Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de “inginer din cadrul Sectorului Captare Apă, pentru Captare Subterana Vaduri, la Zona Operationala SUD Piatra Neamt-Bicaz.

 

 1. Definirea oficială a postului:

inginer, poziţie COR: 214203.

 1. Nivelul de studii: studii superioare.
 2. Calificare necesară: Studii superioare tehnice de lunga durata – Facultatea de Meanica/Hidrotehnica.
 3. Experienţă: constituie avantaj experienţă în activităţi similare cu cele ale postului.
 4. Departamente: Sectorul Captare Apă din cadrul Zonei Operaţionale Sud Piatra Neamţ- Bicaz, pentru Captare Subterana Vaduri.
 5. Atribuţii principale:
  •  Organizează activitatea Sectorului, repartizează forţa de muncă pe activităţi componente ţinând seama de regimul de funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor tehnologice.
  • Coordonează activitatea personalului din subordine, urmărind realizarea la timp a atribuţiilor repartizate.
  • Urmăreşte atent activitatea salariaţilor din subordine pentru o evaluare corespunzătoare a performanţelor acestora;
  • Întocmeşte aprecieri anuale ale activităţii personalului din subordinea directă.
  • Asigură comunicarea cu treapta ierarhică superioară cât şi bună colaborare între personalul Sectorului Captare subterană şi celelalte compartimente ale C
  • Organizează activitatea de captare a apei brute din surse subterane, stabilind grafice de funcţionare a pompelor pe fronturi de captare, pentru a asigura permanent rezerva de apă in rezervoare.
  • Supravegheazăfluxul tehnologic de tratare a apei brute pentru aplicarea tehnologiei de tratare în strictă concordanţă cu normele tehnice stabilite şi a informaţiilor furnizate de laboratorul de analize apă potabilă. Atunci când rezultatele nu sunt concludente, solicită refacerea determinărilor indicatorilor de calitate şi urmăreşte continuu modul de funcţionare şi de eficienţă a staţiei de tratare a apei potabile.
  • Organizează activitatea de deznisipare a puţurilor de apă şi urmăreste realizarea lucrărilor necesare.
  • Urmăreşte folosirea utilajelor pentru captarea apei, la capacitatea nominală de funcţionare, în raport cu nevoile producţiei.
  • Supraveghează buna funcţionare a mijloacelor tehnice din dotare şi ţine evidenţa întregii activităţi specifice acestora de la intrarea până la ieşirea din funcţiune.
  • Stabileşte măsuri pentru controlul periodic al debitelor la sursele de apă.
  • Acţionează pentru reducerea pierderilor de apă.
  • Urmăreşte, în calitate de beneficiar, realizarea lucrărilor de service şi reparaţii cu terţii.Confirmă prin semnătură realitatea şi calitatea lucrărilor executate.
  • Acordă atenţie deosebită eventualelor avarii aparute în sistemul de captare şi ia măsuri pentru rezolvarea cu operativitate a avariilor pentru a asigura continuitatea alimentării cu apă.
  • Urmăreşte refacerea zonelor de intervenţie la avarii, reparaţii sau execuţia de lucrări noi.
  • Identifică modalităţi de creştere a performanţelor tehnice ale instalaţiilor, utilajelor şi dotărilor tehnice din cadrul sistemului de captare – tratare apă.
  • Urmăreşte, în calitate de beneficiar realizarea lucrărilor de investiţii în conformitate cu proiectele de execuţie pentru extinderea sau modernizarea sistemelor de captare – tratare apă.
  • Stabileşte măsuri pentru pregătirea instalaţiilor în vederea bunei funcţionări a acestora în anotimpul rece.
  • Urmăreşte asigurarea bazei tehnico – materiale necesare desfăşurarii activităţilor din cadrul sectorului.
  • Asigură buna comunicare cu personalul din cadrul dispeceratului SCADA, în vederea schimbului de informaţii privind parametrii de funcţionare a sistemelor din cadrul captărilor.
  • Colaborează permanent cu Şeful laboratorului de analiză apă potabilă pentru: stabilirea dozelor de clor activ necesare în procesul de tratare. Acţionează asupra procesului tehnologic în scopul încadrării în indicatorii de calitate a apei potabile reglementaţi.
  • Sesizează conducerea Companiei despre execuţia de construcţii provizorii sau definitive în zona de protecţie şi siguranţă a captărilor de apă, fără avizul Companiei Judeţene APA SERV S.A. şi care ar putea afecta calitatea apei.
 6. Cunoştinţe:  

– Operare PC ( word , excel);

– Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflat pe pagina de internet a Companiei http://www.apaserv.eu/ în secţiunea Legislaţie;

– Tehnice şi de management specifice profilului activităţilor care se desfăşoară în Companie;

– Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

– Cunoaşterea structurii organizatorice şi a modului de operare ale Companiei Județene Apa Serv S.A.;

 

 1. Calităţi şi aptitudini:
 • Spirit analitic;
 • Rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;
 • Iniţiativă, receptivitate;
 • Memorie vizuală;
 • Rezistenţă la efort şi stres;

– Onestitate si loialitate faţă de Companie.

 

 1. Pachet salarial:
 2. Salariu de bază și tichete de masă – lunar;
 3. Vouchere de vacanță -anual;
 4. Concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare – anual;
 5. Prime ocazionale dePaște, Crăciun, Ziua Instalatorului;
 6. Alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncăpe unitate.

 

Locul și termenul de depunere a dosarelor

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A., cu sediul în str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected], până în data de 27.09.2023, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor de concurs, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele inscrisuri:

 

 1. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 3. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
 4. copia actului de identitate;
 5. consimțământulG.D.P.R.;
 6. cazierul judiciar, daca este cazul.

 

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

 

Concursul va avea loc în data de 29.09.2023, cu începere de la ora 10.30, la sediul Companiei din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20 şi va consta în probă scrisă urmată de un interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– proba scrisă totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde șapte criterii de apreciere, care totalizează 70 puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la scris/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/70)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la proba scrisă respectiv, 49 de puncte la interviu.

 

Termenul pentru afișarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati, este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la data înregistrării contestațiilor.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 ore.

Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

 

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:

– Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată;

– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

– Legea nr. 107/1996 – Legea apelor;

– Legea nr. 458/2002 – privind calitatea apei potabile;

– Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii;

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

– Legea nr. 52/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991;

– H.G. nr. 273 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;

– H.G. nr. 343/2017 privind modificarea H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

 

Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/noutati şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane