Proiectul Major „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, cod CCI Nr.2009RO161PR016, reprezintă primul pas din măsurile cuprinse în Master Planul privind dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț.
Sectorul tratat de proiect este Mediul, partea de captare, tratare, transport și distribuție a apei potabile și de colectare și tratare a apelor uzate.
Anul 2011 a debutat cu semnarea, în data de 28.03.2011, a Contractului de Finanțare pentru Proiectul Major „Extinderea și Reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț”, în valoare de 107.677.000 euro (453.589.363 lei), din care finanțare europeană 79,14% și 20,86% cofinanțare natională.
Obiectivul proiectului îl reprezintă reabilitarea și extinderea sistemului de captare, tratare și distribuție a apei și a sistemului de colectare și epurare a apei uzate în aglomerările din județ, în scopul conformării cu obligațiile privind calitatea apei, prevăzute în Tratatul de Aderare, precum și cu obiectivele Programului Operațional Sectorial de Mediu.
Proiectul constă, în principal, în măsuri de reabilitare a captărilor de apă, a stațiilor de clorinare, a conductelor de aducțiune și a rezervoarelor, construcția și reabilitarea stațiilor de pompare și extinderea sistemelor de distribuție a apei, precum și extinderea sistemelor de colectare a apei uzate, incluzând construcția stațiilor de pompare, extinderea și reabilitarea stațiilor de epurare apă uzată.
Populația beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 237.000 locuitori.
Proiectul major are în componență 2 contracte de asistență tehnică și 7 contracte de lucrări, ținta principală a contractelor fiind extinderea rețelei de apă și canalizare la nivelul județului în localitățile Piatra Neamț, Dumbrava Roșie, Săvinești, Roznov, Târgu Neamț, Vânători, Roman, Săbăoani, Bicaz, Podoleni, cu realizarea indicatorilor fizici și economici asumați prin Studiul de Fezabilitate.
Perioada de programare 2014-2020    În sensul conformării cu Directivele europene în domeniul apei potabile și apelor uzate, în Master Planul actualizat al județului Neamț sunt prevăzute o serie de investiții, pe  termen scurt (perioada 2014-2020), respectiv pe termen lung (2020-2042), menite să extindă infrastructura actuală de apă și apă uzată din județ.

Similar perioadei de programare anterioare (2007-2013), în perioada 2014-2020, din Fondul de Coeziune, se vor finanța cu prioritate investiții necesare pentru conformarea cu prevederile Directivelor Uniunii Europene relevante (Directiva 98/83/CE – privind calitatea apei destinată consumului uman, Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva Cadru 2000/60/CE),  şi într-o măsură mai mică şi doar acolo unde sunt prezentate justificări temeinice, vor fi incluse în proiecte şi alte investiţii pentru funcţionarea în condiţii optime a sistemelor de apă şi canalizare. De asemenea, prin proiecte vor fi putea fi prevăzute şi investiţii care să conducă la eficientizarea în ansamblu a operării infrastructurii de apă/apă uzată, incluzând aici şi investiţii care să contribuie la diminuarea efectelor schimbărilor climatice şi măsuri de adaptare la acestea. Se va urmări ca proiectele să cuprindă în mod echilibrat, atât investiţii necesare pentru modernizarea  sistemelor de apă/apă uzată din aglomerările aflate în aria de operare prezenta a Operatorului Regional, cât şi alte investiţii necesare pentru extinderea ariei de operare a acestuia, astfel încât beneficiile obținute până în prezent prin procesul de regionalizare să fie consolidate.

În luna iulie a anului 2014, Consiliul Județean Neamț a aprobat Master Planul actualizat al județului Neamț (HCL 119 -120/31.07.2014) și Lista Investițiilor Prioritare, investiții a căror valoare estimată este de 185.946.347 Euro. Din această valoare, 115.028.140 Euro sunt estimați pentru investiții în infrastructura de apă, iar 70.918.207 Euro pentru investiții în infrastructura de apă uzată din județul Neamt (alocați pentru aglomerări peste 2000 locuitori echivalenți).

