Contractul CS 2 - "Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor" a fost atribuit, în data de 12.10.2011 Asocierii SAFEGE SA Nanterre France & Louis Berger SRL."

Obiectivele specifice contractului sunt:

  • Asigurarea de servicii de supervizare a lucrărilor pe parcursul execuţiei, inclusiv Asistenţă Tehnică la execuţie (dirigenţie de şantier) pentru contractele de lucrări finanţate din Fondul de Coeziune;
  • Acţionarea ca proiectant în contractele CL1 si CL6 ale căror proiecte tehnice au fost realizate în faza I de către consultantul ILF Consulting Engineers, care a pregătit Aplicaţia de Finanţare pentru Proiectul major „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ”;
  • Sprijinirea Beneficiarului pentru îndeplinirea condiţiilor stipulate în Decizia de Finanţare emisă de CE şi în Contractul de Finanţare semnat cu AM POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor;
  • Verificarea proiectelor Contractorului, asigurarea supervizării execuţiei lucrărilor şi punerii lor în funcţiune;
  • Monitorizarea graficelor Contractorului referitoare la proiectarea şi execuţia lucrărilor civile, mecanice şi electrice, asigurarea finalizării lucrărilor conform graficelor de lucru;
  • Asigurarea unor servicii de supervizare de calitate pentru lucrări, aprobarea proiectelor tehnice şi detaliilor de execuţie primite de la Contractor referitoare la materiale, echipamente şi forţa de muncă;
  • Asigurarea respectării termenelor limită, a bugetului şi a calităţii pentru contractelor de lucrări;
  • Analizarea Programului specific de operare şi mentenanţă elaborat de Contractor conform condiţiilor stipulate în Decizia de Finanţare;
  • Verificarea şi aprobarea situaţiilor de lucrări şi a Cererilor de Plată ale Constructorului şi emiterea Certificatelor Interimare de Plată şi a Certificatelor Finale de Plată;
  • Îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce îi revin potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi conform legislaţiei româneşti specifice în vigoare cu privire la cele 7(şapte) contracte de lucrări.

Termenul de finalizare al contractului este data de 31.12.2015.

Valoarea contractului este de 14.161.977,06 lei, fără TVA, având drept surse de finanţare 79,14 % fonduri europene şi 20,86% cofinanţare naţională.

Contractul este în curs de implementare.

Ordinul de începere a fost emis la data de 23.04.2012.