Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de “Magaziner” în cadrul Serviciului Achiziții-Aprovizionare, pentru Gestiunea nr. 06-6666 Roman.

1. Definirea oficială a postului: Magaziner.

Poziţie COR: 432102.

2. Nivelul de studii: medii.

3. Experiență necesară: constituie avantaj experiența în activitate/activități similare cu cele ale postului.

4. Calificare necesară: se recomanda absolvirea unor studii de profil real sau tehnic. Obligatoriu se va prezenta cazierul judiciar.

5. Departament: Serviciul Achiziții-Aprovizionare, pentru Gestiunea nr. 06-6666 Roman.

6. Cunoştinţe:

  • Legislaţia specifică activităţilor desfăşurate în departament;
  • Operare PC (Word, Excel).

7. Atribuţii principale:

Recepţionează cantitativ şi calitativ bunurile ce fac obiectul gestiunii, conform documentelor însoţitoare şi legislaţiei în vigoare;

Semneaza documentele de însoţire (factura fiscală) pentru primirea mărfii, identifică, dacă este cazul viciile aparente şi înştiinţează şeful direct despre acestea;

Preia bunurile achiziţionate, le depoziteaza în locurile stabilite şi asigură condiţiile pentru înlăturarea pierderilor şi degradărilor în conformitate cu normele de protecţie a muncii şi PSI;

Înregistrează materialele primite în gestiune;

Etichetează materialele intrate în gestiune;

Verifică corectitudinea întocmirii documentelor şi rectifică înregistrările eronate daca este cazul;

Predă Biroului Contabilitate, pe bază de bordorou, documentele privind mişcările de valori materiale;

Eliberează produsele, materiile prime, materialele şi piesele de schimb din gestiune, pe baza bonului de consum, vizat de şefii de compartimente privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiei, sau in cazuri speciale pe baza unui aviz de expeditie semnat de Şef Serviciu Achizitii-Aprovizionare;

– etc

8. Calităţi şi aptitudini:

  • spirit analitic;
  • rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;
  • iniţiativă, receptivitate;
  • memorie vizuală;
  • rezistenţă la efort şi stres;
  • onestitate si loialitate faţă de Companie.

9.Pachet salarial:

  1. salariu de bază și tichete de masă – lunar;

  2. vouchere de vacanță – anual;

c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare – anual;

d. prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;

e. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau, la Punctul de lucru situat în Municipiul Roman, str. Ştefan cel Mare nr. 259, ori, pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 15.12.2022, ora 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 16.12.2022, cu începere de la ora 10.30, se va desfășura la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă și practică urmată de interviu.

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de magaziner, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul participării la concurs.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă, totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizeaza 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare scrisă/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:

Legea nr. 22/1969, modificată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;

– H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

– Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

– Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorii şi capitalurilor proprii.

Testarea practică se va efectua pe calculator.

Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartimentul Resurse Umane.