Proiectare

Acte necesare pentru întocmirea documentaţiei tehnice pentru branşament apă/racord canalizare menajeră şi extinderi reţele de apă/canalizare menajeră de către ApaServ şi emiterea Avizului Definitiv.

 

:
 
-       cerere de proiectare;
-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       actul de proprietate al imobilului sau act de moştenire, adeverinţă de la primărie, în copie;
-       actul de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz), în copie;
-       schiţa cadastrală a terenului, respectiv a imobilului (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), în copie;
-       certificat de urbanism, în copie.

 

:
 
-       cerere de proiectare;
-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       actul de proprietate al imobilului sau act de moştenire, adeverinţă de la primărie, în copie;
-       actul care să cuprindă acceptul scris al fiecărui proprietar din imobil;
-       actul de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz), în copie;
-       schiţa cadastrală a terenului, respectiv a întreg. imobilului (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), în copie;
-       certificat de urbanism, în copie.
 

 

:
 
-       cerere de proiectare;
-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunal, în copie;
-       certificat de înregistrare fiscală, în copie;
-       actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
-       act de identitate administrator societate, în copie;
-       schiţa cadastrală a terenului, respectiv a imobilului (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), în copie;
-       copie după cartea tehnică/breviar de calcul întocmit de un atelier de proiectare autorizat în cazul în care profilul de activitate constă în producţie (din care să rezulte consumul de apă care rămâne înglobat în procesul tehnologic);
-       certificat de urbanism, în copie.
 

 

:
 
-       cerere de proiectare;
-       cerere pentru emiterea avizului definitiv;
-       certificat de înregistrare fiscală, în copie;
-       actul legal care îi conferă personalitate jurídică, în copie;
-       protocolul privind preluarea activelor şi pasivelor de la vechea asociaţie, în copie;
-       cel mai recent proces verbal al asociaţiei care să ateste calitatea de preşedinte, care este reprezentantul legal al asociaţiei, în copie;
-       actul de identitate al preşedintelui/administratorului care este desemnat să facă plăţi în contul curent, în copie;
-       schiţa cadastrală a terenului, respectiv a întreg. imobilului (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), în copie;
-       certificat de urbanism, în copie.
 

 

 

 

**În cazurile în care primăriile nu eliberează certificate de urbanism pentru lucrările de bransament apă/racord canalizare menajeră se va depune copie după dovada achitării taxei de branşare la primărie.