Operatorul Regional Compania Județeană APASERV SA a elaborat Cererea de Finanțare aferentă Asistenței Tehnice pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Neamț, în perioada 2014-2020.

Prin adresa nr. 5663/AK/29.10.2014, Ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice a aprobat Cererea de Finanțare de mai sus.

Operatorul Regional a pregătit Documentația de atribuire pentru contractul de Asistență Tehnică a cărui valoare estimată a fost de 17,5 milioane euro.

Asistența tehnică acoperă două etape, având 3 componente, după cum urmează:

– Etapa I – perioada ce acoperă componenta de proiectare (incluzând întocmirea SF-ului și a documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări din cadrul proiectului major, precum si sprijinirea Operatorului Regional in procesul de elaborare si evaluare a Cererii de Finantare pentru proiectul major).

– Etapa a II-a – perioada ce cuprinde componentele de Asistență Tehnică pentru Managementul Proiectului și Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor.

În urma derulării procedurii de atribuire, contractul de asistență tehnică, intitulat  ,,Asistența Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020”, a fost atribuit Asocierii Tahal Consulting Engineers & Romcapital Invest SA, cu un preț al contractului de 47.590.802,52 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 9.518.160,50 lei.

Durata contractului de asistență tehnică este de minim 71 de luni.

Perioada de derulare: octombrie 2016 – septembrie 2022.

Data de începere: 18.10.2016 (Conform Ordinului Administrativ nr.1).

Surse de finanțare:

Fonduri europene: 85%
         Bugetul de Stat: 14%
         Bugetul CJ: 1%

Obiectivele proiectului de asistență tehnică

Asigurarea elaborării documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apă uzată.

Rezultate

–  Depunerea aplicației de finanțare și a documentelor suport la autoritățile naționale și/sau comunitare competente în vederea evaluării și aprobării;
–   Elaborarea documentațiilor de atribuire, conform legislației naționale, pentru contractele din cadrul proiectului, cu respectarea cererii de finanțare și a studiului de fezabilitate aprobate;
–   Proiectul aprobat promovează măsuri concrete de adaptabilitate la schimbările climatice prin construirea unei infrastructuri durabile;
–  Licitarea contractelor propuse în cadrul Proiectului în conformitate cu graficul de implementare a proiectului, OR beneficiind de suport pe perioada de derulare a licitației/licitațiilor;
–  Cel puţin două seminarii (workshopuri) organizate pentru prezentarea Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire.

Grija permanentă pentru rețelele concesionate de la autoritățile locale și județene de către Compania Județeană Apa Serv S.A. este oglindită prin programul de investiții ce se realizează. Reabilitarea, înlocuirea rețelelor de apă potabilă și apă uzată (menajeră) la nivelul anului 2014 s-a concretizat în lucrări ce însumate au 10.415,60 metri rețea cu o valoare totală de 3.608.609,00 lei.
       Lucrările efectuate au cuprins înlocuiri, devieri și execuție branșamente și racorduri, diametrul conductelor folosite fiind cuprins între 110 mm și 225 mm pentru conducte, branșamentele și racordurile refăcute având diametrul cuprins între 63 mm și 110 mm. Au fost incluse în programul anual de reabilitare un număr total de 41 străzi repartizate în toate cele trei zone operaționale.

Nr. crt.

Denumire investiție

TOTAL(ML)

1

DEVIERE RETEA APA STR. AL ULMILOR (CT 24)

101

2

INLOCUIRE RETEA APA STR. VASILE CONTA

82

3

INLOCUIRE RETEA APA FUNDATURA MORII-DIAMETRU DN 100MM(ETAPA II)

308

4

INLOCUIRE RETEA APA-TIMIS-DIAMETRU DN 110MM

110

5

EXTINDERE  RETEA  SAT VIIŞOARA POD CFR – PÂRÂU VALEA MARE

1265

6

INLOCUIRE RETEA APĂ STR. TINERETULUI- ROZNOV

240

7

INLOCUIRE COLECTOR CANALIZARE STR. BUREBISTA BLOC I2

410

8

EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE STR. PRIETENIEI

101

9

DEVIERE CANALIZARE  BL. 22-24 STRADA DURAULUI

29

10

INLOCUIRE REŢEA APĂ STR. VICTOR HUGO ( STR. ALEXANDRU CEL BUN – CT 25 – STADION)

