Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant , pe durata nedeterminată de Șef Serviciu Salarizare – Resurse umane, Management integrat, SSM – PSI, în cadrul Companiei Judetene Apa Serv S.A.

 1. Definirea oficială a postului: Șef Serviciu

Poziţie COR: 121901Șef Serviciu

 1. Nivelul de studii: superioare absolvite cu diploma de licenta

 2. Experiență: Constituie avantaj prezentarea diplomelor/certificatelor relevante in domeniul activitatilor serviciului

 3. Departament: Serviciul Salarizare – Resurse umane, Management integrat, SSM-PSI

 1. Atribuţii:

Organizarea, îndrumarea, și contrololul proceselor de Resurse umane, Salarizare, Management integrat , Securitatea și sănatatea în Muncă , Prevenirea și stingerea incendiilor

Întocmirea planulului de activitate în vederea realizării obiectivelor serviciului ;

Verificarea şi semnarea documente elaborate în cadrul serviciului ;

Coordoneaza îndeplinirea obiectivelor și indicatorii specifici Serviciului

Elaborarea, revizuirea, după caz, a fişelor post din cadrul serviciului ;

Primirea şi repartizarea corespondenţei ;

Verificarea și vizarea documentelor emise în cadrul serviciului din punct de vedere al realității, regularității și legalității documentelor;

Verificarea modului de respectare a prevederilor legale şi a altor cerinţe ale sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate a muncii, securitatea informației, precum și protecția datelor cu caracter personal), aplicabile companiei;

Elaborarea procedurilor care trebuie aplicate în cadrul sectoarelor de activitate pe care le coordonează, cu scopul stabilirii unor reguli explicite de organizare, desfăşurare, monitorizare şi măsurare a fiecărei activităţi; 

Instruirea periodică a angajaţilor şi consemnarea în fişele de protecţie a muncii;

Monitorizarea tuturor activităţilor serviciului pe care îl coordonează, evaluează, măsoară şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele stabilite, identifică neconformităţile, iniţiază corecţii, acţiuni corective, preventive, după caz;

Întocmirea rapoartelor specifice de activitate .

 1. Calităţi şi aptitudini:

 • spirit analitic;

 • rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;

 • iniţiativă, receptivitate;

 • memorie vizuală;

 • rezistenţă la efort şi stres;

 • onestitate si loialitate faţă de Companie.

 1. Pachet salarial:

 1. salariu de bază și tichete de masă – lunar;

 2. vouchere de vacanță – anual;

c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare – anual;

d. prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;

e. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

Locul și termenul de depunere a dosarelor

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in str. Lct.Draghiescu nr.20, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 11.04.2024, orele 15.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor de concurs, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele inscrisuri:

 1. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;

 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 3. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;

 4. copia actului de identitate;

 5. consimțământul G.D.P.R.;

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de Șef Serviciu, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

Concursul va avea loc în data de 12.04.2024, cu începere de la ora 11.00, la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt.Draghiescu, nr. 20 şi va consta intr-un interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– interviul, va cuprinde zece criterii de apreciere, care totalizează 100 puncte, cu pondere de 100% din punctajul total;

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la interviu.

Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Locotenent

Draghiescu, nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati, este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la data înregistrării contestațiilor.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 ore.

Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Tematica pentru verificarea cunostintelor:

 • Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utiliti publice, republica ;

 • Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata ;

 • Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotararea nr. 17 din 26.06.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt.

 • Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cupoluanţi a apelor uzate industriale şi urbane laevacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, din 28.02.2002 ;

 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca actualizata si completata ;

 • Legea contabilitatii nr. 82 / 1991 cu modificarile si completarile ulterioare ;

 • Legea nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003, republicată Codul muncii

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/noutati şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartimentul Resurse Umane.