Concurs pentru post vacant Sudor, în cadrul Sector Epurare Ape Uzate Piatra Neamț

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Sudor, în cadrul Sectorului de Epurare Ape Uzate Piatra Neamț, la Compania Județenă Apa Serv S.A..

1. Definirea postului: Sudor
Poziţie COR: 721208
2. Nivelul de studii: Scoala profesională, liceu industrial de specialitate
3. Calificare necesară in meseria de sudor
4. Experiență: minim 3 ani
5. Departament: Sector Epurare Ape Uzate Piatra Neamț
6. Atribuţii principale:
- Pregateste si verifica aparatele de sudura;
- Potriveste piesele in vederea taierii sau sudarii;
- Curata si controleaza partile componente de eventualele defecte, impuritati;
- Regleaza tensiunea /intensitatea curentului electric;
- Sudeaza si taie metalul si plasticul Consolideaza partile uzate prin acoperirea cu straturi de aliaje;
- Executa orice lucrari dispuse de conducatorul locului de munca, respectand intocmai
prevederile normelor specifice de protectie a muncii si PSI, atat la activitatile desfasurate in
perimetrul unităţii, fiind dtirect raspunzator de respectarea acestor norme;
- Îndeplinirea în bune condiţiuni a sarcinilor de serviciu;
- Remedierea defecţiunilor apărute la utilajele folosite;
- Nu paraseste locul de munca fara acordul conducatorului acestuia si nu se implica in
alte activitati fara incuviintarea sefului direct si fara supravegherea acestuia;
- Se ingrijeste permanent de integritatea si buna functionare a uneltelor si dispozitivelor
folosite in cadrul activitatii desfasurate;
- Manifesta o atitudine cooperanta si civilizata fata de personalul cu care intra in contact Ia
toate masurile pentru protejarea elementelor patrimoniale ale unităţii, informand conducerea
asupra neregulilor constatate;
- Întocmirea şi transmiterea la timp a rapoartelor stabilite.

7. Calităţi şi aptitudini:
Inhibiţie cognitivă – capacitatea de concentrare pe aspectele relevante ale unei sarcini şi ignorarea informaţiilor irelevante (atenţie selectivă).
Aptitudine numerică – raţionament matematic – capacitatea de a realiza raţionamente matematice, abilitatea de a alege metodele şi formulele matematice pentru a rezolva o anumită problemă.
Aptitudinea spaţială – capacitatea de orientare în spaţiu.
Aptitudinea de percepţie a formei – capacitatea de a detecta figuri în contexte grafice complexe.
Rapiditate în reacţii – rapiditatea cu care se răspunde la apariţia unui stimul vizual.
Capacitate decizională – capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai raţională dintr-o mulţime de variante disponibile (raţionalitatea decidentului).
Caracteristici de personalitate:
• persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
• înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
• meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
• un bun echilibru emoţional;
• autonomie personală.

8. Pachet salarial:
a. salariu de bază și tichete de masă - lunar;
b. vouchere de vacanță - anual;
c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare - anual;
d. sporuri pentru munca în schimburi (unde este cazul): spor muncă în repaus săptămânal, spor de noapte, sărbători legale;
e. prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;
f. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

9. Locul și termenul de depunere a dosarelor
Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in str. Lct.Draghiescu nr.20, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 24.05.2024, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor de concurs, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele inscrisuri:
a. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;
b. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
c. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;
d. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
e. copia actului de identitate;
f. consimțământul G.D.P.R.;
g. cazierul judiciar, daca este cazul;

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de “Sudor”, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

Concursul va avea loc în data de 27.05.2024, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-un interviu.
Punctajul se va acorda astfel:
- interviul, va cuprinde zece criterii de apreciere, care totalizează 100 puncte, cu pondere de 100% din punctajul total;
Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte .

Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghiescu nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati, este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de o zi lucratoare de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.
Termenul pentru soluționarea contestațiilor: este de 2 zile lucratoare de la înregistrării contestațiilor.
Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de
internet: o zi lucratoare.
Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340 interior 150, Serviciul Salarizare - Resurse Umane - Managemet integrat - SSM - PSI.


