Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează Concurs pentru ocuparea unui post de Magaziner în cadrul Serviciului Contorizare-Producţie – Gestiunea Contori.

 

 1. Definirea oficială a postului: Magaziner.

Poziţie COR: 432102.

 1. Nivelul de studii: medii.
 2. Experiență necesară: minimum un an în activitate/activităţi similare cu cele ale postului.
 3. Calificare necesară: recomandat absolvire studii de profil real sau tehnic. Obligatoriu se va prezenta cazierul judiciar.
 4. Departament: Serviciul Contorizare-Producţie – Gestiunea Contori.
 5. Cunoştinţe:
 • Legislaţia specifică activităţilor desfăşurate în departament;
 • Operare PC (Word, Excel).
 1. Atribuţii principale:
 • Recepţionează cantitativ şi calitativ contoarele de apă şi accesoriile acestora ce fac obiectul gestiunii, conform documentelor însoţitoare şi legislaţiei în vigoare;
 • Semneaza documentele de însoţire (factura fiscală) pentru primirea mărfii, identifică, dacă este cazul viciile aparente şi înştiinţează şeful direct despre acestea;
 • Preia bunurile achiziţionate, le depoziteaza în locurile stabilite şi asigură condiţiile pentru înlăturarea pierderilor şi degradărilor în conformitate cu normele de protecţie a muncii şi PSI;
 • Înregistrează materialele primite în gestiune;
 • Etichetează materialele intrate în gestiune;
 • Verifică corectitudinea întocmirii documentelor şi rectifică înregistrările eronate daca este cazul;
 • Predă Biroului Contabilitate, pe bază de bordorou, documentele privind mişcările de valori materiale;
 • Eliberează din gestiune contoarele de apă şi accesoriile acestora, în vederea montajului pe pe branșamente, în baza notei de transfer vizată de Șef Serviciu Contorizare-Producţie etc.

8.Calităţi şi aptitudini:  

 • spirit analitic;
 • rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;
 • iniţiativă, receptivitate;
 • memorie vizuală;
 • rezistenţă la efort şi stres;
 • onestitate si loialitate faţă de Companie.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, ori, pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 03.10.2022, ora 14.00, urmând ca în aceeaşi dată, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Concursul va avea loc în data de 05.10.2022, cu începere de la ora 09.00, se va desfășura la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– testarea scrisă, totalizeaza 100 pct și va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde șapte criterii de apreciere care totalizeaza 70 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la testare scrisă/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 60 de puncte la testarea scrisă și 42 de puncte la interviu.

Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.

Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:

– Legea nr. 22/1969, modificată, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;

– H.C.M. nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale;

– Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

– Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datorii şi capitalurilor proprii.

 Testarea scrisă se va efectua pe calculator.

 Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartimentul Resurse Umane.