Achizitie sectoriala directă


APA SERV S.A. a iniţiat achiziţia directă privind atribuirea pe bază de contract de lucrări: “Modernizare instalaţie pompare nămol decantor primar SEAU Roman”, conform anunțului publicitar din SICAP nr. ADV1180261, din data de 30.10.2020, cu dată limită de depunere 06.11.2020, ora 10:00. Anunțul poate fi accesat astfel: https://sicap-prod.e-licitatie.ro, Meniu, Inițieri de proceduri de achiziție, Publicitate anunțuri, nr. anunț: ADV1180261, data publicare: 30.10.2020

Procedura de selectie Director General

APA SERV SA, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii.
Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 

Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru funcția de Director General sunt următoarele:
1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul tehnic, economic sau juridic;
2. Experiență relevantă în domeniul managementului/consultanței într-o companie de utilități/servicii publice/ infrastructură;
3. Experiență relevantă într-o societate care înregistrează profit, cu peste 100 angajați și peste 6.000.000 lei cifra de afaceri;
4. Cel puțin 10 ani de experiență profesională în domeniul studiilor superioare absolvite;
5. Cunoștințe solide de managementul investițiilor cu fonduri europene;
6. Cunoștințe despre gestionarea contractelor de delegare privind utilitățile publice;
7. Experiență în negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;
8. Cunoștințe despre derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu;
9. Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății;
10.Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
11.Capacitatea deplină de exercițiu;
12.Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
13.Nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
14. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, sau, să nu se afle într-o situație de conflict de interese, potrivit legii;
15. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările ulterioare;
16. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr.109/2011);
17. Nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică/funcție de director/administrator, ori, nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare sau pentru necorespundere profesională în ultimii 3 ani.
Criteriile de evaluare/selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:
1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
- copia actului de identitate;
- copia diplomelor de studii;
- curriculum vitae;
- cazierul judiciar/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
- cazier fiscal/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
- adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
- declarație că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură corespund situației reale a candidatului – formular nr. 4;
- declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 5;
- declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
- declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7.
* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţa medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.
Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Companiei Județene APA SERV SA (www.apaserv.eu).
Dosarul de candidatură se va depune până la data de 27.11.2020, ora 12.00 la Registratura Companiei Județene APA SERV SA, Str. Locotenent Drăghiescu Nr. 20, Piatra Neamț, Județul Neamț în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Companiei Județene APA SERV SA” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisă obligatoriu și pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv aconsiliu@gmail.com
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecărui candidat. Relaţii suplimentare se pot obţine și la telefon: 0799.35.85.82.

Comunicat înlocuire contori

Apa Serv S.A. informează utilizatorii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare că, în perioada octombrie-decembrie 2020, se va proceda la înlocuirea contorilor de branșament din localitățile: Piatra Neamț, Alexandru cel Bun, Bicaz, Tașca, Tg.Neamț şi Roman.

Lucrările vor fi efectuate în intervalul orar 8.00 - 19.00, de Luni până Sâmbătă, de către salariații Companiei Județeane Apa Serv S.A. .

În acest sens, rugăm utilizatorii să permită accesul la căminele de branșament în vederea înlocuirii aparatelor de măsură.

Reamintim că, potrivit art. 39  alin.(4) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuarii controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucărilor de întreținere şi reparații.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0233 233340, în intervalul orar 7,30 - 17,30, de Luni până Vineri.

Serviciul Relaţii Clienţi


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

APA SERV S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii cu evaluarea impactului asupra mediului  pentru proiectul "LUCRARI DE DECOLMATARE CANAL DE DIRIJARE A RAULUI MOLDOVA SPRE FRONTUL DE CAPTARE SIMIONESTI" propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Cordun si Dulcesti, judetul Neamt.

   Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Neamt din Piata 22 Decembrie, Nr. 5, Piatra Neamt, jud. Neamt, cod 61007, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.


Achizitie sectorială

A fost publicat în noul SICAP la secțiunea -  Inițieri de proceduri de achiziție/Anunțuri de participare simplificate/Număr anunț - următorul anunț de participare simplificat, cu data limită de depunere on line a ofertelor 02.09.2020, ora 15:00:

  1. SCN1073430 - Inlocuire parțială rețea apă potabilă str. Capșa oraș Bicaz, nr. de referință: CJASN 08.

Acţiuni în vederea implementării strategiei de reducere a pierderilor

Apa Serv S.A. aduce în atenția beneficiariilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din aria de operare că sunt în curs de desfășurare mai multe acţiuni care au ca scop reducerea pierderilor aparente în vederea implementării Strategiei de reducere a pierderilor.

Activităţile specifice vor fi efectuate prin personalul Companiei Județene Apa Serv SA în intervalul orar 8.00 - 16.00, de Luni până Vineri.

De asemenea informăm consumatorii că în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitați publice nr. 51/2006, a Legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 republicată, faptul că este interzis: Branșarea la rețeaua publică de distribuție a apei și Deversarea în rețeaua publică de canalizare fără avizul operatorului și fără a avea un contract de furnizare/prestare a serviciului, faptă care se sancționează conform art. 228 din Cod Penal.

 Reamintim că, în conformitate cu prevederile din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, constituie contravenție și se sancționează cu amendă intervenția neautorizată a utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare precum și refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrarii consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de întreținere și reparații.

În acest sens, rugăm beneficiarii serviciilor să permită accesul persoanelor împuternicite la caminele de branșament în vederea desfășurării activităților.

  Serviciul Relații Clienți