Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de inginer chimist, pe durată nedeterminata, în cadrul Laboratorului de analize ape uzate Tg. Neamț.

1. Definirea postului: Inginer chimist – Responsabil incercari fizico – chimice.
Poziţie COR: 214513- Inginer chimist.
2. Nivelul de studii: studii superioare tehnice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență.
3. Experienţă: Constituie avantaj experiența în domeniu.
4. Departament: Laboratorul de analize ape uzate Târgu Neamț.
5. Atribuţii principale:
i. Prelevare, conservare si transport probe
• Se deplaseaza in vederea prelevarii probelor in statia de epurare, la agentii economici monitorizati sau alti agenti economici care solicita efectuarea de analize la apa uzata si la punctele de monitorizare apa bruta si apa pluviala ;
• Efectuează prelevarea şi recepţia probelor în laborator, conform cerinţelor IL privind Tehnicile de Eşantionare şi înregistrează identificarea acestora în Registrul de analize apa uzată, Registrul indicatori de calitate nămol, Registrul de analize ape uzate agenţi economici, Centralizator analize efectuate la cerere clienţi.
• Realizeaza conservarea probelor atunci când timpul de transport depăşeşte timpul indicat în procedurile operaţionale standard şi standardele în vigoare privind determinarea indicatorilor şi parametrilor de calitate a apei.
• Sigilează recipientele, după prelevare şi eventual conservarea probelor.
• Asigură transportul corespunzător al probelor corect identificate, astfel încât să se asigure integritatea lor şi menţinând în acelaşi timp temperatura prevăzută în standard.
ii. Efectuare analize de laborator specifice, înregistrari şi difuzări rezultate analize
• Asigură pregătirea materialelor, instrumentarului de laborator, prepararea soluţiilor curente, pregătirea probelor pentru analiza în conformitate cu cerinţele procedurilor operaţionale standard.
• Execută determinări ai indicatorilor fizico – chimici pentru apa uzată sau epurată, atât pe fluxul tehnologic cât şi în reţeaua de canalizare (agenţi economici, vidanje), conform cerinţelor procedurilor operaţionale standard în vigoare.
• Efectuează calculele în caietul de calcul, imediat ce termină analiza şi le compară cu cele din legislaţia în vigoare.
• Execută controlul intern de calitate conform procedurilor operaţionale standard.
• Participă la programele de evaluare externă a calităţii prin comparări interlaboratoare pentru determinările fizico – chimice.
• Informează imediat Seful de laborator când constată neconformităţi ale parametrilor de calitate ai apei, furnizând totodata datele necesare pentru adoptarea unor măsuri corespunzatoare.
• Execută la solicitarea sefului ierarhic când este necesar, încercări speciale .
• Înregistrează rezultatele analizelor efectuate într-unul dintre registrele de evidenţă analize, după caz.
• Semnalează Sefului de laborator orice defecţiune aparută la echipamentul de măsurare, inspecţie şi încercare.
• Asigură manipularea probelor în laborator şi conservarea post – analitică a acestora în conformitate cu cerinţele procedurilor operaţionale standard.
• Decontamineaza aparatura şi echipamentele de încercare pe care le exploateaza şi suprafeţele meselor de lucru.
• Răspunde de colectarea deşeurilor în condiţii de siguranţă, în vederea eliminării definitive.
• Îndepărtează probele de apă care nu mai sunt necesare şi gestionează deşeurile.
• Semnează rapoartele de încercare pentru analizele executate . Intocmeste Registrul de Evidenţă Tehnico Operativă (RETO) – baza de date ce contine datele tehnice necesare evidenţei activelor conform Contract de delegare (locaţie, date tehnice, durata de viaţa rămasă, etc.);
• Întocmeşte rapoarte şi analize specifice postului;
• Respecta procedurile si instructiunile specifice departamentului;
• Arhiveaza şi păstreaza documentele conform procedurilor specifice;
• Îşi însuşeşte prevederile referitoare la legislaţia/reglementările în vigoare;
• Îndeplineşte toate obligatiile care decurg din prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă.

6. Cunoştinţe:
– Legislația specifică domeniului de activitate
– Standardele române pentru determinarea parametrior indicatorilor ai apei uzate si ai apei brute
– Cunoașterea structurii și modului de operare al Companiei;
– Structura principalelor instalații și stații/rețele de apă potabilă/rețele de canalizare;
– Operare P.C. (Word, Excel, MS Ofiice, program devize);

7. Calităţi şi aptitudini:
– spirit analitic;
– rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;
– iniţiativă, receptivitate;
– memorie vizuală;
– rezistenţă la efort şi stres;
– onestitate si loialitate faţă de Companie.

8. Pachet salarial:
a. salariu de bază și tichete de masă – lunar;
b. vouchere de vacanță – anual;
c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare – anual;
d. sporuri pentru munca în schimburi (unde este cazul): spor muncă în repaus săptămânal, spor de noapte, sărbători legale;
e. Alte drepturi oferite conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

9. Locul și termenul de depunere a dosarelor
Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din str. Lt. Drăghiescu nr. 20 sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 19.07.2024, orele 12:00, acesta trebuind să conțină următoarele înscrisuri:
(1) scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;
(2) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
(3) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;
(4) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
(5) copia actului de identitate;
(6) consimțământul G.D.P.R.
Formularele vor fi solicitate de la Registratura Companiei.
Până la ora 13.30 a zilei de 19.07.2024, candidaţii care vor fi selectaţi, vor fi anunţaţi prin telefon/afișare la sediul Companiei și pe pagina de internet, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de “Inginer chimist”, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

Concursul va avea loc în data de 22.07.2024, cu începere de la ora 10.00, la Laboratorul de analize ape uzate din Piatra Neamt, str. Muncii nr. 1, (incinta S.E.A.U.) și va consta într-o probă scrisă și o probă practică urmată de interviu.
Punctajul se va acorda astfel:
– proba scrisă, va cuprinde 10 subiecte care totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;
– Proba practică, va cuprinde 6 criterii de apreciere, care totalizează 60 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;
– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la scrisă / 100)x70 + (punctaj obţinut interviu /100)x30.
Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la proba scrisă, respectiv 35 la proba practica.

Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str.
Lt. Draghiescu nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati secțiunea CARIERE, este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de o zi lucratoare de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.
Termenul pentru soluționarea contestațiilor: este de 2 zile lucratoare de la înregistrării contestațiilor.
Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: o zi lucratoare.
Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Tematica pentru verificarea cunoștințelor:
– Legea nr. 51/2006, republicata – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
– Legea nr. 241/2006, republicata – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
– Legea nr. 107/1996, republicata – Legea apelor;
-Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 3/20.12.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ;
– Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, din 28.02.2002;
– M. Negulescu (2004) – Exploatarea statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti, Editura Agrotehnica;

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/noutati secțiunea CARIERE şi la tel. 0233-233340 interior 150, Serviciul Salarizare – Resurse Umane – Managemet integrat – SSM – PSI.