Concurs pentru ocuparea unui post vacant de “Responsabil executare contracte”, pentru Zona Operațională Sud Piatra Neamț-Bicaz

Compania Judeţeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Responsabil executare contracte, pentru Zona Operațională Sud Piatra Neamț-Bicaz, în cadrul Companiei Județene Apa Serv S.A.

 1.Definirea oficială a postului: Responsabil executare contracte.

Poziţie COR: 263109.

2.Nivelul de studii: superioare.

3.Calificare necesară: studii tehnice, economice, juridice. Permis de conducere categoria B.

4. Experienţă: minimum 1 an în activitate/activități similare.

5.Departament: Serviciul Încheiere-Urmărire Contracte.

6.Atribuţii principale:

 • Urmărirea nivelului de execuţie a contractelor
 • Urmărirea creşterea gradului de conectare a populaţiei din zona gestionata la reţelele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare;
 • Urmărirea respectării disciplinei contractuale
 • Asigurea relaţiilor de comunicare cu toţi utilizatorii din zona de activitate
 • Urmărirea încasarilor în termenele legale şi contractuale a contravalorii facturilor pentru serviciile furnizate/prestate către utilizatori
 • Întocmirea situațiilor Clienţilor Restanţieri şi a notificările către aceştia.
 • Întocmirea, în cazul clienţilor restanţieri, a programelor de eşalonare, urmărind aplicarea întocmai a procedurilor şi instrucţiunilor în vigoare.
 • Întocmirea ordinelor de debranşare/rebranşare, permise de branşare/racordare.
 • Identificarea consumatorii frauduloşi din aria sa de responsabilitate ;
 • Urmarirea finalizarea demersurilor aplicabile consumatorilor frauduloşi
 • Efectuarea de încasărilor în numerar din teren și depunerea zilnică la casieria unităţii pe baza borderoului de încasări.
 • Formularea de puncte de vedere cu privire la reclamaţiile clienţilor
 • Opererarea modificărilor în baza de date conform documentelor justificative primite (solicitări facturare la citire, etc
 • Participarea la efectuarea inventarierii utilizatorilor din aria de operare
 • Participă la analiza şi valorificarea inventarierii clienţilor, în scopul constituirii de către Oficiul Juridic de ajustari pentru creanţe neîncasabile, clienţi incerți dubioşi, rău platnici sau în litigiu.

 

7. Cunoştinţe:

- Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

- Legea contabilitatii 82 / 1991 republicata, modificata si completata prin legea

259/2007 ;

- Legea nr. 241/2006 , republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de

canalizare.

- Ordinul 29/N/1993 al M.L.P.A.T. – privind aprobarea Normativului – cadru   privind                      contorizarea apei.

- O.G. nr. 21/1992, republicat – privind privind protecţia consumatorilor.

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare

nr.28/10.08.2009.

- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr.

3/20.12.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ

- Cunoştinte privind tehnicile de comunicare şi negociere.

- Cunoașterea structurii și modului de operare al Companiei;

- Operare P.C. (Word, Excel, MS Office);

 

 1. Calităţi şi aptitudini:  
 • spirit analitic;
 • rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;
 • iniţiativă, receptivitate;
 • memorie vizuală;
 • rezistenţă la efort şi stres;
 • onestitate si loialitate faţă de Companie

 

Pachet salarial:

 • salariu de bază și tichete de masă - lunar;
 • vouchere de vacanță - anual;
 • concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare - anual;
 • d. prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;
 • alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

 

Locul și termenul de depunere a dosarelor

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 12.06.2023, acesta trebuind să conțină următoarele înscrisuri:

 

 1. formularul de înscriere cu declarație pe proprie răspundere și consimțământul G.D.P.R.;
 2. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar, daca este cazul;
 9. declaraţia pe proprie răspundere semnată de candidat, sau, adeverinţa care să ateste conformarea cu cerințele de la pct. 6, 7 și 8 de mai sus, dacă nu sunt depuse în termenul de selecție a dosarului. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs până cel mai târziu mai târziu la data şi ora organizării concursului, sub sancţiunea neadmiterii în concurs.

 

Până in data de 13.06.2023, candidaţii care vor fi selectaţi, vor fi anunţaţi prin afișare la sediul Companiei si pe pagina de internet, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Termenul pentru afisarea rezultatului selectiei dosarelor la sediul Companiei din municipiul Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghiescu nr. 20 și pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/.

Termenul pentru eventualele contestatii, este de 24 ore de la data afisarii la sediul Companiei/pe pagina de internet/comunicarii.

Termenul pentru solutionarea contestatiilor: 24 ore de la inregistrarea contestatiei.

Termenul pentru afisarea rezultatului contestatiilor la sediul Companiei și pe pagina de internet: 24 de ore.

