Data: 11.11.2021

În data de 18.09.2020 a fost semnat acordul contractual cu nr.15910/743 având ca obiect “ASISTENŢĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAŢIEI DE FINANŢARE, REVIZUIREA DOCUMENTAȚIEI SUPORT Şl PREGĂTIREA DOCUMENTAŢIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ Şl APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL NEAMŢ ÎN PERIOADA 2014-2020” între Compania Județeană Apa Serv SA având calitatea de Entitate Contractantă și asocierea Pro Toby S.R.L & S.C. Ecoapa Design S.R.L având calitatea de Prestator.

Obiectul acestui contract este :
– Pregătirea aplicației de finanțare, a documentațiilor de atribuire, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru Proiectul Regional
– Managementul proiectului
Durata contractului este de minim 24 luni, prin Ordinul administrativ nr. 1/25.09.2020 fiind demarate serviciile din cadrul acestui contract în data de 28.10.2020.
Valoarea totală a contractului de servicii este de 7.049.000 lei la care se adauga TVA.
Sursa de finantare este:
– 5.991.650 lei – fonduri de coeziune nerambursabile
– 916.370 lei – buget de stat
– 140.980 lei – buget Consiliul Județean Neamț

Obiectivul acestui contract este pregătirea documentațiilor pentru obținerea finanțării pentru Proiectul Regional de investiții care are drept scop creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei din Judeţul Neamț.

În cadrul acestui contract de servicii se vor realiza documentații tehnice pentru investiții în infrastructura de apă potabilă și colectare și epurare a apelor uzate în 42 de Unități Administrative din județul Neamț și anume: municipiul Piatra Neamț, municipiul Roman, oraș Bicaz, oraș Roznov, oraș Tg. Neamț și comunele Agapia, Alexandru cel Bun, Bălțătești, Bârgăoani, Bîra, Bodești, Brusturi, Costișa, Dobreni, Dochia, Dragomirești, Dumbrava Roșie, Gârcina, Girov, Grumăzești, Horia, Mărgineni, Pângărați, Păstrăveni, Piatra Șoimului, Pipirig, Podoleni, Răucești, Războieni, Rediu, Români, Ruginoasa, Săbăoani, Săvinești, Ștefan cel Mare, Tămășeni, Tarcău, Tașca, Țibucani, Tupilați, Urecheni și Zănești.

Principalele rezultate urmărite, prin promovarea investiţiilor în domeniul apei şi apei uzate, vizează realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind:

– Calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) – serviciu public de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii, extins la populaţia din localităţile cu peste 50 locuitori.
– Epurarea apelor uzate (91/271/EEC) – ape uzate urbane colectate şi epurate (din perspectiva încărcării organice biodegradabile) pentru aglomerările cuprinse între 2.000–10.000 locuitori echivalenţi (LE)

La stabilirea investițiilor a stat la baza Master Planul aprobat de Consiliul Judeţean Neamț în anul 2014, în cadrul căruia au fost identificate 23 sisteme de alimentare cu apă și 9 aglomerări care trebuie conformate din punct de vedere al prevederilor Directivelor Europene privind alimentarea cu apă și epurarea și colectarea apelor uzate, dar din cauza restricțiilor bugetare precum și al studiului făcut de experții Băncii Mondiale – SIPOCA 588, în cadrul actualei etape de programare (POIM 2014-2020) au fost incluse 12 sisteme de alimentare cu apă și 6 aglomerări pentru epurare și colectare ape uzate.

Indicatorii fizici pentru alimentarea cu apă sunt:

Indicatorii fizici pentru epurare și colectare ape uzate sunt:

Valoarea estimată a proiectului regional este:

 

 

 

 

 

 

 

Investițiile propuse în cadrul proiectului regional vor fi realizate prin 8 contracte de lucrări și anume:

Conform Anexei II – din Caiet de Sarcini cap. 7.3.2.1. – Termene furnizare livrabile primaactivitate care trebuia predată a fost Studiul de Fezabilitate revizuit împreuna cu documentațiile care stau în spatele acestuia și anume actualizare analiză cost–beneficiu, actualizare analiză instituțională, actualizare strategie gestionare nămol, elaborare documentație de avize-acorduri-aprobări, elaborare studiu privind descarcările de ape uzate industriale, evaluarea impactului asupra mediului, elaborare strategie de achizitie și studiu privind identificarea unor măsuri pentru atenuarea influențelor negative asupra sistemului de apă–apă uzată ca urmare a schimbărilor climatice.

Aceste documente au fost predate în data de 29.03.2021. În data de 13.04.2021 Studiul de fezabilitate revizuit a fost predat la Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. În data de 24.05.2021 am primit observații din partea experților Autoritații de Management iar în data de 06.07.2021 au fost transmise observațiile din partea experților Băncii Europene de Investiții. Consultantul împreuna cu compartimentul POIM din cadrul companiei au operat modificările și completările conform observațiilor primite și a transmis revizia Studiului de Fezabilitate către Beneficiar în data de 08.09.2021.

În data de 20.10.2021, AM POIM a transmis observațiile experților BEI pentru revizia 2 a Studiului de Fezabilitate. În opinia experților BEI, proiectul este bine prezentat fiind necesar a se completa și clarifica anumite aspecte privind partea tehnică și analiza cost-beneficiu.

În momentul de față, Consultantul implementează observațiile primite, urmând a fi transmise către compartimentul POIM pentru analiză și aprobare, revizia 3 a Studiului de Fezabilitate.

Următoarele etape ale contractului de servicii și anume elaborarea proiectelor tehnice adocumentațiilor de atribuire este în strânsă corelație cu aprobarea studiului de fezabilitate de către experții BEI.

Director General
Bogdan Mușat