382

11

INLOCUIRE REŢEA APĂ STR. BUCOVINEI( BD. N. BALCESCU – STR.MIRON COSTIN)

634

12

INLOCUIRE REŢEA APĂ STR.I.L. CARAGIALE

274

13

INLOCUIRE REŢEA APĂ STR. OGOARELOR( AZIL BATRANI – STATIA EON)

215

14

INLOCUIRE REŢEA APĂ STR. C.A. ROSETTI

950

15

INLOCUIRE REŢEA APĂ STR. I. CREANGA (STR. OLTENIEI – BD. REPUBLICII)

75

16

INLOCUIRE REŢEA APĂ STR. ALEXANDRU ZIRRA

211

17

INLOCUIRE REŢEA APĂ STR. DR. GHELERTER

415

18

INLOCUIRE REŢEA CANALIZARE STR. EC. TEODOROIU (M.CLOSCA – SPIRU HARET)

94

19

INLOCUIRE REŢEA CANALIZARE STR. OLTENIEI (EC. TEODOROIU-PRIMĂVERII)

85

20

INLOCUIRE REŢEA CANALIZARE STR. OLTENIEI (GH. DOJA  -PĂCII)

100

21

INLOCUIRE REŢEA CANALIZARE STR. ROMAN VODĂ (DR. KOCK – CT3)

62

22

INLOCUIRE REŢEA CANALIZARE  STR.C.A. ROSETTI BL.1- 2A

13.3

23

INLOCUIRE REŢEA CANALIZARE  AL. LILIACULUI (AL. IASOMIEI – I. NANU)

91.4

24

INLOCUIRE REŢEA CANALIZARE STR. TUDOR VLADIMIRESCU, BL.8, BL.4

68

25

INLOCUIRE REŢEA CANALIZARE STR. GLORIEI, 2A

51

26

INLOCUIRE REŢEA CANALIZARE STR. LIBERTĂŢII, BL.1, SC.B

25.4

27

INLOCUIRE  RETEA APA STR. LT IORGU -VIRGIL POPESCU  BALTATESTI 200M

189

28

INELARE RETEA APA STR.V.ALECSANDRI, STR.RADU THEOHARIE – CUPLARE CU RETEA STR. M. EMINESCU

60

29

INLOCUIRE RETEA APA STR.VASILE ALECSANDRI TG.NEAMT – 600 M

620

30

INLOCUIRE RETEA ALIMENTARE CU APA AL. SALCAMILOR-200M

204

31

INLOCUIRE RETEA ALIMENTARE CU APA STR.VETERANI-350M –

364

32

INLOCUIRE BRANSAMENT APA STR. M. KOGALNICEANU -BL.6  TG.NEAMT – 50M

50

33

INLOCUIRE REŢEA TRANSPORT APĂ BDUL REPUBLICII (STR. TINERETULUI-STR. I. CREANGĂ)

900

34

REABILITARE RETEA  DISTRIBUTIE  SAT SACALUSEI ( TRAVERSARE PÂRÂUTOPOLITA)

96

35

REABILITARE INLOC CONDUCTA APA P.NT, STR.PLANTELOR

584

36

DEVIERE RETEA CANALIZARE MENAJERĂ BL. 5 STR. D. LEONIDA BICAZ

44.5

37

DEVIERE RETEA CANALIZARE STR.MIHAI EMINESCU -STR.OBOR

12

38

EXTINDERE PARTIALA RETEA APA STR. ALEEA BRAZILOR

451

39

Extindere retea apa DN15 Bistrita com. Al. cel Bun

200

40

INLOCUIRE RETEA CANALIZARE BDUL NICOLAE BĂLCESCU

199

41

INLOCUIRE TRONSON CANALIZARE SI RACORDURI BD. N. BALCESCU ROMAN

50

PROGRAMUL ISPA ÎN PIATRA NEAMŢ

„Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare din municipiul Piatra Neamţ”

 FONDURI EUROPENE PENTRU INFRASTRUCTURA DIN ROMÂNIA

Ce a însemnat ISPA?

