Contracte

 

1.Furnizarea și/sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a ApaServ se realizează numai pe bază de contract. Prin contractul de furnizare și/sau prestare a serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare sunt stabilite raporturile juridice dintre ApaServ și utilizatori.
Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt:
- operatori economici;
- instituții publice;
- utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
- utilizatori casnici colectivi, asociații de proprietari/chiriași cu personalitate juridică.
Utilizarea fară contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice de alimentare cu apă și de canalizare constituie contravenție în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.
 
Acte necesare pentru branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare:
:
- certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga tribunal, în copie;
- certificat de înregistrare fiscală, în copie;
- actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
- act de identitate administrator societate, în copie;
- cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip), completată de către reprezentantul desemnat;
- schița cadastrală a terenului, respectiv a imobilului (plan de situație și plan de încadrare zonă) – pentru avize;
- cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firmă terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).
:
- certificat de înregistrare fiscală, în copie;
- actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
- act de identitate reprezentant instituție, în copie;
- cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip), completată de către reprezentantul desemnat;
- schița cadastru teren (plan de situație și plan de încadrare zonă) – pentru avize; certificat de urbanism;
- cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firmă terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).
:
- certificat de înregistrare fiscală, în copie;
- actul legal care îi conferă personalitate juridică, în copie;
- cel mai recent proces verbal al asociației care să ateste calitatea de președinte, care este reprezentantul legal al asociației, în copie;
- actul de identitate al președintelui/administratorului care este desemnat să facă plăți în contul curent, în copie;
- cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip), completată de către reprezentantul desemnat;
- certificat de urbanism;
- cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firmă terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).
:
- act de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz), în copie;
- cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip);
- actul de proprietate al imobilului sau act de moștenire, adeverință de la primărie, în copie – pentru emitere avize;
- schița cadastrală a terenului, respectiv a imobilului (plan de situație și plan de încadrare în zonă) – pentru emitere avize, certificat de urbanism;
- cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firmă terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).
:
- actul de identitate al reprezentantului, în copie;
- actul care să cuprindă acceptul scris al fiecărui proprietar din imobil;
- actele de proprietate ale fiecărui proprietar din imobil, în copie;
- cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip), completată de către reprezentantul desemnat;
- schița cadastrală a terenului, respectiv a întreg imobilului; certificat de urbanism - pentru aviz;
- cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firma terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).
Acte necesare pentru actualizarea contractelor existente:
:
- cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
- certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunal, în copie;
- certificat de înregistrare fiscală, în copie;
- actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
- act de identitate administrator societate, în copie.
:
- cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
- certificat de înregistrare fiscală, în copie;
- actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
- act de identitate reprezentant instituție, în copie.
 
:
- cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
- certificat de înregistrare fiscală, în copie;
- actul legal care îi conferă personalitate juridică;
- cel mai recent proces verbal al asociației care să ateste calitatea de președinte, care este reprezentantul legal al asociației, în copie;
- actul de identitate al președintelui/administratorului care este desemnat sa facă plăți în contul curent, în copie;
- protocol de preluare a activelor și pasivelor.
:
- cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
- act de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz), în copie;
- actul de proprietate al imobilului sau act de moștenire, adeverință de la primărie, în copie – pentru emitere avize.
:
- cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
- act de identitate al reprezentantului, în copie;
- actul care să cuprindă acceptul scris al fiecărui proprietar din imobil;
- actele de proprietate ale fiecărui proprietar din imobil, în copie.
 
Acte necesare pentru preluare branșament/racord existent:
etc. asupra imobilului/imobilelor de către o persoană fizică/juridică:
- protocol privind preluarea activelor și pasivelor de la vechea asociație, semnat de reprezentanții legali ai ambelor părți (pentru asociațiile de proprietari);
- copie după ultimul proces verbal al asociației care să ateste calitatea de președinte care este reprezentantul legal al asociației, în copie (pentru asociațiile de proprietari);
- actele necesare pentru branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare (mai puțin cerere de proiectare/proiect), schița cadastrală, certificat de urbanism funcție de categoria de utilizatori.
, de către unul din soții supraviețuitori:
- cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare tip 730-02-02 (formular tip);
- copie act de proprietate;
- copie certificat căsătorie;
- copie act de identitate al soțului supraviețuitor; adresa la care se solicită preluarea trebuie să coincidă cu adresa din buletin, în caz contrar este necesar act de proprietate sau adeverință din care să rezulte că este proprietar și la adresa unde se dorește preluarea branșamentului.
.
- cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare tip 730-02-02 (formular tip);
- copie certificat de mostenitor/actul de proprietate obtinut în urma partajului voluntar (tranzactie);
- copie act de identitate al persoanei care preia bransamentul;
- declaratie pe propria raspundere (la notariat), în cazul în care sunt mai multi mostenitori, ca nu sunt pretentii asupra preluarii bransamentului.