Concurs post vacant de Economist, în cadrul Serviciului Achizitii - Aprovizionare - IT

Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Economist, în cadrul Serviciului Achizitii - Aprovizionare - IT al Companiei Județene Apa Serv S.A. .
1. Definirea postului: Economist
Poziţie COR: 263102 - economist
2. Nivelul de studii: superioare
3. Calificare necesară studii superioare economice absolvite cu diploma de licență .
4. Experiență: Constituie avantaj experienţa în activitate, sau, în activităţi similare cu cele ale postului.
5. Departament: Serviciul Achizitii - Aprovizionare - IT
6. Atribuţii principale:
A. Stabilirea necesarului de materii prime, materiale şi piese de schimb şi aprovizionarea acestora
• Analizează solicitările de aprovizionare transmise de compartimente şi asigură fundamentarea necesarului de aprovizionat având la bază planurile de aprovizionare întocmite la nivelul compartimentelor care solicită achiziţionări de bunuri materiale.
• Organizează centralizarea planurilor de aprovizionare pe sortodimensiuni şi coduri de cheltuieli şi stabileşte priorităţile şi programul de aprovizionare.
• Transmite costurile estimate pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale şi piese de schimb, defalcate pe zone, sisteme, coduri de cheltuieli la compartimentul Planificare financiară, imobilizări, pentru fundamentarea BVC.
• Urmăreste derularea contractelor de aprovizionare încheiate, unde este Manager de contract
• Asigură stocul de siguranţă de materiale şi piese de schimb pentru intervenţii la avarii
• Participă la efectuarea receptiei produselor comandate.
B. Recepţia şi depozitarea materialelor aprovizionate
• Realizează, împreuna cu magazinerii, recepţia bunurilor aprovizionate şi se asigură de respectarea calităţii şi a standardelor de calitate.
• Realizează recepţia la furnizori a unor materiale, dacă acest lucru este stabilit prin contractul dintre părţi.
• Asigură manipularea produselor aprovizionate astfel încât să nu fie afectată calitatea sau  caracteristicile funcţionale ale acestora.
C. Decontarea facturilor
• Verifică datele de identificare a furnizorului înscrise în facturi cu cele din contractele încheiate, preţurile unitare şi calculele din facturi, corespondenţa între cantităţile recepţionate şi cele înscrise în facturi
• Introduce în aplicația informatică facturile pentru produsele intrate in magazie
• Transmite facturile şi notele de recepţie şi constatare de diferenţe, pe care sunt consemnate numarul comenzii, conform cu faptele si termenul de plata convenit, catre seful Serviciului Achizitii-Aprovizionare-IT
7. Cunoştinţe:
• Nivel avansat in utilizarea calculatorului ;
• Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 cu modificarile si completarile ulterioare ;
• Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
• Legea nr. 241/2006, republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
• Legislaţia specifică activităţilor desfăşurate în departament;
- Cunoştinte privind tehnicile de comunicare şi negociere;
8. Calităţi şi aptitudini:
- persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;
- rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);
- un bun echilibru emoţional;
- autonomie personală.
- sa stapaneasca gramatica limbii romanește;
- sa se exprime si sa scrie corect romaneste;
- sa aiba bune abilitati de comunicare;
- sa cunoasca specificul activitatii Companiei;
- capacitate de analiza si sinteza;
- capacitatea de a relationare si lucru in echipa;
- abilitatea de a lucra sub presiune;
- abilitatea de a urmari si respecta termene;
- capacitatea de a munci intr-un sistem bine organizat si structurat;
- capacitatea de interventie rapida si spontana in rezolvarea problemelor aparute.
9. Pachet salarial: 
a. salariu de bază și tichete de masă - lunar;
b. vouchere de vacanță - anual;
c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare - anual;
d. sporuri pentru munca în schimburi (unde este cazul): spor muncă în repaus săptămânal, spor de noapte, sărbători legale;
e. prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;
f. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.
Locul și termenul de depunere a dosarelor 
Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in str. Lct.Draghiescu nr.20, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 17.05.2024, orele 12.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 13.30, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor de concurs, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele inscrisuri:
1. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;
2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;
4. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
5. copia actului de identitate;
6. consimțământul G.D.P.R.
7. cazierul judiciar, daca este cazul;
Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de “Economist”, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.
Concursul va avea loc în data de 20.05.2024, cu începere de la ora 12.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-un interviu.
Punctajul se va acorda astfel:
- interviul, va cuprinde zece criterii de apreciere, care totalizează 100 puncte, cu pondere de 100% din punctajul total;
Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte .
Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt. Draghiescu nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati,  este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.
Termenul pentru eventualele contestații, este de o zi lucratoare de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.
Termenul pentru soluționarea contestațiilor: este de 2 zile lucratoare de la înregistrării contestațiilor.
Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de
internet: o zi lucratoare.
Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.
Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340 interior 150, Serviciul Salarizare - Resurse Umane - Managemet integrat - SSM - PSI.

Rezultatul interviului organizat în vederea ocupării postului vacant de “Responsabil reclamatii/sesizari”, in cadrul Serviciului Relatii Clienti

Având în vedere prevederile art. 7.3.2. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, cod 712-01, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr. crt.

