Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui numar de 5 posturi de “Manager Contract” în cadrul Unităţii de Implementare Proiecte – Programul Operaţional Infrastructura Mare (UIP-POIM).

 1. Definirea oficială a postului, conform COR: cod 242101, manager contract.
 2. Nivelul de studii: superioare tehnice de specialitate.

     Calificare necesară:  inginer.

       3.  Experiență:   – 5 ani in domeniul studiilor de specialitate.

                                  – participarea intr-un proiect de natura similara.

 1. Departament: UIP-POIM.
 1. Cunoştinţe:
 • H.G. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 • Actele normative şi legislaţia tehnică de specialitate (Legea 10/1995, republicată, Legea nr. 50/1991, republicată, Legea nr. 52/2006, H.G. nr. 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare);
 • H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • H.G. nr. 1/2018 aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 •  H.G. nr. 51/ 1996 privind regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje;
 • Operare PC (Word, Excel).
 1. Atribuţii Generale:
 • Realizează interfaţa între Consultant şi departamentele Companiei Judeţene APA SERV A. pentru activităţile alocate din contractul de AT ;
 • Monitorizează şi verifică modul în care Verificatorii de Proiecte îşi îndeplinesc sarcinile ce le revin conform Contractului de Asistenţă Tehnică pentru verificarea documentaţiei tehnice aferente lucrărilor proiectului;
 • Monitorizează şi verifică modul în care Consultantul îşi îndeplineşte sarcinile ce-i revin conform Contractului de Asistenţă Tehnică din punct de vedere al obligaţiilor contractuale;
 • Verifică din punct de vedere al conformităţii documentele şi informaţiile puse la dispoziţia Consultantului;
 • Participă la toate şedinţele şi întâlnirile cu caracter tehnic şi organizatoric iniţiate în cadrul contractului de care ră Notează problemele rezultate şi acţionează pentru rezolvarea în termen a acestora.
 • Pregăteşte şi înaintează şefului direct, documentaţia pentru autorizaţiile de construire necesare;
 • Urmăreşte avizele de săpătură obţinute de constructor în ce priveşte încadrarea în perioada şi suprafeţele aprobate;
 • Realizează legătura cu toate serviciile publice şi de utilităţi pentru a se asigura că Contractantul are toate aprobările necesare pentru săpătură;
 • Participă la predarea amplasamentelor către Constructor;
 • Actionează pentru rezolvarea problemelor (documente, aprobări, contracte) de organizare a şantierului organizat de constructor pentru lucrări;
 • Se asigură că, garanţiile contractorului stabilite prin contract sunt valabile sau trebuie prelungite;
 • Completează registrul investiţiilor în curs;
 • Analizează programul de lucru şi fluxul de numerar transmis de contractor, stabileşte abaterile, analizează cauzele acestor abateri şi face propuneri în scris către şeful ierarhic;
 • Răspunde în cel mai scurt timp la corespondenţa aferentă contractului de care răspunde;
 • Participă la verificarea planselor întocmite de contractant aşa cum au fost executate lucrările pe teren;
 • Solicită manualele de operare/întreţinere, efectuează verificarea acestora şi raportează şefului direct neregulile;
 • verifică şi confirmă existenţa tuturor documentelor justificative la Aplicaţia de plată prezentată de Antrprenor.;
 • Întocmeşte situaţia privind certificarea eligibilităţii cheltuielilor;
 • Întocmeşte Declaraţia de cheltuieli pe contract;
 • Întocmeşte cash-flow-ul pe contract.

În toate perioadele de execuţie a contractului, în perioadele de probe tehnologice şi notificare a defectelor, îndeplinirea sarcinilor se va derula cu respectarea termenelor şi condiţiilor din Contractul de Finanţare, procedurile şi instrucţiunile primite sau emise de UIP.

Este responsabil pentru:

 • Respectarea termenelor contractuale în ceea ce priveşte înaintarea la plata a lucrărilor efectuate-IPA, respectiv a cheltuielilor efectuate în perioada de referinţă;
 • Exactitatea, corectitudinea şi legalitatea operaţiunilor efectuate/certificate;
 • Realizarea în termen a lucrărilor/sarcinilor atribuite şi de calitatea acestora;
 • Încadrarea activităţilor repartizate în prevederile legislaţiei în vigoare: Contract de Finanţare;
 • Corectitudinea şi promptitudinea cu care preia/transmite informaţii.
 1. Aptitudini cognitive:

Abilitatea generală de învăţare – capacitatea de a dobândi noi cunoştinţe şi de a opera cu ele.

Aptitudine numerică – raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă.

Abilităţi funcţionăreşti – capacitatea de a identifica detalii semnificative şi greşeli din materiale scrise şi tabele.

Capacitate decizională – capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai raţională dintr-o mulţime de variante disponibile (raţionalitatea decidentului).

 1. Caracteristici de personalitate:
 • persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
 • rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
 • un bun echilibru emoţional;
 • autonomie personală.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 19.01.2021, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 20.01.2021, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-un interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 100 de puncte;

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte.

Tematica pentru testarea cunoştinţelor:

 • H.G. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor din cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;
 • Actele normative şi legislaţia tehnică de specialitate (Legea 10/1995, republicată, Legea nr. 50/1991, republicată, Legea nr. 52/2006, H.G. nr. 273/1994 cu modificările şi completările ulterioare);
 • H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • H.G. nr. 1/2018 aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
 • G. nr. 51/ 1996 privind regulamentul de receptie a lucrarilor de montaj utilaje.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare-Resurse Umane.