Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui numar de 4 posturi de “Manager Contractîn cadrul Unităţii de Implementare Proiecte-Programul Operaţional Infrastructura Mare (UIP-POIM).

 

 1. Definirea oficială a postului, conform COR:cod 242101, manager contract.
 2. Nivelul de studii:studii superioare tehnice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta (mecanice, constructii, hidro, electromecanice, electrotehnice).

Calificare necesară: inginer.

 1. Experienţă: 3ani in domeniul studiilor de specialitate.

– permis de conducere categoria B

Constituie avantaj participarea in cel putin un proiect/contract de natura similara (contract finantat prin fonduri europene sau contract de executie in domeniul apa/canal).

 1. Departament: UIP-POIM.
 2. Cunoştinţe:
 • H.G. nr.399/2015 reguli de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale;
 • Actele normative şi legislaţia tehnică de specialitate (Legea 10/1995, Legea 50/1991, Legea 52/2006, HG 273/1994cu modificările şi completările ulterioare);
 • H.G. 907/2017 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • H.G. nr. 1/2018 aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 •   Operare PC (Word, Excel).
 1. Atribuţii Generale:

A.In perioada de pregatire a documentatiei suport pentru obtinerea finantarii proiectului POIMparticipa in cadrul activitatilor de pregatire a documentatiilor suport si a Aplicatiei de finantare, revizuindu-le si ajutand la imbunatatirea continutului acestora in mod special cu privire la contractul/ contractele de care este responsabil

B.In perioada implementarii proiectului

 • Urmareste si actioneaza impreuna cu Consultantul ATMP, Inginerul SL si Constructor pentru respectarea cerintelor contractuale pentru contractul de lucrari de care este responsabil;
 • Pe perioada proiectarii impreuna cu Responsabilul contracte servicii acorda sprijin in vederea efectuarii proiectarii in contractul de lucrari de care este responsabil (Contract de executie sau Contract de proiectare – executie)
 • Pe perioada derularii contractului de lucrari verifica si actioneaza prinsupervizor pentru respectarea cerintelor contractuale pentru contractul de lucrari de care este responsabil;
 • Verifică impreuna cusupervizorul respectarea de către Contractor a cerinţelor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii; a cerintelor HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, HG 343/2017 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente si HG 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj utilaje, echipamente, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de productie.
 • Urmareste aplicarea HG nr. 1/2018 privind aprobarea condiţiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • Verifica impreuna cu Consultantul ATMP aplicarea Hotararii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
 • Colaborează cu Consultantul ATMP si Inginerul SL, asigurându-se de faptul că sunt oferite toate informaţiile şi documentele solicitate, pentru a se putea atinge obiectivele stabilite;
 • Transmite Responsabilului SMIS datele necesare pentru intocmirea Raportului lunar de progres, precum si orice alte raportari necesare
 • Urmăreşte sistematic stadiul îndeplinirii obiectivelor contractului.
 • Are in vedere respectarea Legii apelor nr. 107/1996 cu modificari si completari ulterioare, HG nr. 930/2005 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica, Ordinul 1278/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica.

C.Pe perioada de notificare a defectelor

 • Supravegheazădesfasurarea testelor după emiterea Procesului Verbal la terminarea lucrarilor
 • Intocmeste si actualizeaza registrul de evidenta interventii in PND
 • Monitorizeaza evolutia contractului in PND tanand legatura cu departamentele Beneficiarului, Contractor si supervizor(asigura interfata între operare si constructor privind defectele si remedierile apărute în PND)
 • Verifica, conform prevederilor contractului incredintat,incadrarea in costurile de operare si mentenanta garantate de catre Contractori prin Oferta Tehnica si Financiara.

Raspunde pentru:

 • Respectarea legislatiei relevante in domeniu
 • Corectitudinea informatiilor si respectarea termenelor pentru documentele primite de la consultant si rapoartele de intocmit.
 • Respectarea termenelor si conditiilor din contractele de lucrari.
 • Incadrarea in costurile ale Contractului gestionat in limitele de competenta.
 • Respectarea confidentialitatii si impartialitatii in cadrul activitatii;
 • Contactul permanent cu Consultantul AT/SL si antreprenorul desemnat;
 • Păstrarea livrabilelor primite si a corespondentei cu consultantii si furnizorii;
 • Realizarea la timp a observatiilor la documentatia primita;
 • Respectarea legilor în vigoare la executarea activităţilor de care este rapsunzator;
 • Întocmirea şi prezentarea către superior, lunar, trimestrial sau anual, asa cum este cerut, a raportului privind realizarea obiectivelor şi indicatorilor stabiliţi.
 • Însuşirea şi respectarea normelor SSM şi PSI;
 1. Aptitudini cognitive:
 • Abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele.
 • Aptitudine numerică – raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă.
 • Abilităţi funcţionăreşti – capacitatea de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele.
 • Capacitate decizională – capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai raţională dintr-o mulţime de variante disponibile (raţionalitatea decidentului).
 1. Caracteristici de personalitate:
 • Persoană  conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
 • Rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
 • Un bun echilibru emoţional;
 • Autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune Scrisoare de intenţie şi CV, precum și copii ale documentelor care atestă studiile/calificările impuse de cerințele postului, la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 07.12.2021, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 08.12.2021, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.

Candidații selectati vor prezenta în original actul de identitate si isi vor da consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă şi 49 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obţine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu. 

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Tematica pentru testarea cunoştinţelor:

 • H.G. nr.399/2015 reguli de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programe operaţionale;
 • Actele normative şi legislaţia tehnică de specialitate (Legea 10/1995, Legea 50/1991, Legea 52/2006, HG 273/1994cu modificările şi completările ulterioare);
 • H.G. 907/2017 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • H.G. nr. 1/2018 aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 •  Operare PC (Word, Excel).

 

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.