Compania Județeana APA SERV S.A. aduce la cunoștință tuturor cetățenilor privind programul Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare finanțat prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), acesta vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membrul de familie), în vederea asigurării plății cheltuielilor de branșare respectiv racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau canalizare.

Compania Județeană APA SERV S.A. a transmis în data de 05 iulie 2023 o adresă privind programul Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare finanțat prin PNRR, către 43 de UAT-uri din zona de operare a Companiei,urmând ca după cercetarea UAT-urilor, privind situația locuitorilor, să primim un răspuns pentru a încheia parteneriatele cu UAT-urile din aria de operare care doresc să beneficieze de acest program.

Se pot înscrie în proiect, cetățenii care îndeplinesc următoarele condiții:
– este persoană singură cu venituri reduse/face parte dintr-o familie cu venituri reduse (media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie);
– dețin o gospodărie neracordată/nebranșată la sistemul public de alimentare cu apă si/sau de canalizare și care se află pe raza teritorială a unității teritoriale care a delegat operatorului solicitant de finanțare gestiunea serviciului public de alimentare;
– își exprimă acordul cu privire la participarea în cadrul programului Prima Conectare, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul de centralizat de canalizare/alimentare cu apă.

De asemenea, este de reținut faptul că imobilul (terenul) pe care se vor executa lucrările de branșare/racordare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să fie liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului, cu excepția cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
– să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești.
– să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

După încheierea parteneriatelor între Compania Județeană APA SERV S.A. si a UAT-urilor doritoare, posibilii beneficiari trebuie să realizeze un dosar pentru a-l înscrie în proiectul sus menționat. Actele necesare pentru înscrierea în cadrul acestuia sunt:
– carte identitate (copie si original);
– adeverință de venit pentru toți membrii familiei, adeverință ANAF pentru venituri, cupon pensie (original și copie), adeverință – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, adeverință ajutor social;
– declarație privind componența familiei și acte doveditoare (original și copii după certificare de naștere și căsătorie);
– extras CF pentru imobilul de domiciliul unde este proprietar;
– acordul cu privire la participarea în cadrul Programului, respectiv acordul cu privire la îndeplinirea tuturor formalităților și realizarea lucrărilor necesare pentru racordarea/branșarea gospodăriei în care locuiește la sistemul centralizare de canalizare/alimentare cu apă;
– consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dosarele se vor depune după ce se vor realiza parteneriatele între Compania Județeană APA SERV S.A. și UAT-urile respective.