Firme agreate

 

Lucrările de extindere reţea apă/canalizare menajeră, branşare/racordare, separare în reţelele administrate de ApaServ se vor executa de către societăţi comerciale/persoane fizice autorizate agreate de către Companie, conform procedurilor interne ale Companiei:

 

Metodologia de agreare a agenților economici pentru execuția lucrărilor de branșamente apă, racorduri canalizare menajeră și separări în rețele aflate în administrarea C.J. APA SERV S.A.;
 
Lista firme agreate pentru execuţie lucrări de branşamente apă, racorduri canalizare menajeră, separari în reţelele aflate în administrarea ApaServ.

 

Actele care stau la baza emiterii Agrementului
 
-  Declaratie pe proprie raspundere, cod 751-04-05-Rev.2.
-  Cerere-tip, cod 751-04-02, direct de la Compartiment Relaţii Clienţi sau de pe site-ul Companiei;
- Certificat constatator eliberat de ORC/Autorizaţia persoanei fizice - domeniul de activitate al firmei trebuie să fie de execuţie lucrări de instalaţii sanitare (copie);
- Certificat de înmatriculare/înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerţului (copie);
- Bilanțul contabil pentru ultimul exercițiu financiar încheiat (copie conformă cu originalul);
- Dovada achitării "la zi" a obligațiilor fiscale (original);
- Lista principalelor lucrări executate de natura extinderilor de rețele de distribuție apă/canal, branșamente apă, racorduri canalizare, menajeră, separări;
- Referințe de la cel puțin 2 beneficiari (original);
- Dovada că executantul serviciului dispune de structură organizatorică propice desfășurării activității pentru care solicită atestarea - prezentare firmă;
- Dovada că executantul serviciului dispune de dotările tehnice necesare (echipamente și utilaje) / contract de colaborare/închiriere;
- Atestate profesionale ale specialiștilor (colaboratorilor), conform legislației în vigoare (copie):
                       -   Act de identitate (copie);
                       -   Contract de muncă/colaborare (copie);
- Chitanță plată c/val taxă agrement (copie):
 
Documentele întocmite pe propria răspundere vor fi datate, semnate și ștampilate de către solicitant.