 

2. În urma modificării Legii nr. 241/ 2006 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prin Legea 224/2015, Compania Judeteana Apa Serv S.A. încheie contracte individuale de furnizare în cadrul condominiilor.
 
Contractarea individuală se realizează la cerere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în funcţie de tipul de solicitare şi de tipul de imobil, astfel:
 
I. Realizarea unui branşament pentru o proprietate imobiliară (apartament) şi încheierea unui contract de furnizare. (Contractarea individuala in condominiu o unitate imobiliara)
II. Incheierea de contracte de furnizare pentru proprietati imobiliare (apartamente) din condominiu cu distribuţie pe verticală.(Contractarea individuala in condominiu distributie verticala)
III. Incheierea de contracte de furnizare pentru proprietati imobiliare (apartamente) din condominiu cu distribuţie pe orizontală.(Contractarea individuala in condominiu distributie orizontala)
 
Contravaloarea lucrărilor/demersurilor necesare contractării sunt suportate integral de către solicitanţi (proprietari de apartamente sau proprietati individuale).
 
Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu (art. 31, alin. 17, Legea 241/ 2006 Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata).
 
Definiţiile termenilor utilizaţi:
 
a) Condominiu - imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există cel puţin 3 proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie, după caz, şi cote-părţi indivize de proprietate comună (art. 2 lit. h) din Legea nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor)
Constituie condominiu:
1) clădiri cu mai multe locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie în care există proprietăţi individuale şi proprietăţi comune;
2) clădiri multietajate; un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii multietajate în cazul în care se poate delimita proprietatea comună;
3) un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi/sau construcţii cu altă destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale.
 
b) Utilizator individual: persoana fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil cu branşament propriu de apă potabilă şi/ sau racord de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului în baza unui contract de furnizare încheiat în nume propriu.
 
c) Proprietate individuală - locuinţa sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, parte dintr-un condominiu, destinată locuirii sau altor activităţi, deţinută în proprietate exclusivă(art. 2 lit. t din Legea 196/2018)
 
d) Unitate de proprietate imobiliară - proprietatea individuală, definită la lit. c), care constituie bunul principal, împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună(art. 2 lit. w) din Legea 196/2018)
 
e) Branşament: parte din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.
 
f) Contor de branşament - aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane - robinete la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei.
Contor cu telecitire/citire radio : aparatul de măsura a volumului de apă dotat cu un dispozitiv electronic ce permite citirea la distanţă.
 

 

Contracte de prestari servicii încheiate de ApaServ:

 

1. Contractul de prestări servicii având ca obiect efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate provenite din vidanjare și preluarea apelor uzate în stația de epurare SEAU Piatra Neamț, Bicaz, Tg.Neamț, Roman provenită din activitatea de vidanjare executată de UTILIZATOR, cu vidanja din dotare, la beneficiarii săi. (clik aici)

 

Sunt necesare următoarele acte:

-solicitare servicii;

-copie CIF;

-copie CUI;

-copie CI reprezentant;

-copie carte identitate autovehicul (autospecială) cu care se efectuează vidanjarea;

-certificat constatator de la Registrul Comerțului;

-autorizație de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului;

-Licenta de Transport;

 

** Lista firmelor care au incheiate contracte de deversare a apelor uzate în staţiile de epurare SEAU Piatra Neamţ, Bicaz, Roman şi Tg. Neamţ provenită din activitatea de vidanjare. (clik aici)

 

2. Contractul de prestări servicii având ca obiect efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate provenite de la punctele de lucru ale beneficiarului. (clik aici)

 

Sunt necesare următoarele acte:

-solicitare servicii

-copie CIF

-copie CUI

-copie CI reprezentant

-certificat constatator de la Registrul Comerțului

 

3. Contractul de prestări servicii având ca obiect efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei utilizate în procesul tehnologic de beneficiar. (clik aici)

 

Sunt necesare urmatoarele acte:

-solicitare servicii

-copie CIF

-copie CUI

-copie CI reprezentant

-certificat constatator de la Registrul Comerțului

 

 

 

Cum devin client ApaServ?

 

Următoarele informații au scopul de a vă clarifica principalele aspecte cu privire la modalitățile de realizare a unui branșament/racord, documentele necesare și etapele ce trebuie parcurse pentru ca un potențial client să devină utilizator al serviciilor prestate de ApaServ.

