Compania Judeţeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea, pe durată determinată, a unui post înființat temporar de Laborant în cadrul Laboratorului de Analize Apă Uzată Roman.

 1. Definirea postului, conform C.O.R.: cod 311101, laborant chimist.
 2. Nivelul de studii: Studii medii în chimie; laborant chimist sau biochimist.
 3. Experienţa necesară: minimum 6 luni în activitate / activităţi similare postului.
 4. Departament: Laborator Analize Apă Uzată Roman.
 5. Atribuţii principale:
  • Se deplaseaza în vederea prelevării probelor în staţia de epurare;
  • Efectuează prelevarea şi recepţia probelor în laborator, conform cerinţelor IL privind Tehnicile de Eşantionare şi înregistrează identificarea acestora în Registrul de analize apa uzată, Registrul indicatori de calitate nămol, Registrul de analize ape uzate agenţi economici, Centralizator analize efectuate la cerere clienţi;
  • Asigură pregătirea materialelor, instrumentarului de laborator, prepararea soluţiilor curente, pregătirea probelor pentru analiza în conformitate cu cerinţele procedurilor operaţionale standard;
  • Execută determinări ai indicatorilor fizico – chimici pentru apa uzată sau epurată, atât pe fluxul tehnologic cât şi în reţeaua de canalizare (agenţi economici), conform cerinţelor procedurilor operaţionale standard în vigoare;
  • Efectuează calculele în caietul de calcul, imediat ce termină analiza şi le compară cu cele din legislaţia în vigoare;
  • Execută controlul intern de calitate conform procedurilor operaţionale standard etc.
 1. Cunoştinţe:
  • Noţiuni generale de chimie analitică;
  • Cunostinţe specifice activităţilor desfăşurate în Laborator;
  • Legislaţia în vigoare privind calitatea apei uzate epurate;
  • Legislaţia privind normele de protecţia muncii;
  • Cunoaşterea modului de organizare şi funcţionare a Companiei;
  • Operare PC ( Word, Excel).
 1. Calităţi şi aptitudini:  
  • capacitatea de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele;
  • persoană orientată spre acţiune;
  • conştiincioasă şi serioaă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
  • un bun echilibru emoţional şi în situaţii de stres;
  • autonomie personală.

8.Tematica:

  •  Operaţii de bază în laboratorul de analize fizico-chimice;
  • Soluţii;
  • Metode de analiză in chimia analitică cantitativă aplicate în practica laboratorului;
  • Prelevarea şi conservarea probelor de apă;
  • Metode de analiză a indicatorilor de calitate a apei uzate conform standardelor in vigoare;
  • Funcţionarea si întretinerea aparaturii de laborator;
  • Legislaţia în domeniul calitaţii.
 1. Partea practică:                                                                                                                                                                                
  • – Utilizarea sticlăriei de laborator;
  •  – Utilizarea balanţei analitice;
  • – Prepararea unei soluţii uzuale utilizând tabelul periodic al elementelor;
  • – Executarea unei analize de apă uzată consultând colecţia de standarde si proceduri din cadrul laboratorului.

Bibliografie:

 • Noţiuni generale de chimie analitică;                                                                                                                                        
 • H.G. nr. 352 din 21 aprilie 2005 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
 • NTPA 001/2005 reactualizat;                                                                                                                                         
 • NTPA 002/2005 reactualizat;                                                                                                                                    
 • Colecţia de standarde analize apă uzată;                                                                                                          
 • Cartea operatorului din staţia de tratare;                                                                                                           
 • Regulamentul de funcţionare a laboratorului;                                                                                                    
 • Definiţii: apă uzată, apă menajeră, influent, efluent, proces de epurare, staţie de epurare (definiţie, tipuri), consum chimic de oxigen, consum biochimic de oxigen, materii în suspensii;

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie şi CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din str. Lt. Drăghescu nr. 20, sau, la Punctul de lucru din municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259, ori, pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 18.06.2021 orele 12, urmând ca in aceeaşi zi până la orele 13.30 să anunţăm candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 22.06.2021, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o probă scrisă şi o probă practică, urmate de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– testare practică/teoretică, care totalizeaza 100 puncte si va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

 

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă şi 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare- Resurse Umane.