“Apa este izvorul vieții”

 

Apa este necesară pentru dezvoltarea și funcționarea corpului omenesc. Trebuie consumată zilnic pentru a fi sănătoși. Conținutul de apă din corpul omenesc este de aproximativ 70 %. Prin apă potabilă se înțelege apa destinată consumului uman (orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei). Apa potabilă trebuie să fie sanogenă și curată, să fie lipsită de microorganisme, paraziți sau substanțe care, prin număr sau concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sănătatea umană.
Verificarea calității apei potabile furnizate se asigură prin activitatea laboratoarelor proprii, pe baza unui PROGRAM ANUAL DE MONITORIZARE aprobat de Direcția de Sănătate Publică Neamț. Probele de apă sunt prelevate din diferite zone ale județului NEAMȚ, clar definite, în funcție de numărul de locuitori și sursa de alimentare cu apă (conform prevederilor Legii 458/2002 modificată cu Legea 311/2004 si HG 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile).
Piatra Neamț – 18 puncte de recoltare
Roman – 12 puncte de recoltare
Târgu Neamț – 7 puncte de recoltare
Bicaz – 2 puncte de recoltare
Bodești, Dobreni,
Ștefan cel Mare,
Răucești, Păstrăveni, – 2 puncte de recoltare
Horia, Săbăoani,
Tămășeni,
Alexandru cel Bun,
Bistrița, Roznov, Tașca
Zănești, Gârcina, Dochia – 1 punct de recoltare
Girov, Agapia, Balțătești,
Grumăzesti, Preotești,
Analizele executate în laboratoare sunt dublate de analizele și expertizele realizate de Direcția de Sănătate Publică Neamț pentru apa potabilă furnizată consumatorilor și de „Apele Române” pentru sursele de apă de suprafață și subterană.
Pentru monitorizarea calității apei potabile, în cadrul Companiei Județene APA SERV SA funcționează un Laborator central în Piatra Neamț și 2 laboratoare zonale în Roman și Târgu Neamț.
Laboratorul central are ca domeniu de activitate analiza chimică și microbiologică a apei potabile, apei subterane și apei de suprafață. Laboratoarele zonale au ca domeniu de activitate analiza chimică a apei potabile.
Laboratorul central este structurat în:

1. Laborator pentru determinări fizico-chimice

Se execută analize fizico-chimice pentru: apă brută (subterana sau de suprafața), apa decantată, apa filtrata și apa potabila furnizata. Rezultatele analizelor stau la baza deciziilor privind funcţionarea stațiilor de captare (tratare)  şi a reţelelor de distribuţie.Indicatorii care se determină sunt: turbiditatea, clorul rezidual, culoarea, aluminiu rezidual, fier, duritate totală, pH, cloruri, oxidabilitatea,TDS (substanțe dizolvate), conductivitatea, amoniu, azotiţi, azotaţi, sulfaţi.

2. Laborator pentru determinări microbiologice
Se execută analize pentru: apă brută (subterana sau de suprafața), apa decantată, apa filtrata și apa potabila furnizata. Rezultatele acestor analize stau la baza deciziilor de spălare dezinfecţie a instalaţiilor precum şi la modificarea nivelului de agent dezinfectant pentru asigurarea condiţiilor de calitate prevăzute de normele legale în vigoare.
Indicatorii care se determină sunt: Bacterii coliforme, Escherichia coli, Enterococi intestinali, Număr total de germeni  la 220C si la 37C, Bacterii sulfit – reducătoare (Clostridii).
Echipamentele utilizate în cadrul Laboratorului analize APĂ POTABILĂ sunt dintre cele mai moderne permiţând efectuarea de analize complexe şi de mare acurateţe. Atât echipamentele cât și reactivii utilizați au certificare ISO 9001/2001. Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calităţii rezultatelor încercărilor, laboratorul aplică metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză în vigoare. Rezultatele  obţinute sunt înregistrate în REGISTRE ȘI RAPOARTE DE ÎNCERCARE pe suport de hârtie şi electronic. Raportul de încercare  furnizează informaţii referitoare la calitatea şi provenienţa apei, comparând diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislaţia în vigoare.
Laboratorul dispune de personal competent – ingineri, chimişti, biolog şi laboranţi, care corespund criteriilor de pregătire, instruire şi experienţă impuse de încercările efectuate.
Sistemul de management al calității este conform cu prevederile SR EN ISO CEI 17025/ 2005 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări  și etalonări.
Rezultatele monitorizării calităţii apei potabile intră în bazele de date oficiale. Laboratorul este  înscris la Ministerul Sănătăţii în “Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calităţii apei potabile” CERTIFICAT de ÎNREGISTRARE nr.219/16.11.2011.
Conform prevederilor standardului SR EN ISO 17025/2005- Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări/etalonări,  trebuie  asigurată calitatea rezultatelor încercărilor fizico-chimice și  microbiologice efectuate,  prin controlul intern (zilnic) și controlul extern  (anual).
Controlul intern  se realizează în laborator  prin utilizarea de materiale  de control  (soluții etalon certificate, trasabile NIST și tulpini de control).
Controlul extern se realizează prin participarea la comparări interlaboratoare/încercări de competență. Laboratorul de analiză apă potabilă participă anual  la programe complexe de testare, numite scheme de intercomparare, pentru a-şi evalua performanţa.
Pentru asigurarea imparțialității și independenței rezultatelor se  colaborează cu un laborator extern.  Schemele de intercomparare implică participarea mai multor laboratoare de acelaşi profil, din ţări diferite, care analizează aceleaşi probe de apă. Participarea la intercomparări este un instrument valoros pentru laboratoare, care îşi pot testa astfel eficienţa şi demonstra calitatea rezultatelor furnizate. Rezultatele intercomparărilor dau o măsură a competenţei personalului, calităţii serviciilor prestate şi a dotărilor tehnice, fiind de aceea recunoscute şi de organismele de acreditare.
Laboratorul  a finalizat toate rundele cu rezultate foarte bune.
LABORATORUL ANALIZE APĂ POTABILĂ se declară laborator de terța parte și răspunde solicitărilor tuturor categoriilor de clienți, atât interni, reprezentați de  departamentele tehnice ale C.J. APA SERV S.A. cât și clienților externi (persoane fizice și juridice) care se adresează laboratorului. LABORATORUL  asigură consilierea clienților care solicită informaţii cu privire la alegerea încercărilor, metodelor de încercare, utilizarea serviciilor laboratorului şi interpretarea datelor de laborator.

Serviciile oferite de laboratorul nostru se caracterizează prin corectitudinea rezultatelor, confidenţialitate, operativitate, seriozitate şi respect al clienților.

Locație Laborator
Certificatul de înregistrare la Ministerul Sănătății
Programul de monitorizare

Laboratorul de Apă Uzată din cadrul CJ APA SERV SA este certificat conform ISO 9001/2001, funcționând întru-un sistem integrat calitate – mediu și este format din 4 laboratoare, 1 central (Piatra Neamț) și 3 zonale (Bicaz, Roman și Tg. Neamț).

Laboratorul central se găseşte pe platforma Staţiei de Epurare a municipiului Piatra Neamț, în cadrul căruia se execută controlul zilnic (de rutină), al caracteristicilor fizico-chimice al apelor uzate de origine mixtă: menajeră şi industrială.

Monitorizarea se realizează în vederea determinării calității apei pe fluxul de epurare și urmărirea randamentului procesului tehnologic de epurare în toate etapele lui, precum și la evacuarea în emisar, în vederea încadrării efluentului rezultat în normele privind protecția mediului, conform legislației în vigoare.

Verificarea calităţii apei uzate se asigură prin activitatea laboratoarelor proprii, pe baza unui PROGRAM ANUAL DE MONITORIZARE aprobat de conducerea Companiei, frecvenţa de monitorizare şi indicatorii de calitate monitorizaţi fiind cei impuşi prin Autorizaţia de mediu, prin Autorizaţia de gospodărire a apelor şi prin legislaţia aplicabilă în domeniu.

Principalii indicatorii analizați în cadrul acestui laborator sunt: temperatura, pH, materii în suspensie, consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5), consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu (CCO-Cr), azot amoniacal (NH4+), fosfați și fosfor total, cianuri totale, fenoli, sulfuri și hidrogen sulfurat, sulfați, detergenți sintetici biodegradabili, clor rezidual liber, substanțe extractibile cu eter de petrol, calciu, magneziu, cloruri. Deasemenea, se analizează calitatea nămolului evacuat în urma procesului de epurare – umiditate, substanța uscată, grăsimi.

Analizele executate în laborator sunt dublate de analizele şi expertizele realizate de „Apele Române” pentru efluentul evacuat în emisar.