Instrumentul de politici structurale de pre-aderare (ISPA) a fost unul dintre cele trei instrumente de finanţare nerambursabilă care, împreună cu PHARE şi SAPARD, au sprijinit ţările candidate în pregătirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeană. Programul s-a derulat în state din centrul şi estul Europei şi a vizat aspecte legate de infrastructura de mediu şi de transport.

România a fost a doua ţară, după Polonia, în ceea ce priveşte dimensiunea resurselor alocate.

Obiectivele generale ale programului ISPA în problema mediului înconjurător au urmărit:

-Asistarea ţărilor candidate în vederea implementării Acquisului Comunitar în domeniul protecţiei mediului;
-Asistarea ţărilor candidate în vederea alinierii la cerinţele legislaţiei Uniunii Europene privitoare la mediu: păstrarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, protecţia sănătăţii oamenilor, utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale.

Principiile de acţiune au fost:

– Principiul precauţiei;
– Prevenirea daunelor;
– Rectificarea pagubelor la sursă;
– Principiul Poluatorul plăteşte.

ISPA ÎN PIATRA NEAMŢ

Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare pentru măsura „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare din municipiul Piatra Neamţ”

Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare contribuie, sub forma asistenţei financiare nerambursabile, la finanţarea Măsurii „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare din municipiul Piatra Neamţ”, la îmbunătăţirea calităţii apelor în zona Piatra Neamţ. După aderarea României la Uniunea Europeană, Măsurile ISPA au devenit ex-ISPA, derulându-se după Regulamentul CE 1164/1994 de instituire a Fondului de Coeziune.

Măsura de la Piatra Neamţ, sub indicativul ISPA 2002 RO 16 P PE 023, s-a realizat în perioada 2002-2010, cu respectarea prevederilor relevante ale acordurilor europene şi a contribuit la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea şi îmbunătăţirea stării mediului.

Obiectivul general al Măsurii a fost îmbunătăţirea infrastructurii de mediu din Piatra Neamţ, în scopul de a îndeplini obligaţiile trasate prin Parteneriatul de Aderare. În mod specific, s-a protejat râul Bistriţa şi ecosistemul său, prin reabilitarea staţiei de epurare a municipiului Piatra Neamţ, care procesează apele uzate la standardele acceptate privind calitatea efluenţilor. În plus, măsura a îmbunătăţit infrastructura de apă şi de canalizare, prin optimizarea capacităţii de furnizare a apei potabile şi de preluarea a apelor uzate, precum şi prin reducerea pierderilor din canale şi a deversărilor necontrolate. Totalitatea acestor acţiuni au avut drept scop conservarea surselor de apă subterană şi de suprafaţă.

Bugetul alocat proiectului, în valoare de 28.485.311,63 euro, a fost asigurat, în proporţie de 74% de Uniunea Europeană, sub forma asistenţei financiare nerambursabile, şi 26% de către Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamţ, prin contractarea unui împrumut la Banca Europeană de Investiţii

Componentele Măsurii

Contract A – ISPA 2002 RO 16 P PE 023-05 şi 023-08, Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, contorizare și a stației de tratare a apei potabile.

Lucrările cuprinse în acordul contractual au avut în vedere întreaga structură a Sectorului Reţele Apă pornind de la captarea apei brute şi terminând până la utilizatorul casnic. Astfel, totalitatea lucrărilor din cadrul contractului au fost împărţite în următoarele componente:

– Reabilitare captare Vaduri;
– Reabilitare staţii tratare apă potabilă:
– Reabilitare rezervoare înmagazinare apă potabilă;
– Reabilitare staţii pompare;
– Extindere şi reabilitare reţea apă potabilă;
– Contorizare consumatori pauşal;
– Implementare sistem colectare, transmitere şi gestionare date SCADA;
– Montare hidranţi.

Gama de lucrări efectuate au cuprins lucrări civile, lucrări mecanice şi lucrări electrice.

