1. Aviz de principiu (aviz de branşare de principiu) =  cuprinde datele generale privind posibilităţile şi condiţiile de bransare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat.

Avizul de principiu reprezintă şi Avizul de amplasament eliberat în vederea identificării reţelelor de apă şi de canalizare menajeră  eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

Avizul de principiu  se eliberează în 15 zile calendaristice. Pentru eventuale depăşiri ale acestui termen, se anunţă solicitantul telefonic.

Actele care stau la baza emiterii Avizului de principiu

:
–       copie certificat de înregistrare fiscală (CIF);
–       memoriu tehnic de prezentare – original;
–       certificat de urbanism (copie);
–       plan de situaţie (scara 1:500 – 2 exemplare);
–       plan de încadrare în zonă (scara 1:1000, 1:2000 – 2 exemplare);
–       copie după actul de identitate al administratorului.
:
– copie dupa actul de identitate al proprietarului, al imputernicitului, imputernicire (dupa caz);
– memoriu tehnic de prezentare – original;
– certificat de urbanism (copie);
– plan de situaţie (scara 1:500 – 2 exemplare);
– plan de încadrare în zonă (scara 1:1000, 1:2000 – 2 exemplare).
:
–       copie certificat de înregistrare fiscală (CIF);
–       memoriu tehnic de prezentare – original;
–       certificat de urbanism (copie);
–       plan de situaţie (scara 1:500 – 2 exemplare);
–       plan de încadrare în zonă (scara 1:1000, 1:2000 – 2 exemplare).

Avizul de principiu pentru vidanjare

–       cerere pentru avizarea favorabilă privind vidanjarea unei fose septice;
–       copie după certificatul de înregistrare fiscală (CIF);
–       certificat de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunal (CUI).

În cazul în care pentru emiterea avizelor sunt necesare acte suplimentare, se va anunţa solicitantul prin Relaţii Clienţi Zonă în vederea depunerii acestora.

 Aviz definitiv pentru Preluarea unui branşament/racord existent – se eliberează în următoarele situaţii:

Preluare branşament/racord existent pe baza contractului de vânzare – cumpărare/donaţie etc. asupra imobilului/imobilelor de către o persoană fizică/jurídică:

–       solicitare preluare branşament;

–       cerere pentru emiterea avizului definitiv;

–       actele necesare pentru branşarea/racordarea la reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare (mai puţin cerere de proiectare/proiect), schiţa cadastrală, certificat de urbanism funcţie de categoría de utilizatori.

:
–       copie act de proprietate;
–       copie certificat de deces;
–       copie certificat căsătorie;
–       copie act de identitate al soţului supravieţuitor; adresa la care se solicită preluarea trebuie să coincidă cu adresa din buletin, în caz contrar este necesar act de proprietate sau adeverinţă din care să rezulte că este proprietar la adresa unde se doreşte preluarea branşamentului.
:
–       copie certificat de moştenitor/actul de proprietate obţinut în urma partajului voluntar;
–       copie act de identitate al persoanei care preia branşamentul;
–       declaraţie pe propia răspundere (la notariat), în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, că nu sunt pretenţii asupra preluării branşamentului.

 2. Aviz definitiv (aviz de branşare/racordare) = documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare şi prin care se stabileşte şi punctul de delimitare dintre reţelele publice instalaţiile de utilizare.

Avizul definitiv se eliberează pe baza unei documentaţii tehnice (proiect de branşare/racordare) care poate fi elaborată de orice proiectant autorizat sau de ApaServ în funcţie de disponibilitate.

Avizul definitiv se eliberează în termen de 30 zile calendaristice. Pentru eventuale depăşiri ale acestui termen, se anunţă solicitantul telefonic.

Acte care stau la baza emiterii Avizului definitiv:

Emitere Aviz definitiv pe baza proiectului întocmit de un proiectant autorizat

:
–       actul de proprietate al imobilului sau act de moştenire, adeverinţă de la primărie, în copie;
–       actul de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz) , în copie;
–       certificat de urbanism, în copie;
–       2 exemplare din proiect.
:
–       actul de proprietate al imobilului sau act de moştenire, adeverinţă de la primărie, în copie;
–       actul care să cuprindă acceptul scris al fiecărui proprietar din imobil;
–       actul de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz) , în copie;
–       certificat de urbanism, în copie;
–       2 exemplare din proiect.
:
–       certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunal, în copie;
–       certificat de înregistrare fiscală, în copie;
–       actul/actele de proprietare al imobilului/imobilelor, în copie;
–       act de identitate administrator societate, în copie;
–       certificat de urbanism, în copie;
–       copie după cartea tehnica/breviar de calcul întocmit de un atelier de proiectare autorizat în cazul în care profilul de activitate constă în producţie (din care să rezulte consumul de apă care rămâne înglobat în procesul tehnologic);
–       2 exemplare din proiect.
:
–       certificat de înregistrare fiscală, în copie;
–       actul legal care îi conferă personalitate jurídică, în copie;
–       protocolul privind preluarea activelor şi pasivelor de la vechea asociaţie, în copie;
–       cel mai recent proces verbal al asociaţiei care să ateste calitatea de preşedinte, care este reprezentantul legal al asociaţiei, în copie;
–       actul de identitate al preşedintelui/administratorului care este desemnat să facă plăţi în contul curent, în copie;
–       certificat de urbanism, în copie;
–       2 exemplare din proiect.

*În cazurile în care primăriile nu eliberează certificate de urbanism pentru lucrările de bransament apa/racord canalizare menajeră se va depune copie după dovada achitării taxei de branşare la primărie.