Programul de monitorizare al CJ APA SERV S.A. cuprinde și aproximativ 20 de agenţi economici cu o gamă diversă de activitate, acoperind întregul spectru economic al municipiului: ind. alimentară, ind. textilă şi a pielăriei, tăbăcării şi prelucrarea blănurilor, ind. de prelucrare a materialelor, servicii hoteliere, comerţ etc. Periodicitatea prelevării probelor de apă uzată se stabileşte în funcţie de profilul unităţii, de prevederile autorizaţiei de mediu şi ale acceptului de evacuare, de procesele tehnologice generatoare de impurităţi în apele uzate şi de frecvenţa depăşirilor constatate prin controalele anterioare. Acest program de control al calităţii apei evacuate în sistemul de canalizare este perfecţionat şi extins în scopul prevenirii unor situaţii extreme în ceea ce priveşte capacitatea de epurare a apelor uzate şi implicit poluarea emisarului râul Bistrița. Rezultatele monitorizării sunt centralizate şi agenţii economici care au înregistrat depăşiri la parametrii de calitate suportă penalităţile conform prevederilor legale în vigoare. Compania aplică principiul „poluatorul plăteşte”, care constă în perceperea unor tarife suplimentare pentru serviciile de canalizare-epurare acelor agenţi economici care prin apele uzate evacuate s-au dovedit a fi poluatori sau potenţial poluatori. Laboratorul de apă uzată efectuează contra cost și analize fizico-chimice pentru terţi (agenţi economici sau persoane fizice), detalii privind condiţiile de prelevare, preţurile şi modalităţile de plată fiind disponibile la Serviciul Relații cu clienții. Contractul negociat de CJ APA SERV S.A. cu clienţii săi este unul complex care presupune o serie de drepturi şi obligaţii atât pentru operator cât şi pentru utilizator. Agenţii economici, beneficiari ai serviciilor oferite de CJ APA SERV S.A. au, printre altele, o serie de obligaţii referitoare la calitatea apei uzate deversate în canalizare: asigurarea condiţiilor de prelevare a probelor, recunoaşterea probelor recoltate prin semnarea Raportului de prelevare ape uzate, asigurarea condiţiilor de descărcare prevăzute de operator, respectarea condiţiilor maxime admise la evacuare, asumarea penalităţilor pentru depăşirile înregistrate la parametrii de calitate.

În ceea ce priveşte apa uzată, pe lângă contractul de apă – canal, CJ APA SERV S.A. a impus obţinerea avizului de vidanjare şi încheierea unui contract de preluare apă uzată pentru controlul şi monitorizarea calităţii apelor uzate provenite din activităţi de vidanjare. Acest tip de contract se adresează agenţilor economici care vidanjează şi transportă ape uzate şi agenţilor economici neracordaţi la reţeaua de canalizare sau care colectează ape uzate în bazine vidanjabile. Preocuparea companiei pentru ridicarea nivelului calitativ al activităţii a determinat ca în anul 2009 Laboratorul central de apă uzată să fie echipat cu aparatură de ultimă generaţie prin Programul ISPA 2002 RO 16 P PE 023-03, Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate. Echipamentele de măsurare și încercare pentru determinarea micropoluanților utilizate în cadrul Laboratorului analize APĂ UZATĂ sunt dintre cele mai performante la nivel european și sunt achiziționate de la firme cu renume (Hach Lange, WTW, MERCH), permiţând efectuarea de analize complexe şi de mare acurateţe:

– spectrofotometru Hach Lange DR 3900;

– oxigenometru Hach Lange HQ30d flexi;

– oxigenometru portabil (de teren) WTW 315i;

– pH – metru WTW;

– conductometru WTW;

– cuptor și etuva pentru analiza nămolului;

– jar test etc.

Atât echipamentele cât și reactivii utilizați au certificare ISO 9001/2001. Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calităţii rezultatelor încercărilor, laboratorul aplică metode de încercare adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză în vigoare. Rezultatele obținute sunt înregistrate în REGISTRE și RAPOARTE DE ÎNCERCARE pe suport de hârtie şi electronic. Raportul de încercare furnizează beneficiarului informaţii referitoare la calitatea şi provenienţa apei, comparând diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislaţia în vigoare. Laboratorul dispune de spații moderne, amenajate și personal competent format din – inginer chimist, tehnician chimist şi laboranţi care au devenit specialiști pe tehnici analitice ca urmare a participării la cursuri de instruire profesională de înaltă calificare și în domeniul asigurării calității rezultatelor obținute în activitatea prestată. Serviciile oferite de laboratorul nostru se caracterizează prin operativitate, seriozitate, corectitudinea rezultatelor, confidenţialitate şi respect al clienților.