Nume si prenume

Punctaj interviu

Rezultat interviu

(admis / respins)

1.

Ds.7813/08.04.2024

82,33

Admis

2.

Ds. 8238/12.04.2024

43,50

Respins

3.

Ds. 8262/12.04.2024

63,66

Respins

4.

Ds.7985/10.04.2024

Nu s-a prezentat

Respins

Nota: punctajul maxim posibil: 100 puncte.

Punctajul necesar pentru promovare a fost de minimum 70 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 2 zile lucratoare de la afişare, în conformitate cu prevederile art. 7.4.1. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, contestaţie care se depune la registratura aflată la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected].

Afişat astăzi, 17.04.2024, ora 15.30, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati/CARIERE.


Rezultatul concursului organizat în vederea ocupării unui post vacant de “electrician” la Sectorul Înmagazinare-Transport apă, pentru Zona Operațională Roman

PROCES-VERBAL

încheiat astăzi 15.04.2024

privind rezultatul concursului organizat în vederea ocupării unui post vacant de

“electrician” la Sectorul Înmagazinare-Transport apă, pentru Zona Operațională Roman, la Compania Judeţeană Apa Serv S.A.

Având în vedere prevederile art. 7.3.2. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, cod 712-01, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr.

crt.

Nume si prenume Punctaj

lucrare

scrisa/proba

practica

Pondere

lucrare

scrisa/proba

practica

70%

Punctaj

interviu

Pondere

interviu

30%

Punctaj

total

Rezultat

concurs

(admis/

respins)

1. Ds.1101/ZE/02.04.2024 94 65,80 46 23,10 88,90 Admis
2. Ds.1204/ZE/09.04.2024 44 30,80 44 21,90 52,70 Respins
3. Ds.1102/ZE/02.04.2024 Nu s-a prezentat la concurs

Notă: punctajul maxim posibil: 100 puncte lucrare scrisă/probă practică şi 60 puncte interviu.

La calcularea punctajului total, lucrarea scrisă/proba practică a avut o pondere de 70% iar interviul 30%, folosindu-se următoarea formulă de calcul:

Punctajul Total = (punctaj obţinut la lucrarea scrisă/probă practică/100)x70 + (punctaj obţinut la interviu/60)x30.

Punctajul necesar pentru promovare a fost de minimum 50 de puncte la lucrarea scrisă/proba practică şi 30 de puncte la interviu.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 2 zile lucratoare de la afişare, în conformitate cu prevederile art. 7.4.1. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, contestaţie care se depune la registratura aflată la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected].

 

Afişat astăzi, 16.04.2024, ora 15.25, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati/CARIERE.


Rezultatul concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de mecanic în cadrul Formației Înmagazinare transport apă, Zona Operaționala P.Neamț, la Compania Judeţeană Apa Serv S.A.

Având în vedere prevederile art. 7.3.2. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, cod PP-RU-01, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr. crt.

Nume și prenume

Punctaj

proba

practica

Pondere proba

practică

70%

Punctaj interviu

Pondere interviu 30%

Punctaj total

Rezultat concurs

(admis / respins)

1

Ds.5698/12.03.2024

78

54,60

53

26,49

81,09

Respins

2

Ds. 8057/10.04.2024

96

67,20

55

27,48

94,68

Admis

3.

Ds.8199/11.04.2024

86

60,20

53

26,49

86,69

Respins

Nota: punctajul maxim posibil: 100 puncte proba practică și 60 puncte pentru interviu

La calcularea punctajului total, proba practică a avut o pondere de 70% iar interviul 30%, folosindu-se următoarea formulă de calcul:

Punctajul Total = (punctaj obținut la proba practică/100)x70 + (punctaj obținut la interviu/60)x30, .

Punctajul necesar pentru promovare a fost de 50 de puncte la proba practică, respectiv, 30 de puncte la interviu .

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la afişare, în conformitate cu prevederile art. 7.4.1. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, contestaţie care se depune la registratura aflată la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected].

Afişat astăzi, 16.04.2024, ora 12:55, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati.


Rezultatul concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de Șef Serviciu Salarizare - Resurse umane, Management integrat, SSM - PSI

Având în vedere prevederile art. 7.3.2. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, cod PP-RU-01, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr. crt.

Nume și prenume

Punctaj interviu

Rezultat concurs

1.

Ds. 8142 din 11.04.2024

87

ADMIS

2

+n

Nota: punctajul maxim posibil: 100 puncte proba interviu .

Punctajul necesar pentru promovare a fost de minimum 70 de puncte la interviu.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la afişare, în conformitate cu prevederile art. 7.4.1. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, contestaţie care se depune la registratura aflată la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected].

Afişat astăzi, 16.04.2024, ora 12:53, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati.