Acte necesare pentru întocmirea documentaţiei tehnice pentru branşament apă/racord canalizare menajeră şi extinderi reţele de apă/canalizare menajeră de către ApaServ şi emiterea Avizului Definitiv.

:
–       cerere de proiectare;
–       actul de proprietate al imobilului sau act de moştenire, adeverinţă de la primărie, în copie;
–       actul de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz), în copie;
–       schiţa cadastrală a terenului, respectiv a imobilului (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), în copie;
–       certificat de urbanism, în copie.
:
–       cerere de proiectare;
–       actul de proprietate al imobilului sau act de moştenire, adeverinţă de la primărie, în copie;
–       actul care să cuprindă acceptul scris al fiecărui proprietar din imobil;
–       actul de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz), în copie;
–       schiţa cadastrală a terenului, respectiv a întreg. imobilului (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), în copie;
–       certificat de urbanism, în copie.
:
–       cerere de proiectare;
–       certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunal, în copie;
–       certificat de înregistrare fiscală, în copie;
–       actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
–       act de identitate administrator societate, în copie;
–       schiţa cadastrală a terenului, respectiv a imobilului (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), în copie;
–       copie după cartea tehnică/breviar de calcul întocmit de un atelier de proiectare autorizat în cazul în care profilul de activitate constă în producţie (din care să rezulte consumul de apă care rămâne înglobat în procesul tehnologic);
–       certificat de urbanism, în copie.
:
–       cerere de proiectare;
–       certificat de înregistrare fiscală, în copie;
–       actul legal care îi conferă personalitate jurídică, în copie;
–       protocolul privind preluarea activelor şi pasivelor de la vechea asociaţie, în copie;
–       cel mai recent proces verbal al asociaţiei care să ateste calitatea de preşedinte, care este reprezentantul legal al asociaţiei, în copie;
–       actul de identitate al preşedintelui/administratorului care este desemnat să facă plăţi în contul curent, în copie;
–       schiţa cadastrală a terenului, respectiv a întreg. imobilului (plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă), în copie;
–       certificat de urbanism, în copie.

**În cazurile în care primăriile nu eliberează certificate de urbanism pentru lucrările de bransament apă/racord canalizare menajeră se va depune copie după dovada achitării taxei de branşare la primărie.

Realizarea unui branşament de apă/racord de canalizare presupune respectarea unor cerinţe şi a unor etape bine definite.

Branşamentul – este partea din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.  Branşamentul, până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţin reţelei publice de distribuţie, indiferent de modul de finanţare a execuţiei.

Racordul – este partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare .

Branşarea/racordarea la sistemul de distribuţie a apei potabile, respectiv la sistemul public de canalizare presupune parcurgerea a 9 etape.

Etapele realizării bransamentului/racordului:

1. solicitare – emitere aviz de principiu;
2. cerere  proiect clik aici;
3. cerere emitere aviz definitiv pentru branşarea/racordarea la reţelele publice de alimentare cu apă şi canalizare şi proiect clik aici;
4. ridicarea avizului definitiv/achitare taxă;
5. execuţia lucrării cu firma agreată ;
6. solicitarea predării frontului de lucru către ApaServ;
7. solicitare recepţie lucrare;
8. recepţia lucrării;
9. semnarea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.

Important!

–  Primele patru etape (avizul de principiu, avizul definitiv) sunt obligatorii de parcurs cu ApaServ.
–  Avizul de principiu poate fi favorabil sau nefavorabil; în situaţia în care avizul de principiu este nefavorabil, demersul solicitantului se opreşte la această etapă.
–  Avizul de principiu nu constituie un aviz definitiv. Orice lucrare pe reţelele întreţinute de ApaServ  trebuie să aibă la bază şi un aviz definitiv şi un proiect validate de societatea noastră.
Pentru a putea solicita emiterea avizului definitiv de branşare/racordare şi a proiectului este necesară obţinerea în prealabil a avizului de principiu favorabil.
Pentru o lucrare de calitate şi o bună funcţionare a branşamentului de apă/racordului de canalizare, recomandăm parcurgerea obligatorie a tuturor etapelor.

Opţiunea privind alegerea executantului branşamentului/racordului aparţine solicitantului şi va fi exercitată după obţinerea avizului definitiv şi a proiectului.

Execuţia lucrărilor va fi efectuată de  către firme agreeate, după obţinerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism şi a autorizaţiei de construire.

În cazul solicitării separării alimentării cu apă, poate fi necesară redimensionarea branşamentului utilizat în comun până la momentul separării.

Redimensionarea se face odată cu execuţia noului branşament, pe cheltuiala solicitantului separării.

Instalaţiile interioare trebuie să corespundă standardelor în vigoare şi să nu constituie un impediment pentru distribuţia apei potabile sau un pericol pentru branşament.

În cazul în care solicitantul este client al Apa Serv pentru un alt imobil/locaţie, este necesar să nu figureze cu facturi neachitate.

Lucrările de extindere reţea apă/canalizare menajeră, branşare/racordare, separare în reţelele administrate de ApaServ se vor executa de către societăţi comerciale/persoane fizice autorizate agreate de către Companie, conform procedurilor interne ale Companiei:

Metodologia de agreare a agenților economici pentru execuția lucrărilor de branșamente apă, racorduri canalizare menajeră și separări în rețele aflate în administrarea C.J. APA SERV S.A.;

Lista firme agreate pentru execuţie lucrări de branşamente apă, racorduri canalizare menajeră, separari în reţelele aflate în administrarea ApaServ.