APA SERV SA, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii.
Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:
1. Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 

Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru funcția de Director General sunt următoarele:
1. Studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior acreditată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul tehnic, economic sau juridic;
2. Experiență relevantă în domeniul managementului/consultanței într-o companie de utilități/servicii publice/ infrastructură;
3. Experiență relevantă într-o societate care înregistrează profit, cu peste 100 angajați și peste 6.000.000 lei cifra de afaceri;
4. Cel puțin 10 ani de experiență profesională în domeniul studiilor superioare absolvite;
5. Cunoștințe solide de managementul investițiilor cu fonduri europene;
6. Cunoștințe despre gestionarea contractelor de delegare privind utilitățile publice;
7. Experiență în negociere, dialog social, comunicare instituțională și interpersonală;
8. Cunoștințe despre derularea programelor de responsabilitate socială și de mediu;
9. Participarea în organizații naționale sau internaționale constituite în domeniul de activitate al societății;
10.Cunoașterea limbii române (scris și vorbit) și cetățenia română sau cetățenia altor state UE, cu condiția să aibă domiciliul în România;
11.Capacitatea deplină de exercițiu;
12.Stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează atestată pe bază de documente medicale;
13.Nu au înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
14. Să nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, sau, să nu se afle într-o situație de conflict de interese, potrivit legii;
15. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancţionarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările și completările ulterioare;
16. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr.109/2011);
17. Nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică/funcție de director/administrator, ori, nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare sau pentru necorespundere profesională în ultimii 3 ani.
Criteriile de evaluare/selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:
1. Dosarul de candidatură.
2. Matricea profilului de candidat.
3. Declaraţia de intenţie a candidatului.
Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:
– copia actului de identitate;
– copia diplomelor de studii;
– curriculum vitae;
– cazierul judiciar/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
– cazier fiscal/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
– adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare/declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
– declarație că informațiile cuprinse în dosarul de candidatură corespund situației reale a candidatului – formular nr. 4;
– declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr. 5;
– declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
– declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7.
* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţa medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.
Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.
Documentele necesare în procesul de recrutare/selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Companiei Județene APA SERV SA (www.apaserv.eu).
Dosarul de candidatură se va depune până la data de 27.11.2020, ora 12.00 la Registratura Companiei Județene APA SERV SA, Str. Locotenent Drăghiescu Nr. 20, Piatra Neamț, Județul Neamț în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Companiei Județene APA SERV SA” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisă obligatoriu și pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv aconsiliu@gmail.com
Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.
Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecărui candidat. Relaţii suplimentare se pot obţine și la telefon: 0799.35.85.82.