1. Furnizarea și/sau prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a ApaServ se realizează numai pe bază de contract. Prin contractul de furnizare și/sau prestare a serviciilor de alimentare cu apă și/sau de canalizare sunt stabilite raporturile juridice dintre ApaServ și utilizatori.
Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt:
– operatori economici;
– instituții publice;
– utilizatori casnici individuali, persoane fizice;
– utilizatori casnici colectivi, asociații de proprietari/chiriași cu personalitate juridică.
Utilizarea fară contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilități publice de alimentare cu apă și de canalizare constituie contravenție în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.
Acte necesare pentru branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare:

:
– certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lânga tribunal, în copie;
– certificat de înregistrare fiscală, în copie;
– actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
– act de identitate administrator societate, în copie;
– cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip), completată de către reprezentantul desemnat;
– schița cadastrală a terenului, respectiv a imobilului (plan de situație și plan de încadrare zonă) – pentru avize;
– cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firmă terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).

:
– certificat de înregistrare fiscală, în copie;
– actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
– act de identitate reprezentant instituție, în copie;
– cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip), completată de către reprezentantul desemnat;
– schița cadastru teren (plan de situație și plan de încadrare zonă) – pentru avize; certificat de urbanism;
– cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firmă terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).

:

– certificat de înregistrare fiscală, în copie;
– actul legal care îi conferă personalitate juridică, în copie;
– cel mai recent proces verbal al asociației care să ateste calitatea de președinte, care este reprezentantul legal al asociației, în copie;
– actul de identitate al președintelui/administratorului care este desemnat să facă plăți în contul curent, în copie;
– cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip), completată de către reprezentantul desemnat;
– certificat de urbanism;
– cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firmă terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).

:

– act de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz), în copie;
– cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip);
– actul de proprietate al imobilului sau act de moștenire, adeverință de la primărie, în copie – pentru emitere avize;
– schița cadastrală a terenului, respectiv a imobilului (plan de situație și plan de încadrare în zonă) – pentru emitere avize, certificat de urbanism;
– cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firmă terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).

:

– actul de identitate al reprezentantului, în copie;
– actul care să cuprindă acceptul scris al fiecărui proprietar din imobil;
– actele de proprietate ale fiecărui proprietar din imobil, în copie;
– cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare (formular tip), completată de către reprezentantul desemnat;
– schița cadastrală a terenului, respectiv a întreg imobilului; certificat de urbanism – pentru aviz;
– cerere de proiectare (formular tip).
În situația în care clientul are întocmit proiectul de către o firma terță, atunci documentele de mai sus vor fi însoțite de 2 exemplare din proiect (mai puțin schița cadastrală și cererea de proiectare).
Acte necesare pentru actualizarea contractelor existente:

:

– cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
– certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunal, în copie;
– certificat de înregistrare fiscală, în copie;
– actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
– act de identitate administrator societate, în copie.

:

– cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
– certificat de înregistrare fiscală, în copie;
– actul/actele de proprietate al imobilului/imobilelor, în copie;
– act de identitate reprezentant instituție, în copie.

:

– cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
– certificat de înregistrare fiscală, în copie;
– actul legal care îi conferă personalitate juridică;
– cel mai recent proces verbal al asociației care să ateste calitatea de președinte, care este reprezentantul legal al asociației, în copie;
– actul de identitate al președintelui/administratorului care este desemnat sa facă plăți în contul curent, în copie;
– protocol de preluare a activelor și pasivelor.

:

– cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
– act de identitate al proprietarului, al împuternicitului, împuternicire (după caz), în copie;
– actul de proprietate al imobilului sau act de moștenire, adeverință de la primărie, în copie – pentru emitere avize.

:

– cerere pentru emitere aviz definitiv de branșare/racordare, pentru fiecare branșament 730-02-02 (formular tip);
– act de identitate al reprezentantului, în copie;
– actul care să cuprindă acceptul scris al fiecărui proprietar din imobil;
– actele de proprietate ale fiecărui proprietar din imobil, în copie.
Acte necesare pentru preluare branșament/racord existent:

 etc. asupra imobilului/imobilelor de către o persoană fizică/juridică:

– protocol privind preluarea activelor și pasivelor de la vechea asociație, semnat de reprezentanții legali ai ambelor părți (pentru asociațiile de proprietari);
– copie după ultimul proces verbal al asociației care să ateste calitatea de președinte care este reprezentantul legal al asociației, în copie (pentru asociațiile de proprietari);
– actele necesare pentru branșarea/racordarea la rețeaua de alimentare cu apă și de canalizare (mai puțin cerere de proiectare/proiect), schița cadastrală, certificat de urbanism funcție de categoria de utilizatori.

de către unul din soții supraviețuitori:

– cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare tip 730-02-02 (formular tip);
– copie act de proprietate;
– copie certificat căsătorie;
– copie act de identitate al soțului supraviețuitor; adresa la care se solicită preluarea trebuie să coincidă cu adresa din buletin, în caz contrar este necesar act de proprietate sau adeverință din care să rezulte că este proprietar și la adresa unde se dorește preluarea branșamentului.

.

– cerere pentru emiterea avizului definitiv de branșare/racordare tip 730-02-02 (formular tip);
– copie certificat de mostenitor/actul de proprietate obtinut în urma partajului voluntar (tranzactie);
– copie act de identitate al persoanei care preia bransamentul;
– declaratie pe propria raspundere (la notariat), în cazul în care sunt mai multi mostenitori, ca nu sunt pretentii asupra preluarii bransamentului.