Extiderea şi reabilitarea reţelei de apă potabilă pe întreaga măsură ISPA la nivelul municipiului Piatra Neamţ a cuprins un număr de 27 străzi,  cu o lungime totală de 17.413 metri din care 10.466 metri extindere şi 6.947 metri reabilitare. De asemenea, răspunzând cerinţelor I.S.U. Neamţ, la nivelul întregii reţele de apă potabilă aflată în exploatarea C.J. APA SERV S.A., au fost montaţi un număr de 715 hidranţi supraterani.

Un capitol separat, dar foarte important, a fost contorizarea consumatorilor aflaţi în regim pauşal şi a consumatorilor casnici grupaţi în asociaţii de proprietari. Au fost montaţi în acest sens un număr de 2.629 debitmetre preechipate pentru transmisie radio la consumatorii aflaţi în regim pauşal şi un număr de 1000 debitmetre cu transmisie radio la asociaţiile de proprietari aflate pe raza municipiului Piatra  Neamţ.

Controlul calităţii apei furnizate de către C.J. APA SERV S.A. este asigurat în prezent de către laboratorul propriu a cărui acreditare a fost posibilă datorită înzestrării realizate în cadrul proiectului cu echipamente moderne performante. De asemenea, a fost înlocuită vechea staţie de tratare cu sulfat de aluminiu aflată în Captarea Bâtca Doamnei, noua staţie fiind de ultimă generaţie şi complet automatizată.

Întregul proiect nu ar fi fost complet finalizat dacă investiţia finanţată din fonduri europene nu ar fi avut ca punct terminus sistemul SCADA. Colectarea şi transmiterea datelor se face prin intermediul undelor radio, punctul central fiind Dispeceratul SCADA aflat în cadrul Captării Bâtca Doamnei. Datorită acestui sistem de operare şi control, dispecerul de serviciu are posibilitatea ca, în orice moment, să afle starea de funcţionare a întregului sistem de alimentare cu apă potabilă, iar în cazul apariţei unor probleme să notifice echipa de intervenţie în timp real.

Contract B –  ISPA 2002 RO 16 P PE 023-03, Reabilitarea Staţiei de Epurare a Apelor Uzate.

Obiectivul general al Contractului a fost reabilitarea şi extinderea SEAU, astfel încât calitatea efluentului descărcat să atingă standardele de calitate impuse de HG 188/2002 (NTPA 001/2002),  transpunerea directivei europene pentru apă uzată nr. 91/271/EC.

Pentru obţinerea acestor obiective au fost impuse următoarele măsuri:

– reabilitarea şi extinderea SEAU;
– îmbunătăţirea facilităţilor de tratare noroi;
– reabilitarea şi îmbunătăţirea echipamentului electromecanic;
– construirea unui sistem SCADA pentru operarea SEAU.

La momentul începerii lucrărilor, echipamentele din SEAU se aflau într-o avansată stare de degradare fizică, iar apa epurată nu se încadra în standardele impuse de legislaţia în vigoare.

Reabilitarea staţiei de epurare a constat în:

– Construcţia unei noi camere pentru grătare rare şi echiparea acesteia cu două unităţi noi, incluzând etapele de spălare, presare şi transport;
– Înlocuirea vechilor site cu două echipamente noi de grătare dese, incluzând etapele de spălare, presare şi transport;
– Dotarea deznisipatorului şi separatorului de grăsimi cu o nouă suflantă şi noi pompe de nisip şi respectiv grăsimi;  instalarea de vane şi stăvilare noi;
– Construirea unei noi clădiri care să adăpostească echipamentul nou de dozare a sulfatului feros utilizat la reducerea compuşilor de fosfor din apele uzate;
– Echiparea Staţiei de pompare treapta I cu 5 noi unităţi de pompare moderne;
– Reabilitarea a două dintre cele patru bazine de decantare primară, celelalte două fiind conservate; echiparea bazinelor recondiţionate cu poduri racloare noi;
– Reabilitarea bazinului de aerare existent şi construirea unui nou bazin de aerare având parametrii identici cu cel existent; echiparea bazinelor cu unităţi noi de pompare pentru recirculare şi cu un sistem modern de aerare cu bule fine;
– Repararea celor trei bazine de sedimentare secundară şi echiparea cu trei poduri racloare noi;
– Construirea unei noi clădiri prevăzute cu două compartimente: una destinată celor trei noi suflante, iar cea de a doua – noii staţii de transformare; pentru a fi evitate opririle accidentale datorate lipsei de energie electrică, staţia de epurare va beneficia de două racorduri separate de alimentare cu energie electrică din sistemul energetic naţional;
– Reabilitarea a patru dintre cele şase unităţi de fermentare a nămolului şi trecerea în conservare a celorlalte două;  repararea unităţilor şi dotarea lor cu echipamente noi performante;
– Reabilitarea gazometrului de 1.000 mc existent şi construirea unuia nou cu capacitatea de 500 mc;
– Echiparea cu unităţi moderne de îngroşare/ deshidratare mecanică atât a fazei de îngroşare mecanică a nămolului, cât şi a fazei de deshidratare mecanică a nămolului fermentat; înlocuirea tuturor vanelor, pompelor şi conductelor aferente;
– Modificarea radicală a dispeceratului, modernizarea constând în introducerea unui sistem nou în care procesul tehnologic va fi asistat de calculator (sistem SCADA);
– Dotarea laboratorului chimic cu aparate de măsură şi control cu echipamente specifice, instrumentar, sticlărie şi  reactivi;
–  Repararea căilor de comunicaţie din incinta Staţiei de epurare;
– Reabilitarea platformei pentru depozitarea temporară a nămolului şi asigurarea drenajului apelor rezultate;
– Repararea clădirii administrative şi dotarea centralei termice cu unităţi performante cu randament ridicat; eliminarea gazelor va fi asigurată de un nou coş metalic.

Procesul tehnologic a fost îmbunătăţit prin introducerea treptei terţiare de epurare (dozarea clorurii ferice pentru reducerea fosforului şi împărţirea bazinelor de aerare în zone anoxice şi oxice pentru reducerea azotului).

Contract C – ISPA 2002 RO 16 P PE 023-04, Reabilitarea și extinderea sistemului de canalizare

Lucrările cuprinse în acordul contractual au constat în extinderea reţelei de canalizare cu circa 45 km, cu diametre ale canalizării Dn 200 mm-Dn 500 mm, reabilitarea a 5.401 m de canalizare cu Dn 200 mm-Dn 800 mm, execuţia a 3.423 m de conducte sub presiune, execuţia a 6 staţii de pompare noi şi reabilitarea a doua staţii de pompare, execuţia a 1.233 de cămine de vizitare pe reţeaua de canalizare.

Avantajele finanţării prin programul ISPA

Uniunea Europeană are o mare contribuţie, prin finanţarea nerambursabilă, în proporţie de 74%, a programului, la îmbunătăţirea calităţii serviciilor Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ şi la protejarea mediului înconjurător.

Surse de informare

Site-ul Centrului de informare al Comisiei Europene în România – http://ec.europa.eu/romania
Portalul Uniunii Europene – www.europa.eu
Site-ul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor – www.mmediu.ro
Informaţii referitoare la toate programele Uniunii Europene care se desfăşoară în România: Calea Victoriei, nr. 88, tel/fax: 021/3153470, Bucureşti, 010085, e-mail: [email protected]
Adresa pentru sesizări şi reclamaţii: [email protected]

Fondul de coeziune va înlocui ISPA

Fondul de Coeziune este un instrument financiar – componentă a Instrumentelor Structurale, prin care se acordă asistenţă financiară statelor membre ale Uniunii Europene. Obiectivele majore ale proiectului sunt legate de conformarea cu legislaţia naţională şi europeană pentru sectorul de mediu, la nivelul principalelor localităţi din judeţ, în perioada de tranziţie convenită între România şi Uniunea Europeană.

În studiul de fezabilitate, la nivelul judeţului Neamţ, s-a prevăzut o valoare totală a cheltuielilor eligibile de 107.677.000 euro, din care pentru apă potabilă 18.570.624 euro şi pentru apă uzată 89.106.376 euro.

Proiect finanțat prin ISPA.

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.