Compania Județeană Apa Serv S.A. anunță noile tarife, valabile începând cu 1 mai 2021.

Nivelul noilor prețuri/tarife este după cum urmează :
Preț apă potabilă 5,07 lei fără TVA
Tarif canalizare-epurare 4,35 lei fără TVA

Noile prețuri/tarife au fost avizate de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (Aviz favorabil nr.809850 din 17.07.2020) și aprobate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamț, care acționeză în numele și pentru autoritățile publice locale (primăriile localităților, Consiliul Județean Neamț) din aria deservită de Compania Județeană Apa Serv S.A. prin Hotărârea nr.1 din 09.04.2021 .
Rațiunea necesității de ajustare a prețurilor/tarifelor rezidă din influența costurilor de producție, urmare a punerii în funcțiune a unor instalații și utilaje pentru îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, a creșterii progresive a prețului energiei electrice, combustibilior, celorlalte materii prime și materiale utilizate în procesele de captare, transport, pompare și distribuție apă potabilă, respectiv în procesele de preluare, transport și epurare ape uzate. Aceste influențe în costuri s-au manifestat în condițiile în care numărul mediu de salariați a scazut, dar complexitatea activității și aria de operare au crescut semnificativ .

Noile prețuri/tarife se vor aplica în întreaga arie de operare deservită .

Serviciul Relații Clienţi