 

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de Responsabil executare contracte, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

 

Concursul va avea loc în data de 16.06.2023, cu începere de la ora 09.00, la sediul Companiei din municipiul Piatra Neamț, str. Locotenent Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-o probă scrisă/practică urmată de interviu.

 

Punctajul se va acorda astfel:

- proba scrisă/practică, va cuprinde 10 subiecte care totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde zece criterii de apreciere, care totalizează 100 puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la scris/practică / 100)x70 + (punctaj obţinut interviu /100)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la proba scrisă/practică, respectiv, interviu.

 

Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati, este de 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la data înregistrării contestațiilor.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 ore.

Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

 

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.


Concurs pentru ocuparea unui post vacant de “Responsabil încheiere contracte”, zona operațională Sud Piatra Neamt - Bicaz

Compania Judeţeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Responsabil încheiere contracte, zona operațională Sud Piatra Neamt - Bicaz în cadrul Companiei Județene Apa Serv S.A..

1.Definirea oficială a postului: Responsabil încheiere contracte

Poziţie COR: 263109

2.Nivelul de studii: studii superioare;

3.Calificare necesară: Studii superioare de lunga durata in domeniul ecomomic/tehnic/juridc

 1. Experienţă: constituie avantaj experienţă în activităţi similare cu cele ale postului.
 2. Departament: Serviciul încheire - urmărire contracte
 3. Atribuţii principale:

- Întocmeşte contractele de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru toţi utilizatorii, conform procedurii specifice;

- Operează documentele de modificare/actualizare a contractelor de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare (Procese Verbale de Constatare, Procese Verbale de Predare a Contorului de Bransament Apă, Formulare Culegere Date) pe care le transmite Responsabilului Executare Contracte pentru arhivare;

- Completează rapoarte statistice specifice activităţilor realizate.

 1. Cunoştinţe:

- Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- Legea nr. 241/2006 , republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de Canalizare;

- O.G. nr. 21/1992, republicat – privind privind protecţia consumatorilor;

- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr.28/10.08.2009;

- Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr. 3/20.12.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ;

- Cunoştinte privind tehnicile de comunicare şi negociere;

- Cunoașterea structurii și modului de operare al Companiei;

- Operare P.C. (Word, Excel, MS Ofiice, program devize).

 1. Calităţi şi aptitudini:  
 • spirit analitic;
 • rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;
 • iniţiativă, receptivitate;
 • memorie vizuală;
 • rezistenţă la efort şi stres;
 • onestitate si loialitate faţă de COMPANIE.
 1. Pachet salarial:

a. salariu de bază și tichete de masă - lunar;

b. vouchere de vacanță - anual;

c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare - anual;

d. prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;

e. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

 

Locul și termenul de depunere a dosarelor

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20 sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 06.06.2023, acesta trebuind să conțină următoarele înscrisuri:

 

 1. formularul de înscriere cu declarație pe proprie răspundere și consimțământul G.D.P.R.;
 2. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. cazierul judiciar, daca este cazul;
 9. declaraţia pe proprie răspundere semnată de candidat, sau, adeverinţa care să ateste conformarea cu cerințele de la pct. 6, 7 și 8 de mai sus, dacă nu sunt depuse în termenul de selecție a dosarului. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs până cel mai târziu mai târziu la data şi ora organizării concursului, sub sancţiunea neadmiterii în concurs.

 

Până in data de 07.06.2023, candidaţii care vor fi selectaţi, vor fi anunţaţi prin afișare la sediul Companiei si pe pagina de internet, conform criteriilor de mai sus, în vederea susţinerii probelor de concurs.

Termenul pentru afisarea rezultatului selectiei dosarelor la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20 si pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/.

Termenul pentru eventualele contestatii, este de 24 ore de la data afisarii la sediul Companiei/pe pagina de internet/comunicarii.

Termenul pentru solutionarea contestatiilor: 24 ore de la inregistrarea contestatiei.

Termenul pentru afisarea rezultatului contestatiilor la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20 si pe pagina de internet: 24 de ore.

 

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de Responsabil incheiere contracte, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

 

Concursul va avea loc în data de 09.06.2023, cu începere de la ora 10.30, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, şi va consta într-o probă scrisă/practică urmată de interviu.

 

Punctajul se va acorda astfel:

- proba scrisă/practică, va cuprinde 10 subiecte care totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

- interviul, va cuprinde zece criterii de apreciere, care totalizează 100 puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

- formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la scris/practică / 100)x70 + (punctaj obţinut interviu /100)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la proba scrisă/practică, respectiv, interviu.

 

Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in Piatra Neamţ str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati, este de 3 zile lucrătoare de la data susținerii ultimei probe, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la data înregistrării contestațiilor.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 ore.

Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

 

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartimentul Resurse Umane.