Compania Județeană Apa Serv S.A., cu sediul în municipiul Piatra Neamț, strada Locotenent Drăghiescu, nr. 20, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de Șef Sector Epurare Ape Uzate Roman, în cadrul Zonei Operaționale Est Roman.

 

 1. Definirea oficială a postului: Șef Sector.

Poziţie COR: 132226 – șef stație epurare ape uzate.

 1. Nivelul de studii: studii superioare tehnice de lungă durată – facultatea de hidrotehnică/ mecanică/construcții/energetică și automatizare.
 2. Experienţă: minimum 3 ani în specialitatea studiilor.
 3. Departament: Sector Epurare Ape Uzate Roman.
 4. Cunoştinţe:
 • Tehnice, specifice profilului Companiei;
 • Cunoașterea structurii și modului de operare al Companiei;
 • Tehnologii pentru apă potabilă (captare, tratare, transport, stocare, distribuție);
 • Tehnologii pentru tratarea apelor uzate;
 • Structura principalelor instalații și stații/rețele de apă potabilă/rețele de canalizare;
 • Operare P.C;
 • Legislația specifică domeniului de activitate.

 

 1. Atribuțiile postului:
 • Organizarea și coordonarea Sectorului Epurare Ape Uzate Est Roman;
 • Gestionarea și mentenanța construcțiilor și echipamentelor din cadrul Sectorului;
 • Organizarea activității de întreținere și reparare a instalațiilor tehnologice;
 • Mentenanța, capabilitatea și stabilitatea sistemelor de epurare ape uzate;
 • Folosirea eficientă a resurselor umane si materiale;
 • Asigurarea funcționalității în parametrii tehnologici a instalațiilor de epurare ape uzate și  realizarea indicatorilor de calitate ai apei epurate deversate în emisar, prevăzuți de normele în vigoare;
 • Urmărirea desfășurării activităților din cadrul Sectorului în concordanță cu normele cuprinse în avizele pentru Securitate și Sănătate în Muncă, PSI, Mediu și de gospodărire a  apelor, ținând seama de programele de conformare pe termen mediu pentru încadrarea în  standardele prevăzute de legislațiaîn domeniu;
 • Întocmirea propunerilor pentru lucrările de mentenanță preventivă și întocmirea Planul de întreținere și reparații pentru Sector;
 • Urmărirea realizării fizice și valorice a Planului de mentenanță anual, cu încadrarea în  bugetul alocat;
 • Întocmirea documentației tehnico – ecomomice pentru stabilirea și implementarea pe linie  de Mentenanță a măsurilor necesare asigurării în permantență a condițiilor de menținere în stare de funcționare corespunzătoare a instalațiilor și echipamentelor din Sector cu  cheltuieli minime;
 • Întocmirea documentaţiilor pentru fundamentarea și actualizarea Planului de Achiziție a Necesarelor de Produse, Servicii și Lucrări pentru Mentenanță și a Serviciilor Auxiliare, pe Sector Epurare Ape Uzate;
 • Întocmirea situațiilor de lucrări interne mentenanță, cu fonduri proprii;
 • Urmărirea execuției lucrărilor cu terți și participarea la recepția lucrărilor;
 • Urmărirea consumurilor realizate pe sector și facturile primite de la furnizori;
 • Urmărirea încadrării consumurilor lunare în valorile programate și întocmirea raportărilor privind consumurile realizate;
 • Întocmirea situațiilor de lucrări interne și înregistrare Centralizator situații lucrări investiții;
 • Participarea la identificarea și localizarea activelor, actualizarea informațiilor referitoare la acestea (informații tehnice, informații economice etc);
 • Participarea la activitațile de evaluare/reevaluare a bunurilor proprii și a bunurilor de retur;
 • Întocmirea rapoartelor privind indicatorii de performanță pe Sector;
 • Participarea la preluarea bunurilor de retur de la UAT-uri și la scoaterea din funcțiune a  mijloacelor fixe;
 • Inventarierea patrimoniului Companiei, potrivit dispoziției conducerii;
 • Întocmirea rapoartelor statistice specifice activităților realizat

 

7. Aptitudini cognitive:

 • raţionament analitic – capacitatea de a descoperi reguli şi de a utiliza aceste reguli pentru a rezolva probleme de raţionament, precum şi de a extrage concluzii corecte pornind de la diferite afirmaţii;
 • transfer analogic – capacitatea de a aplica în situaţii noi cunoştinţe asimilate anterior;
 • inhibiţie cognitivă – capacitatea de concentrare pe aspectele relevante ale unei sarcini şi ignorarea informaţiilor irelevante (atenţie selectivă);
 • raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă;
 • abilitatea de a percepe detalii specifice (grupuri de litere, cifre) din materiale scrise şi tabele;
 • abilitatea de a identifica şi corecta cuvintele şi cifrele greşite dintr-un text;
 • abilitatea de a identifica diferenţele dintre variante diferite ale aceluiaşi tex
 1. Caracteristici de personalitate:
 • persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
 • rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
 • un bun echilibru emoţional;
 • autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la Registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259, ori pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 12.09.2022, ora 14.00 urmând ca până la ora 16.00 ale aceleiaşi zile să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 14.09.2022, cu începere de la ora 10.30, la Punctul de lucru situat în Mun. Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259 și va consta într-o testare scrisă, urmată de interviu.

Candidații selectați vor prezenta în original actul de identitate și iși vor da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă şi practică totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testarea practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă şi 49 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Tematica pentru verificarea cunoștințelor:

 1. Negulescu – E. Secara, (1976), Exploatarea instalatiilor de epurare a apelor uzate, Editura Tehnica Bucuresti;
 2. Negulescu (2004) – Exploatarea statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti, Editura Agrotehnica;
 3. Legea nr. 241/2006, republicata – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 4. Legea nr. 51/2006, republicata – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 5. Legea nr. 107/1996, republicata – Legea apelor;
 6. Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, din 02.2002;
 7. Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 3/20.12.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ;
 8. G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor finantate din fonduri publice;
 9. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca actualizata si completata;
 10. G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.