Avize

1. Aviz de principiu (aviz de branşare de principiu) =  cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat.

 

Avizul de principiu reprezintă şi Avizul de amplasament eliberat în vederea identificării reţelelor de apă şi de canalizare menajeră  eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

 

Avizul de principiu  se eliberează în 15 zile calendaristice. Pentru eventuale depăşiri ale acestui termen, se anunţă solicitantul telefonic.

 

Actele care stau la baza emiterii Avizului de principiu

 

:
 
-       Cerere aviz pentru autorizaţie de construire (de principiu);
-       copie certificat de înregistrare fiscală (CIF);
-       memoriu tehnic de prezentare – original;
-       certificat de urbanism (copie);
-       plan de situaţie (scara 1:500 – 2 exemplare);
-       plan de încadrare în zonă (scara 1:1000, 1:2000 – 2 exemplare);
-       copie după actul de identitate al administratorului.

 

:

 

 
- Cerere aviz pentru autorizaţie de construire (de principiu);
- copie dupa actul de identitate al proprietarului, al imputernicitului, imputernicire (dupa caz);
- memoriu tehnic de prezentare – original;
- certificat de urbanism (copie);
- plan de situaţie (scara 1:500 – 2 exemplare);
- plan de încadrare în zonă (scara 1:1000, 1:2000 – 2 exemplare).

 

:
 
-       Cerere aviz pentru autorizaţie de construire (de principiu);
-       copie certificat de înregistrare fiscală (CIF);
-       memoriu tehnic de prezentare – original;
-       certificat de urbanism (copie);
-       plan de situaţie (scara 1:500 – 2 exemplare);
-       plan de încadrare în zonă (scara 1:1000, 1:2000 – 2 exemplare).

 

Avizul de principiu pentru vidanjare

 

-       cerere pentru avizarea favorabilă privind vidanjarea unei fose septice;
-       copie după certificatul de înregistrare fiscală (CIF);
-       certificat de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunal (CUI).

 

În cazul în care pentru emiterea avizelor sunt necesare acte suplimentare, se va anunţa solicitantul prin Relaţii Clienţi Zonă în vederea depunerii acestora.

 

 

Aviz definitiv pentru Preluarea unui branşament/racord existent – se eliberează în următoarele situaţii:
 
Preluare branşament/racord existent pe baza contractului de vânzare – cumpărare/donaţie etc. asupra imobilului/imobilelor de către o persoană fizică/jurídică:

 

-       solicitare preluare branşament;

-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;

-       actele necesare pentru branşarea/racordarea la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare (mai puţin cerere de proiectare/proiect), schiţa cadastrală, certificat de urbanism funcţie de categoría de utilizatori.

 

:
 
-       solicitare preluare branşament;
-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       copie act de proprietate;
-       copie certificat de deces;
-       copie certificat căsătorie;
-       copie act de identitate al soţului supravieţuitor; adresa la care se solicită preluarea trebuie să coincidă cu adresa din buletin, în caz contrar este necesar act de proprietate sau adeverinţă din care să rezulte că este proprietar la adresa unde se doreşte preluarea branşamentului.
 
:
 
-       solicitare preluare branşament;
-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       copie certificat de moştenitor/actul de proprietate obţinut în urma partajului voluntar;
-       copie act de identitate al persoanei care preia branşamentul;
-       declaraţie pe propia răspundere (la notariat), în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, că nu sunt pretenţii asupra preluării branşamentului.

 

 

2. Aviz definitiv (aviz de branşare/racordare) = documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare şi prin care se stabileşte şi punctul de delimitare dintre reţelele publice instalaţiile de utilizare.

 

Avizul definitiv se eliberează pe baza unei documentaţii tehnice (proiect de branşare/racordare) care poate fi elaborată de orice proiectant autorizat sau de ApaServ în funcţie de disponibilitate.

 

Avizul definitiv se eliberează în termen de 30 zile calendaristice. Pentru eventuale depăşiri ale acestui termen, se anunţă solicitantul telefonic.

 

Acte care stau la baza emiterii Avizului definitiv:

 

Emitere Aviz definitiv pe baza proiectului întocmit de un proiectant autorizat

:
 
-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       actul de proprietate al imobilului sau act de moştenire, adeverinţă de la primărie, în copie;
-       actul de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz) , în copie;
-       certificat de urbanism, în copie;
-       2 exemplare din proiect.

 

:

 

-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       actul de proprietate al imobilului sau act de moştenire, adeverinţă de la primărie, în copie;
-       actul care să cuprindă acceptul scris al fiecărui proprietar din imobil;
-       actul de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz) , în copie;
-       certificat de urbanism, în copie;
-       2 exemplare din proiect.
 

 

:
 
-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunal, în copie;
-       certificat de înregistrare fiscală, în copie;
-       actul/actele de proprietare al imobilului/imobilelor, în copie;
-       act de identitate administrator societate, în copie;
-       certificat de urbanism, în copie;
-       copie după cartea tehnica/breviar de calcul întocmit de un atelier de proiectare autorizat în cazul în care profilul de activitate constă în producţie (din care să rezulte consumul de apă care rămâne înglobat în procesul tehnologic);
-       2 exemplare din proiect.
 

 

:
 
-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       certificat de înregistrare fiscală, în copie;
-       actul legal care îi conferă personalitate jurídică, în copie;
-       protocolul privind preluarea activelor şi pasivelor de la vechea asociaţie, în copie;
-       cel mai recent proces verbal al asociaţiei care să ateste calitatea de preşedinte, care este reprezentantul legal al asociaţiei, în copie;
-       actul de identitate al preşedintelui/administratorului care este desemnat să facă plăţi în contul curent, în copie;
-       certificat de urbanism, în copie;
-       2 exemplare din proiect.
 
 

 

 

*În cazurile în care primăriile nu eliberează certificate de urbanism pentru lucrările de bransament apa/racord canalizare menajeră se va depune copie după dovada achitării taxei de branşare la primărie.