Concurs pentru ocuparea unui post vacant , pe durata nedeterminată de Șef Serviciu Salarizare - Resurse umane, Management integrat, SSM - PSI

Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant , pe durata nedeterminată de Șef Serviciu Salarizare - Resurse umane, Management integrat, SSM - PSI, în cadrul Companiei Judetene Apa Serv S.A.

 1. Definirea oficială a postului: Șef Serviciu

Poziţie COR: 121901 - Șef Serviciu

 1. Nivelul de studii: superioare absolvite cu diploma de licenta

 2. Experiență: Constituie avantaj prezentarea diplomelor/certificatelor relevante in domeniul activitatilor serviciului

 3. Departament: Serviciul Salarizare - Resurse umane, Management integrat, SSM-PSI

 1. Atribuţii:

- Organizarea, îndrumarea, și contrololul proceselor de Resurse umane, Salarizare, Management integrat , Securitatea și sănatatea în Muncă , Prevenirea și stingerea incendiilor

- Întocmirea planulului de activitate în vederea realizării obiectivelor serviciului ;

- Verificarea şi semnarea documente elaborate în cadrul serviciului ;

- Coordoneaza îndeplinirea obiectivelor și indicatorii specifici Serviciului

- Elaborarea, revizuirea, după caz, a fişelor post din cadrul serviciului ;

- Primirea şi repartizarea corespondenţei ;

- Verificarea și vizarea documentelor emise în cadrul serviciului din punct de vedere al realității, regularității și legalității documentelor;

- Verificarea modului de respectare a prevederilor legale şi a altor cerinţe ale sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate a muncii, securitatea informației, precum și protecția datelor cu caracter personal), aplicabile companiei;

- Elaborarea procedurilor care trebuie aplicate în cadrul sectoarelor de activitate pe care le coordonează, cu scopul stabilirii unor reguli explicite de organizare, desfăşurare, monitorizare şi măsurare a fiecărei activităţi; 

- Instruirea periodică a angajaţilor şi consemnarea în fişele de protecţie a muncii;

- Monitorizarea tuturor activităţilor serviciului pe care îl coordonează, evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele stabilite, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii, acţiuni corective, preventive, după caz;

- Întocmirea rapoartelor specifice de activitate .

 1. Calităţi şi aptitudini:

 • spirit analitic;

 • rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;

 • iniţiativă, receptivitate;

 • memorie vizuală;

 • rezistenţă la efort şi stres;

 • onestitate si loialitate faţă de Companie.

 1. Pachet salarial:

 1. salariu de bază și tichete de masă - lunar;

 2. vouchere de vacanță - anual;

c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare - anual;

d. prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;

e. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

Locul și termenul de depunere a dosarelor

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in str. Lct.Draghiescu nr.20, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 11.04.2024, orele 15.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor de concurs, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele inscrisuri:

 1. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;

 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 3. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;

 4. copia actului de identitate;

 5. consimțământul G.D.P.R.;

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de Șef Serviciu, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

Concursul va avea loc în data de 12.04.2024, cu începere de la ora 11.00, la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt.Draghiescu, nr. 20 şi va consta intr-un interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

- interviul, va cuprinde zece criterii de apreciere, care totalizează 100 puncte, cu pondere de 100% din punctajul total;

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la interviu.

Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Locotenent

Draghiescu, nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati, este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la data înregistrării contestațiilor.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 ore.

Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Tematica pentru verificarea cunostintelor:

 • Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utiliti publice, republica ;

 • Legea nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata ;

 • Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotararea nr. 17 din 26.06.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt.

 • Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cupoluanţi a apelor uzate industriale şi urbane laevacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, din 28.02.2002 ;

 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca actualizata si completata ;

 • Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 cu modificarile si completarile ulterioare ;

 • Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, republicată Codul muncii

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/noutati şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartimentul Resurse Umane.


Rezultatul concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de Șef Sectie Apă, Zona Operațională Roman

Având în vedere prevederile art. 7.3.2. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, cod PP-RU-01, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale concursului:

Nr. crt.

Nume și prenume

Punctaj interviu

Rezultat concurs

1.

Dosar nr.6813 din 26.03.2024

100

Admis

Nota: punctajul maxim posibil: 100 puncte proba interviu .

Punctajul necesar pentru promovare a fost de minimum 70 de puncte la interviu.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de o zi lucratoare de la afişare, în conformitate cu prevederile art. 7.4.1. din Procedura “Recrutarea şi selecţia personalului”, contestaţie care se depune la registratura aflată la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din Municipiul Piatra Neamţ, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected].

Afişat astăzi, 02.04.2024, ora 10.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. şi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati.