Fonduri ISPA


                                               

PROGRAMUL ISPA ÎN PIATRA NEAMŢ

 

„Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare din municipiul Piatra Neamţ”

 

FONDURI EUROPENE PENTRU INFRASTRUCTURA DIN ROMÂNIA

 

Ce a însemnat ISPA?

 

Instrumentul de politici structurale de pre-aderare (ISPA) a fost unul dintre cele trei instrumente de finanţare nerambursabilă care, împreună cu PHARE şi SAPARD, au sprijinit ţările candidate în pregătirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Programul s-a derulat în state din centrul şi estul Europei şi a vizat aspecte legate de infrastructura de mediu şi de transport.

România a fost a doua ţară, după Polonia, în ceea ce priveşte dimensiunea resurselor alocate.

Obiectivele generale ale programului ISPA în problema mediului înconjurător au urmărit:

-Asistarea ţărilor candidate în vederea implementării Acquisului Comunitar în domeniul protecţiei mediului;

-Asistarea ţărilor candidate în vederea alinierii la cerinţele legislaţiei Uniunii Europene privitoare la mediu: păstrarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, protecţia sănătăţii oamenilor, utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale.

Principiile de acţiune au fost:

- Principiul precauţiei;

- Prevenirea daunelor;

- Rectificarea pagubelor la sursă;

- Principiul Poluatorul plăteşte.

 

ISPA ÎN PIATRA NEAMŢ

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare din municipiul Piatra Neamţ”

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare contribuie, sub forma asistenţei financiare nerambursabile, la finanţarea Măsurii „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare din municipiul Piatra Neamţ”, la îmbunătăţirea calităţii apelor în zona Piatra Neamţ. După aderarea României la Uniunea Europeană, Măsurile ISPA au devenit ex-ISPA, derulându-se după Regulamentul CE 1164/1994 de instituire a Fondului de Coeziune.

Măsura de la Piatra Neamţ, sub indicativul ISPA 2002 RO 16 P PE 023, s-a realizat în perioada 2002-2010, cu respectarea prevederilor relevante ale acordurilor europene şi a contribuit la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea şi îmbunătăţirea stării mediului.

Obiectivul general al Măsurii a fost îmbunătăţirea infrastructurii de mediu din Piatra Neamţ, în scopul de a îndeplini obligaţiile trasate prin Parteneriatul de Aderare. În mod specific, s-a protejat râul Bistriţa şi ecosistemul său, prin reabilitarea staţiei de epurare a municipiului Piatra Neamţ, care procesează apele uzate la standardele acceptate privind calitatea efluenţilor. În plus, măsura a îmbunătăţit infrastructura de apă şi de canalizare, prin optimizarea capacităţii de furnizare a apei potabile şi de preluarea a apelor uzate, precum şi prin reducerea pierderilor din canale şi a deversărilor necontrolate. Totalitatea acestor acţiuni au avut drept scop conservarea surselor de apă subterană şi de suprafaţă.

Bugetul alocat proiectului, în valoare de 28.485.311,63 euro, a fost asigurat, în proporţie de 74% de Uniunea Europeană, sub forma asistenţei financiare nerambursabile, şi 26% de către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ, prin contractarea unui împrumut la Banca Europeană de Investiţii

 

Componentele Măsurii

 

Contract A - ISPA 2002 RO 16 P PE 023-05 şi 023-08, Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, contorizare și a stației de tratare a apei potabile.

 

Lucrările cuprinse în acordul contractual au avut în vedere întreaga structură a Sectorului Reţele Apă pornind de la captarea apei brute şi terminând până la utilizatorul casnic. Astfel, totalitatea lucrărilor din cadrul contractului au fost împărţite în următoarele componente:

- Reabilitare captare Vaduri;

- Reabilitare staţii tratare apă potabilă:

- Reabilitare rezervoare înmagazinare apă potabilă;

- Reabilitare staţii pompare;

- Extindere şi reabilitare reţea apă potabilă;

- Contorizare consumatori pauşal;

- Implementare sistem colectare, transmitere şi gestionare date SCADA;

- Montare hidranţi.

Gama de lucrări efectuate au cuprins lucrări civile, lucrări mecanice şi lucrări electrice.

Extiderea şi reabilitarea reţelei de apă potabilă pe întreaga măsură ISPA la nivelul municipiului Piatra Neamţ a cuprins un număr de 27 străzi,  cu o lungime totală de 17.413 metri din care 10.466 metri extindere şi 6.947 metri reabilitare. De asemenea, răspunzând cerinţelor I.S.U. Neamţ, la nivelul întregii reţele de apă potabilă aflată în exploatarea C.J. APA SERV S.A., au fost montaţi un număr de 715 hidranţi supraterani.

Un capitol separat, dar foarte important, a fost contorizarea consumatorilor aflaţi în regim pauşal şi a consumatorilor casnici grupaţi în asociaţii de proprietari. Au fost montaţi în acest sens un număr de 2.629 debitmetre preechipate pentru transmisie radio la consumatorii aflaţi în regim pauşal şi un număr de 1000 debitmetre cu transmisie radio la asociaţiile de proprietari aflate pe raza municipiului Piatra  Neamţ.

Controlul calităţii apei furnizate de către C.J. APA SERV S.A. este asigurat în prezent de către laboratorul propriu a cărui acreditare a fost posibilă datorită înzestrării realizate în cadrul proiectului cu echipamente moderne performante. De asemenea, a fost înlocuită vechea staţie de tratare cu sulfat de aluminiu aflată în Captarea Bâtca Doamnei, noua staţie fiind de ultimă generaţie şi complet automatizată.

Întregul proiect nu ar fi fost complet finalizat dacă investiţia finanţată din fonduri europene nu ar fi avut ca punct terminus sistemul SCADA. Colectarea şi transmiterea datelor se face prin intermediul undelor radio, punctul central fiind Dispeceratul SCADA aflat în cadrul Captării Bâtca Doamnei. Datorită acestui sistem de operare şi control, dispecerul de serviciu are posibilitatea ca, în orice moment, să afle starea de funcţionare a întregului sistem de alimentare cu apă potabilă, iar în cazul apariţei unor probleme să notifice echipa de intervenţie în timp real.

 

Contract B -  ISPA 2002 RO 16 P PE 023-03, Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate.

 

Obiectivul general al Contractului a fost reabilitarea şi extinderea SEAU, astfel încât calitatea efluentului descărcat să atingă standardele de calitate impuse de HG 188/2002 (NTPA 001/2002),  transpunerea directivei europene pentru apă uzată nr. 91/271/EC.

Pentru obţinerea acestor obiective au fost impuse următoarele măsuri:

- reabilitarea şi extinderea SEAU;
- îmbunătăţirea facilităţilor de tratare noroi;
- reabilitarea şi îmbunătăţirea echipamentului electromecanic;
- construirea unui sistem SCADA pentru operarea SEAU.

La momentul începerii lucrărilor, echipamentele din SEAU se aflau într-o avansată stare de degradare fizică, iar apa epurată nu se încadra în standardele impuse de legislaţia în vigoare.

Reabilitarea staţiei de epurare a constat în:

- Construcţia unei noi camere pentru grătare rare şi echiparea acesteia cu două unităţi noi, incluzând etapele de spălare, presare şi transport;

- Înlocuirea vechilor site cu două echipamente noi de grătare dese, incluzând etapele de spălare, presare şi transport;

- Dotarea deznisipatorului şi separatorului de grăsimi cu o nouă suflantă şi noi pompe de nisip şi respectiv grăsimi;  instalarea de vane şi stăvilare noi;

- Construirea unei noi clădiri care să adăpostească echipamentul nou de dozare a sulfatului feros utilizat la reducerea compuşilor de fosfor din apele uzate;

- Echiparea Staţiei de pompare treapta I cu 5 noi unităţi de pompare moderne;

- Reabilitarea a două dintre cele patru bazine de decantare primară, celelalte două fiind conservate; echiparea bazinelor recondiţionate cu poduri racloare noi;

- Reabilitarea bazinului de aerare existent şi construirea unui nou bazin de aerare având parametrii identici cu cel existent; echiparea bazinelor cu unităţi noi de pompare pentru recirculare şi cu un sistem modern de aerare cu bule fine;

- Repararea celor trei bazine de sedimentare secundară şi echiparea cu trei poduri racloare noi;

- Construirea unei noi clădiri prevăzute cu două compartimente: una destinată celor trei noi suflante, iar cea de a doua - noii staţii de transformare; pentru a fi evitate opririle accidentale datorate lipsei de energie electrică, staţia de epurare va beneficia de două racorduri separate de alimentare cu energie electrică din sistemul energetic naţional;

- Reabilitarea a patru dintre cele şase unităţi de fermentare a nămolului şi trecerea în conservare a celorlalte două;  repararea unităţilor şi dotarea lor cu echipamente noi performante;

- Reabilitarea gazometrului de 1.000 mc existent şi construirea unuia nou cu capacitatea de 500 mc;

- Echiparea cu unităţi moderne de îngroşare/ deshidratare mecanică atât a fazei de îngroşare mecanică a nămolului, cât şi a fazei de deshidratare mecanică a nămolului fermentat; înlocuirea tuturor vanelor, pompelor şi conductelor aferente;

- Modificarea radicală a dispeceratului, modernizarea constând în introducerea unui sistem nou în care procesul tehnologic va fi asistat de calculator (sistem SCADA);

- Dotarea laboratorului chimic cu aparate de măsură şi control cu echipamente specifice, instrumentar, sticlărie şi  reactivi;

-  Repararea căilor de comunicaţie din incinta Staţiei de epurare;

- Reabilitarea platformei pentru depozitarea temporară a nămolului şi asigurarea drenajului apelor rezultate;

- Repararea clădirii administrative şi dotarea centralei termice cu unităţi performante cu randament ridicat; eliminarea gazelor va fi asigurată de un nou coş metalic.

 

Procesul tehnologic a fost îmbunătăţit prin introducerea treptei terţiare de epurare (dozarea clorurii ferice pentru reducerea fosforului şi împărţirea bazinelor de aerare în zone anoxice şi oxice pentru reducerea azotului).

 

Contract C – ISPA 2002 RO 16 P PE 023-04, Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare

 

Lucrările cuprinse în acordul contractual au constat în extinderea reţelei de canalizare cu circa 45 km, cu diametre ale canalizării Dn 200 mm-Dn 500 mm, reabilitarea a 5.401 m de canalizare cu Dn 200 mm-Dn 800 mm, execuţia a 3.423 m de conducte sub presiune, execuţia a 6 staţii de pompare noi şi reabilitarea a doua staţii de pompare, execuţia a 1.233 de cămine de vizitare pe reţeaua de canalizare.

 

Avantajele finanţării prin programul ISPA

 

Uniunea Europeană are o mare contribuţie, prin finanţarea nerambursabilă, în proporţie de 74%, a programului, la îmbunătăţirea calităţii serviciilor Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ şi la protejarea mediului înconjurător.

 

Surse de informare

 

Site-ul Centrului de informare al Comisiei Europene în România – http://ec.europa.eu/romania

Portalul Uniunii Europene – www.europa.eu

Site-ul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor – www.mmediu.ro

Informaţii referitoare la toate programele Uniunii Europene care se desfăşoară în România: Calea Victoriei, nr. 88, tel/fax: 021/3153470, Bucureşti, 010085, e-mail: comm-rep-ro@ec.europa.eu

Adresa pentru sesizări şi reclamaţii: ispa@mfinante.ro

 

Fondul de coeziune va înlocui ISPA

 

Fondul de Coeziune este un instrument financiar – componentă a Instrumentelor Structurale, prin care se acordă asistenţă financiară statelor membre ale Uniunii Europene. Obiectivele majore ale proiectului sunt legate de conformarea cu legislaţia naţională şi europeană pentru sectorul de mediu, la nivelul principalelor localităţi din judeţ, în perioada de tranziţie convenită între România şi Uniunea Europeană.

În studiul de fezabilitate, la nivelul judeţului Neamţ, s-a prevăzut o valoare totală a cheltuielilor eligibile de 107.677.000 euro, din care pentru apă potabilă 18.570.624 euro şi pentru apă uzată 89.106.376 euro.

 

Proiect finanțat prin ISPA.

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.