Laborator apa uzata

 

Laboratorul de Apă Uzată din cadrul CJ APA SERV SA este certificat conform ISO 9001/2001, funcționând întru-un sistem integrat calitate - mediu și este format din 4 laboratoare, 1 central (Piatra Neamț) și 3 zonale (Bicaz, Roman și Tg. Neamț).

Laboratorul central se găseşte pe platforma Staţiei de Epurare a municipiului Piatra Neamț, în cadrul căruia se execută controlul zilnic (de rutină), al caracteristicilor fizico-chimice al apelor uzate de origine mixtă: menajeră şi industrială.


Monitorizarea se realizează în vederea determinării calității apei pe fluxul de epurare și urmărirea randamentului procesului tehnologic de epurare în toate etapele lui, precum și la evacuarea în emisar, în vederea încadrării efluentului rezultat în normele privind protecția mediului, conform legislației în vigoare.

Verificarea calităţii apei uzate se asigură prin activitatea laboratoarelor proprii, pe baza unui PROGRAM ANUAL DE MONITORIZARE aprobat de conducerea Companiei, frecvenţa de monitorizare şi indicatorii de calitate monitorizaţi fiind cei impuşi prin Autorizaţia de mediu, prin Autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin legislaţia aplicabilă în domeniu.

Principalii indicatorii analizați în cadrul acestui laborator sunt: temperatura, pH, materii în suspensie, consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5), consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr), azot amoniacal (NH4+), fosfați și fosfor total, cianuri totale, fenoli, sulfuri și hidrogen sulfurat, sulfați, detergenți sintetici biodegradabili, clor rezidual liber, substanțe extractibile cu eter de petrol, calciu, magneziu, cloruri. Deasemenea, se analizează calitatea nămolului evacuat în urma procesului de epurare - umiditate, substanța uscată, grăsimi.

Analizele executate în laborator sunt dublate de analizele şi expertizele realizate de "Apele Române" pentru efluentul evacuat în emisar.

 

<

Programul de monitorizare al CJ APA SERV S.A. cuprinde și aproximativ 20 de agenţi economici cu o gamă diversă de activitate, acoperind întregul spectru economic al municipiului: ind. alimentară, ind. textilă şi a pielăriei, tăbăcării şi prelucrarea blănurilor, ind. de prelucrare a materialelor, servicii hoteliere, comerţ etc. Periodicitatea prelevării probelor de apă uzată se stabileşte în funcţie de profilul unităţii, de prevederile autorizaţiei de mediu şi ale acceptului de evacuare, de procesele tehnologice generatoare de impurităţi în apele uzate şi de frecvenţa depăşirilor constatate prin controalele anterioare. Acest program de control al calităţii apei evacuate în sistemul de canalizare este perfecţionat şi extins în scopul prevenirii unor situaţii extreme în ceea ce priveşte capacitatea de epurare a apelor uzate şi implicit poluarea emisarului râul Bistrița. Rezultatele monitorizării sunt centralizate şi agenţii economici care au înregistrat depăşiri la parametrii de calitate suportă penalităţile conform prevederilor legale în vigoare. Compania aplică principiul "poluatorul plăteşte", care constă în perceperea unor tarife suplimentare pentru serviciile de canalizare-epurare acelor agenţi economici care prin apele uzate evacuate s-au dovedit a fi poluatori sau potenţial poluatori. Laboratorul de apă uzată efectuează contra cost și analize fizico-chimice pentru terţi (agenţi economici sau persoane fizice), detalii privind condiţiile de prelevare, preţurile şi modalităţile de plată fiind disponibile la Serviciul Relații cu clienții. Contractul negociat de CJ APA SERV S.A. cu clienţii săi este unul complex care presupune o serie de drepturi şi obligaţii atât pentru operator cât şi pentru utilizator. Agenţii economici, beneficiari ai serviciilor oferite de CJ APA SERV S.A. au, printre altele, o serie de obligaţii referitoare la calitatea apei uzate deversate în canalizare: asigurarea condiţiilor de prelevare a probelor, recunoaşterea probelor recoltate prin semnarea Raportului de prelevare ape uzate, asigurarea condiţiilor de descărcare prevăzute de operator, respectarea condiţiilor maxime admise la evacuare, asumarea penalităţilor pentru depăşirile înregistrate la parametrii de calitate.

<

În ceea ce priveşte apa uzată, pe lângă contractul de apă - canal, CJ APA SERV S.A. a impus obţinerea avizului de vidanjare şi încheierea unui contract de preluare apă uzată pentru controlul şi monitorizarea calităţii apelor uzate provenite din activităţi de vidanjare. Acest tip de contract se adresează agenţilor economici care vidanjează şi transportă ape uzate şi agenţilor economici neracordaţi la reţeaua de canalizare sau care colectează ape uzate în bazine vidanjabile. Preocuparea companiei pentru ridicarea nivelului calitativ al activităţii a determinat ca în anul 2009 Laboratorul central de apă uzată să fie echipat cu aparatură de ultimă generaţie prin Programul ISPA 2002 RO 16 P PE 023-03, Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate. Echipamentele de măsurare și încercare pentru determinarea micropoluanților utilizate în cadrul Laboratorului analize APĂ UZATĂ sunt dintre cele mai performante la nivel european și sunt achiziționate de la firme cu renume (Hach Lange, WTW, MERCH), permiţând efectuarea de analize complexe şi de mare acurateţe:

- spectrofotometru Hach Lange DR 3900;

- oxigenometru Hach Lange HQ30d flexi;

- oxigenometru portabil (de teren) WTW 315i;

- pH - metru WTW;

- conductometru WTW;

- cuptor și etuva pentru analiza nămolului;

- jar test etc.

Atât echipamentele cât și reactivii utilizați au certificare ISO 9001/2001. Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calităţii rezultatelor încercărilor, laboratorul aplică metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză în vigoare. Rezultatele obținute sunt înregistrate în REGISTRE și RAPOARTE DE ÎNCERCARE pe suport de hârtie şi electronic. Raportul de încercare furnizează beneficiarului informaţii referitoare la calitatea şi provenienţa apei, comparând diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislaţia în vigoare. Laboratorul dispune de spații moderne, amenajate și personal competent format din - inginer chimist, tehnician chimist şi laboranţi care au devenit specialiști pe tehnici analitice ca urmare a participării la cursuri de instruire profesională de înaltă calificare și în domeniul asigurării calității rezultatelor obținute în activitatea prestată. Serviciile oferite de laboratorul nostru se caracterizează prin operativitate, seriozitate, corectitudinea rezultatelor, confidenţialitate şi respect al clienților.