Conform OUG 120/2021 si Legii 139/2022, CJ Apa Serv SA nu are obligația, la 1 iulie 2022, să emită și transmită facturile de servicii prin sistemul RO e-factura.
Lg 139/2022 definește explicit, la art. 2 lit. m) si o) noțiunea de emitent al facturii electronice și relația B2G, astfel:

“m) relaţia dintre un operator economic şi autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante – B2G – tranzacţia dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi autorităţi contractante sau entităţi contractante care primesc şi prelucrează facturi electronice”;
Legile menționate privesc achizițiile publice și sectoriale, Concesiunile de lucrări și servicii, atribuirea de contracte de achiziții publice în domeniul apărării și securitatii.

“o) emitentul unei facturi electronice în relaţia B2G – operatorul economic aflat într-o relaţie definită la lit. m) care emite, în baza unui angajament legal, factura electronică şi o transmite în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura”;

Obligativitatea transmiterii facturilor prin sistemul e-Factura se aplica începând cu 1 iulie 2022 operatorilor economici (societăți comerciale, PFA, II etc) care emit facturi de vânzare de bunuri de orice fel (cu sau fără risc fiscal) sau de prestare a unor servicii către o autoritate publică (relația B2G), în baza legilor menționate.

CJ Apa Serv SA asigura serviciul de alimentare cu apa și canalizare în regim de gestiune delegată, în virtutea dispozițiilor Legii nr. 51/2006 și Legii 241/2006, în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 13144/10.08.2009, încheiat intre Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, și subscrisă.
Conform celor menționate, CJ Apa Serv nu are obligații, la data de 1 iulie 2022, sa emită și transmită facturi prin sistemul electronic.

CJ Apa Serv SA va respecta termenele legale pentru transmiterea facturilor în sistemul e-Factura.

Compania Județeana APA SERV S.A.