 

Ce este branșamentul?

 

Partea din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legatura între rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branșamentul pâna la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparține rețelei publice de distribuție.

 

Ce este racordul?

 

Partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legatura dintre instalațiile interioare de canalizare ale utilizatorului și rețeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord, aparține rețelei publice de canalizare.

 

Ce este avizul de principiu?

 

Documentul scris, emis de ApaServ prin care se comunică solicitanților existența sau inexistența rețelelor publice de apă și canal pe strada pe care se solicită branșament apă/racord canal.

 

Ce este avizul definitiv pentru branșarea/racordarea la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare?

 

Documentul scris, emis de ApaServ prin care se stabilesc condițiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea și execuția branșamentelor de apa, respectiv a racordurilor de canalizare și prin care se stabilește punctul de delimitare dintre rețelele publice și instalațiile interioare - proprietate privată a utilizatorului.

 

Limita de proprietate

 

Ultima componentă a rețelei publice de distribuție a apei potabile este contorul de branșament.

Ultima componentă a rețelei publice de canalizare este căminul de racord.

 

Instalațiile interioare de apă și de canalizare dintr-un imobil aparțin proprietarului acestuia. Responsabilitatea întreținerii și reparației instalației interioare revine proprietarului imobilului. ApaServ nu intervine în instalațiile interioare ale imobilelor și nici în relațiile dintre beneficiarii serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare care au același branșament, respectiv racord.

 

Etapele realizării branșamentului/racordului:

 

1. solicitare – emitere aviz de principiu;

2. cerere proiect clik aici formular;

3. cerere emitere aviz definitiv pentru branșarea/racordarea la rețelele publice de alimentare cu apă și canalizare și proiect clik aici formular;

4. ridicarea avizului definitiv/achitare taxa (clik aici);

5. execuția lucrării cu firmă agreată;

6. solicitarea predării frontului de lucru către ApaServ;

7. solicitare recepție lucrare;

8. recepția lucrarii;

9. semnarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare (clik aici).

 

 

Pentru obținerea avizului de principiu sunt necesare următoarele documente:

 

-cerere tip aviz de principiu, completată, semnată și ștampilată (după caz);

-copie act proprietate/copie act închiriere și acordul proprietarului/hotărâre judecătorească de constituire a asociației de proprietari/proces verbal de înființare a asociației de locatari;

-copie BI/CI pentru persoane fizice sau copie Certificat Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului și/sau Certificat Înregistrare Fiscală pentru persoane juridice;

-planurile cadastrale cu rețelele, scara 1:500 (2 copii) și de încadrare în zonă, scara 1:2000 (1 copie).

 

După analiza documentelor depuse, solicitantul este informat în legatură cu posibilitățile tehnice de branșare/racordare a imobilului la rețeaua de apă/canalizare.

 

Dacă avizul de principiu este favorabil se trece la următoarea etapă pentru execuția branșamentului.

 

Dacă avizul de principiu este nefavorabil demersul solicitantului se oprește aici.

 

După ridicarea avizului de principiu (pozitiv) pentru executarea unui branșament/racord, este necesară solicitarea emiterii avizului definitiv și întocmirii proiectului.

 

După ridicarea documentației tehnice solicitantul trebuie să contacteze și să încheie un contract de execuție branșament/racord cu una dintre firmele agreate de companie. Acasta execută lucrarea și reprezintă solicitantul în relația cu ApaServ pe toată durata efectuării lucrării, inclusiv la recepția branșamentului/racordului.

 

Firma agreată solicită în scris la ApaServ predarea frontului de lucru.

 

Atentie! Lucrările pentru care nu s-a solicitat și nu s-a obținut ordinul de începere al lucrărilor sunt considerate ilegale. Beneficiarul și executantul acestor lucrări suportă consecințele prevăzute de legislația în vigoare.

 

 

După finalizarea lucrării, firma agreată se prezintă la ApaServ pentru a solicita recepția lucrării.

Solicitantul branșamentului/racordului este informat în legatură cu data programată pentru recepție și punerea în funcțiune a lucrării și este invitat să participe la efectuarea recepției.

 

Procesul verbal de recepție se semnează pe teren (la adresa branșamentului/racordului executat).

 

După semnarea recepției lucrărilor se încheie și se semnează contractul de furnizare/prestare a serviciului de apă și canalizare iar solicitantul devine clientul ApaServ.

 

În cazul branșamentelor existente, pentru încheierea/actualizarea contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare este necesara depunerea la sediul companiei a documentelor solicitate funcție de situație/categorie utilizator (clik aici).