Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant temporar de Economist, în cadrul Serviciului Financiar .
Definirea oficială a postului: Economist
Poziţie COR: 263102 – economist în economie generală
1. Nivelul de studii: Studii superioare economice , specializarea Contabilitate/Finante
2. Experienţă: Minimum 3 ani experiență în activități similare cu cele ale postului.
3. Departament: Serviciul Financiar .
4. Cunoştinţe:
– Legea contabilitatii 82 /1991 republicata
– Ordinul 1802/2014 privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate
– Ordin Nr. 2634/2015 privind intocmirea si utilizarea documentelor financiar-contabile
– OMFP 1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la
organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune
– Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
– H.G. nr.714/2018 privind deplasarile in alte localitati
– Reglementarile in vigoare in domeniul contabilitatii si fiscalitatii
– Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, republicata
– Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006, republicata
– Decretul 209/1976 privind aprobarea operatiunilor de casa
– Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
– Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile ulterioare ;
– Operare PC (MS Office, programe informatice contabile)
5.Atribuţii Generale:
Activitatea de decontare
– lntocmirea pe baza scadentarelor si a referatelor , lista platilor, a ordinelor de plata, file CEC, bilete la ordin etc.
– lntocmirea documentelor de plati si incasari prin casa (dispozitii de plata, dispozitii de incasare)
– lntocmirea proceselor verbale de compensare si urmarirea stingerii creantelor si a datoriilor care fac obiectul compensarii.
– Verificarea si inregistreaza deconturile de cheltuieli si ordinele de plata

Evidenta analitica si sintetica
– Conducerea evidentei analitice si sintetice a contului 42821 – „Deconturi de cheltuieli”;
– Conducerea evidentei analitice si sintetice a contului 542- „Avansuri de trezorerie”;
– Intocmirea fiselor de cont si a balantei analitice pentru conturile a caror evidenta o
conduce;
– Intocmirea situatiei cu deplasarilor personalului;
– Calcularea penalitatilor potrivit reglementarilor legale in vigoare.

6. Aptitudini cognitive:
Abilitatea generala de invatare – capacitatea de a dobandi noi cunostinte si de a opera cu ele.
– rationament analitic – capacitatea de a descoperi reguli si de a utiliza aceste reguli pentru a rezolva probleme de rationament, precum si de a extrage concluzii corecte pornind de la diferite afirmatii:
– rationament inductiv – abilitatea de a combina informatiile disparate pentru a extrage reguli generale sau concluzii;
– rationament deductiv – abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a produce solutii adecvate.
– transfer analogic – capacitatea de a aplica in situatii noi cunostinte asimilate anterior;
– inhibitie cognitiva – capacitatea de concentrare pe aspectele relevante ale unei sarcini si
ignorarea informatiilor irelevante (atentie selectiva).
Aptitudine numerica – rationament matematic – capacitatea de a realiza rationamente matematice, abilitatea de a alege metodele si formulele matematice pentru a rezolva o anumita problema. Abilitati functionaresti – capacitatea de a identifica detalii semnificative si greseli din materiale scrise si tabele. In aceasta abilitate sunt implicate trei procese cognitive principale:
– abilitatea de a percepe detalii specifice (grupuri de litere, cifre) din materiale scrise si tabele;
– abilitatea de a identifica si corecta cuvintele si cifrele gresite dintr-un test;
– abilitatea de a identifica diferentele dintre variante diferite ale aceluiasi test.

7. Caracteristici de personalitate:
– persoana constiincioasa si serioasa, riguroasa in realizarea sarcinilor, responsabila;
– rezistenta la sarcini repetitive (capabila sa efectueze timp indelungat acelasi tip de sarcini);
– un bun echilibru emotional;
– autonomie personala.

Persoanele interesate vor depune scrisoare de intenţie și CV la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., din Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail office@apaserv.eu până în data de 31.01.2023, ora 12.00, urmând ca în aceeași zi, până la ora 15.30 să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.
Concursul va avea loc în data de 02.02.2023, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei din Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o testare scrisă urmată de interviu.
Punctajul se va acorda astfel:
– testarea scrisă totalizează 100 de puncte și va avea o pondere de 70% din punctajul total;
– interviul, va cuprinde şapte criterii de apreciere care totalizează 70 de puncte cu pondere de 30% din punctajul total;
– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obținut la testarea scrisă/100)x70 + (punctaj obținut la interviu/70)x30.
Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la testarea scrisă si 49 de puncte la interviu. Persoanele care nu vor obtine punctajul minim la proba scrisă, nu vor fi invitate la interviu.
Eventualele contestaţii la rezultatele concursului, se vor depune în maximum două zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor la avizierul aflat la sediul Companiei şi pe pagina de internet.
Rezultatele soluţionării contestaţiilor, vor fi afişate în maximum trei zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor.
Informaţii suplimentare aflaţi şi la tel. 0233-233340 interior 150, Biroul Salarizare – Resurse Umane.