 

2. În urma modificării Legii nr. 241/ 2006 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare prin Legea 224/2015, Compania Judeteana Apa Serv S.A. încheie contracte individuale de furnizare în cadrul condominiilor.
Contractarea individuală se realizează la cerere, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în funcţie de tipul de solicitare şi de tipul de imobil, astfel:
I. Realizarea unui branşament pentru o proprietate imobiliară (apartament) şi încheierea unui contract de furnizare. (Contractarea individuala in condominiu o unitate imobiliara)
II. Incheierea de contracte de furnizare pentru proprietati imobiliare (apartamente) din condominiu cu distribuţie pe verticală.(Contractarea individuala in condominiu distributie verticala)
III. Incheierea de contracte de furnizare pentru proprietati imobiliare (apartamente) din condominiu cu distribuţie pe orizontală.(Contractarea individuala in condominiu distributie orizontala)
Contravaloarea lucrărilor/demersurilor necesare contractării sunt suportate integral de către solicitanţi (proprietari de apartamente sau proprietati individuale).
Factura individuală pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare constituie titlu executoriu (art. 31, alin. 17, Legea 241/ 2006 Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata).
Definiţiile termenilor utilizaţi:
a) Condominiu – imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, în care există cel puţin 3 proprietăţi individuale reprezentate de locuinţe şi locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie, după caz, şi cote-părţi indivize de proprietate comună (art. 2 lit. h) din Legea nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor)
Constituie condominiu:
1) clădiri cu mai multe locuinţe sau spaţii cu altă destinaţie în care există proprietăţi individuale şi proprietăţi comune;
2) clădiri multietajate; un tronson cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii multietajate în cazul în care se poate delimita proprietatea comună;
3) un ansamblu rezidenţial format din locuinţe şi/sau construcţii cu altă destinaţie, amplasate izolat, înşiruit sau cuplat, în care există proprietăţi comune şi proprietăţi individuale.
b) Utilizator individual: persoana fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil cu branşament propriu de apă potabilă şi/ sau racord de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului în baza unui contract de furnizare încheiat în nume propriu.
c) Proprietate individuală – locuinţa sau spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, parte dintr-un condominiu, destinată locuirii sau altor activităţi, deţinută în proprietate exclusivă(art. 2 lit. t din Legea 196/2018)
d) Unitate de proprietate imobiliară – proprietatea individuală, definită la lit. c), care constituie bunul principal, împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună(art. 2 lit. w) din Legea 196/2018)
e) Branşament: parte din reţeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri.
f) Contor de branşament – aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branşament între două vane – robinete la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei.
Contor cu telecitire/citire radio : aparatul de măsura a volumului de apă dotat cu un dispozitiv electronic ce permite citirea la distanţă.

3. Conform Legii 241/2006 – Legea serviciului de aliementare cu apa si de canalizare, republicata, art 31, alin 11), pot fi incheiate conventii de facturare individuala, in urmatoarele conditii cumulative:a) in baza hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ teritoriale

b) la nivelul intregului imobil/asociatie

c) cu respectarea prevederilor contractului cadru de furnizare /prestare a serviciului

Metodologia da repartizare si facturare individuala a consumului inregistrat la bransamentul condominiilor poate fi accesata aici

Anexa 1 Cerere de incheiere a CIF a membrilor asoc de proprietari

Anexa 2 Cerere de incheiere a CIF din condominiul in care nu este asoc de proprietari

Anexa 3 Tabel nominal cu proprietarii care isi exprima acordul

Anexa 4 Centralizatorul cu debitele

Anexa 5 Angajament

Anexa 6 CONVENŢIE DE FACTURARE INDIVIDUALA ANEXA LA CONTRACT

Anexa 7 Centralizator sitiatia consumului de apa

 

Documentele necesare incheierii conventiei de facturare individuala sunt mentionate aici

Contracte de prestari servicii încheiate de ApaServ:

1. Contractul de prestări servicii având ca obiect efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate provenite din vidanjare și preluarea apelor uzate în stația de epurare SEAU Piatra Neamț, Bicaz, Tg.Neamț, Roman provenită din activitatea de vidanjare executată de UTILIZATOR, cu vidanja din dotare, la beneficiarii săi. (clik aici)

Sunt necesare următoarele acte:

-solicitare servicii;
-copie CIF;
-copie CUI;
-copie CI reprezentant;
-copie carte identitate autovehicul (autospecială) cu care se efectuează vidanjarea;
-certificat constatator de la Registrul Comerțului;
-autorizație de mediu de la Agenția pentru Protecția Mediului;
-Licenta de Transport;

** Lista firmelor care au incheiate contracte de deversare a apelor uzate în staţiile de epurare SEAU Piatra Neamţ, Bicaz, Roman şi Tg. Neamţ provenită din activitatea de vidanjare. (clik aici)

2. Contractul de prestări servicii având ca obiect efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate provenite de la punctele de lucru ale beneficiarului. (clik aici)

Sunt necesare următoarele acte:

-solicitare servicii
-copie CIF
-copie CUI
-copie CI reprezentant
-certificat constatator de la Registrul Comerțului

3. Contractul de prestări servicii având ca obiect efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea indicatorilor de calitate ai apei utilizate în procesul tehnologic de beneficiar. (clik aici)

Sunt necesare urmatoarele acte:

-solicitare servicii
-copie CIF
-copie CUI
-copie CI reprezentant
-certificat constatator de la Registrul Comerțului