Fonduri Coeziune

 
Proiectul Major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, cod CCI Nr.2009RO161PR016, reprezintă primul pas din măsurile cuprinse în Master Planul privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț.
 
Sectorul tratat de proiect este Mediul, partea de captare, tratare, transport și distribuție a apei potabile și de colectare și tratare a apelor uzate.
 
Anul 2011 a debutat cu semnarea, în data de 28.03.2011, a Contractului de Finanțare pentru Proiectul Major "Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț", în valoare de 107.677.000 euro (453.589.363 lei), din care finanțare europeană 79,14% și 20,86% cofinanțare natională.
 
Obiectivul proiectului îl reprezintă reabilitarea și extinderea sistemului de captare, tratare și distribuție a apei și a sistemului de colectare și epurare a apei uzate în aglomerările din județ, în scopul conformării cu obligațiile privind calitatea apei, prevăzute în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele Programului Operațional Sectorial de Mediu.
 
Proiectul constă, în principal, în măsuri de reabilitare a captărilor de apă, a stațiilor de clorinare, a conductelor de aducțiune și a rezervoarelor, construcția și reabilitarea stațiilor de pompare și extinderea sistemelor de distribuție a apei, precum și extinderea sistemelor de colectare a apei uzate, incluzând construcția stațiilor de pompare, extinderea și reabilitarea stațiilor de epurare apă uzată.
 
Populația beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 237.000 locuitori.
 
Proiectul major are în componență 2 contracte de asistență tehnică și 7 contracte de lucrări, ținta principală a contractelor fiind extinderea rețelei de apă și canalizare la nivelul județului în localitățile Piatra Neamț, Dumbrava Roșie, Săvinești, Roznov, Târgu Neamț, Vânători, Roman, Săbăoani, Bicaz, Podoleni, cu realizarea indicatorilor fizici și economici asumați prin Studiul de Fezabilitate.
 
Informații privind străzile pe care se vor efectua lucrări prin Proiectul Major cofinanțat din Fondul de Coeziune:
lista străzilor CL1;
progres lucrari CL1 (apa);
progres lucrari CL1 (canalizare);
lista străzilor CL2;
progres lucrari CL2 (apa);
progres lucrari CL2 (canalizare);
lista străzilor CL3;
progres lucrari CL3 (apa);
progres lucrari CL3 (canalizare);
lista străzilor CL4;
progres lucrari CL4;
 lista străzilor CL7.
progres lucrari CL7;
 
    

Perioada de programare 2014-2020

 

    În sensul conformării cu Directivele europene în domeniul apei potabile și apelor uzate, în Master Planul actualizat al județului Neamț sunt prevăzute o serie de investiții, pe  termen scurt (perioada 2014-2020), respectiv pe termen lung (2020-2042), menite să extindă infrastructura actuală de apă și apă uzată din județ.

 

    Similar perioadei de programare anterioare (2007-2013), în perioada 2014-2020, din Fondul de Coeziune, se vor finanța cu prioritate investiții necesare pentru conformarea cu prevederile Directivelor Uniunii Europene relevante (Directiva 98/83/CE – privind calitatea apei destinată consumului uman, Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva Cadru 2000/60/CE),  şi într-o măsură mai mică şi doar acolo unde sunt prezentate justificări temeinice, vor fi incluse în proiecte şi alte investiţii pentru funcţionarea în condiţii optime a sistemelor de apă şi canalizare. De asemenea, prin proiecte vor fi putea fi prevăzute şi investiţii care să conducă la eficientizarea în ansamblu a operării infrastructurii de apă/apă uzată, incluzând aici şi investiţii care să contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi măsuri de adaptare la acestea. Se va urmări ca proiectele să cuprindă în mod echilibrat, atât investiţii necesare pentru modernizarea  sistemelor de apă/apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezenta a Operatorului Regional, cât şi alte investiţii necesare pentru extinderea ariei de operare a acestuia, astfel încât beneficiile obținute până în prezent prin procesul de regionalizare să fie consolidate.

 

    În luna iulie a anului 2014, Consiliul Județean Neamț a aprobat Master Planul actualizat al județului Neamț (HCL 119 -120/31.07.2014) și Lista Investițiilor Prioritare, investiții a căror valoare estimată este de 185.946.347 Euro. Din această valoare, 115.028.140 Euro sunt estimați pentru investiții în infrastructura de apă, iar 70.918.207 Euro pentru investiții în infrastructura de apă uzată din județul Neamt (alocați pentru aglomerări peste 2000 locuitori echivalenți).

 

   Operatorul Regional Compania Județeană APASERV SA a elaborat Cererea de Finanțare aferentă Asistenței Tehnice pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020.

 

    Prin adresa nr. 5663/AK/29.10.2014, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat Cererea de Finanțare de mai sus. 

 

   Operatorul Regional a pregătit Documentația de atribuire pentru contractul de Asistență Tehnică a cărui valoare estimată a fost de 17,5 milioane euro.

 

Asistența tehnică acoperă două etape, având 3 componente, după cum urmează:

    - Etapa I - perioada ce acoperă componenta de proiectare (incluzând întocmirea SF-ului și a documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări din cadrul proiectului major, precum si sprijinirea Operatorului Regional in procesul de elaborare si evaluare a Cererii de Finantare pentru proiectul major).

    - Etapa a II-a – perioada ce cuprinde componentele de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor.

 

     În urma derulării procedurii de atribuire, contractul de asistență tehnică, intitulat  ,,Asistența Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020”, a fost atribuit Asocierii Tahal Consulting Engineers & Romcapital Invest SA, cu un preț al contractului de 47.590.802,52 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 9.518.160,50 lei.

 

Durata contractului de asistență tehnică este de minim 71 de luni.

 

Perioada de derulare: octombrie 2016 - septembrie 2022.

 

Data de începere: 18.10.2016 (Conform Ordinului Administrativ nr.1).

 

 

Surse de finanțare:

         Fonduri europene: 85%

         Bugetul de Stat: 14%

         Bugetul CJ: 1%

 

Obiectivele proiectului de asistență tehnică

    Asigurarea elaborării documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apă uzată.

 

Rezultate

-  Depunerea aplicației de finanțare și a documentelor suport la autoritățile naționale și/sau comunitare competente în vederea evaluării și aprobării;
-   Elaborarea documentațiilor de atribuire, conform legislației naționale, pentru contractele din cadrul proiectului, cu respectarea cererii de finanțare și a studiului de fezabilitate aprobate;
-   Proiectul aprobat promovează măsuri concrete de adaptabilitate la schimbările climatice prin construirea unei infrastructuri durabile;
-  Licitarea contractelor propuse în cadrul Proiectului în conformitate cu graficul de implementare a proiectului, OR beneficiind de suport pe perioada de derulare a licitației/licitațiilor;
-  Cel puţin două seminarii (workshopuri) organizate pentru prezentarea Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire.