COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director Economic al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale obligatorii ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 2. Experiență relevantă în domeniul managementului financiar-contabil;
 3. Cel puțin 5 ani de experiență în poziții de conducere;
 4. Cel puțin 10 ani de activitate profesională în domeniul studiilor superioare absolvite;
 5. Experiență în elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli;
 6. Experiență în lucrul cu un ERP și utilizarea unui soft de gestiune și contabilitate;
 7. Nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică, nu i-a fost revocat contractul de mandat sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 8. Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
 9. Capacitatea deplină de exercițiu;
 10. Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
 11. Nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 12. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 13. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011).

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declarație că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură corespund situației reale a candidatului – formular 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7.

 

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A. (www.apaserv.eu).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 14.04.2022, ora 12.00 la Registratura Societății COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A, Str. Locotenent Drăghiescu Nr. 20, Piatra-Neamț, Jud. Neamț, în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatură pentru funcţia de Director Economic al Societății COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV S.A.” , precum și numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisă obligatoriu și pe adresa de e-mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv aconsiliu@gmail.com

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecărui candidat . Relaţii suplimentare se pot obţine și la telefon: 0799.35.85.92.