Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de “inginer” din cadrul Sectorului Distributie – întreținere – Reparatii, Zona Operațională SUD Piatra Neamt-Bicaz.

1. Definirea oficială a postului: inginer, poziţie COR: 214203.
2. Nivelul de studii: studii superioare.
3. Calificare necesară: Studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta.
4. Experienţă: constituie avantaj experienţă în activităţi similare cu cele ale postului de inginer.
5. Departament: Sector Distributie – Intretinere – Reparatii, Zona Operationala SUD Piatra Neamt-Bicaz.
6. Atribuţii principale:
– Coordoneaza si indruma activitatea de reparatii a instalatiilor tehnologice, echipamentelor si a retelelor publice, in conformitatea cu instructiunile tehnice specifice, pe baza Programului anual de revizii tehnice, reparatii curente si reparatii capitale aprobat de conducerea companiei si prevazut în bugetul aprobat .
-Urmăreşte asigurarea bazei tehnico – materiale necesare desfăşurarii activităţilor din cadrul sectorului.
– Coordoneaza activitatea personalului din subordine urmarind realizarea la timp a atributiilor repartizate.
– Urmareste atent activitatea salariatilor din subordine pentru o evaluare corespunzatoare a performantelor acestora.
– Îndeplinește sarcinile postului așa cum sunt cuprinse în Instructiunea “Reparatii planificate si remediere avarii la retelele de distributie”
– Asigura remedierea defectiunilor si avariilor aparute in retelele de distributie a apei.
– Urmareste refacerea zonelor de interventie la avarii sau a zonelor in care s-au facut reparatii planificate la instalatii sau echipamente din reteaua de distributie.
– Primeşte şi răspunde pentru administrarea şi exploatarea imobilizarilor (ansamblul construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice activitatii) in vederea exploatarii si functionarii optime a acestora si asigurarii unui sistem eficient al lucrarilor de intretinere, reparatii si reabilitare.
– Indeplineste sarcinile postului asa cum sunt cuprinse in Instructiunea – “Supraveghere, operare si intretinere retele de distributie”
– Asigura asistenta tehnica si supravegheaza lucrarile de bransare a noilor consumatori la retelele de distributie a apei efectuate de firme, persoane autorizate de CJ APA SERV S.A
– Coordoneaza si indruma activitatea de debransari si rebransari ale consumatorilor in baza Ordinelor de debranşare/ rebranşare repartizate .
– Coordoneaza si indruma montarea de noi grupe de masura la consumatorii existenti şi sigilarea acestor grupe .
– Confirmă prin semnătură realitatea şi calitatea lucrărilor executate.
– Identifică modalităţi de creştere a performanţelor tehnice ale instalaţiilor, utilajelor şi dotărilor tehnice din cadrul sistemului de distributie apă.
– Urmăreşte, în calitate de beneficiar realizarea lucrărilor de investiţii în conformitate cu proiectele de execuţie pentru extinderea sau modernizarea sistemelor de distributie apă.
– Asigură buna comunicare cu personalul din cadrul dispeceratului SCADA, în vederea schimbului de informaţii privind parametrii de funcţionare a sistemelor din cadrul retelei de distributie apa .
– Sesizează conducerea Companiei despre execuţia de construcţii provizorii sau definitive în zona de protecţie şi siguranţă a retelei de distributie apă, fără avizul Companiei Judeţene APA SERV S.A.
7. Cunoştinţe:
– Captarea si tratarea apei si sistributia apei. Echipamente si instalatii necesare.
– Legislatia privind serviciile publice ;
– Legislatia specifica activitatilor specifice in sector;
– Cunoasterea modulului de organizare si functionare a Companiei;
– Operare PC (WORD, Excel)
– Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aflat pe pagina de internet a Companiei http://www.apaserv.eu/ în secţiunea Legislaţie;
– Tehnice şi de management specifice profilului activităţilor care se desfăşoară în Companie;
– Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;
– Cunoaşterea structurii organizatorice şi a modului de operare ale Companiei Județene Apa Serv S.A.;

8. Calităţi şi aptitudini:
– Spirit analitic;
– Rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;
– Iniţiativă, receptivitate;
– Memorie vizuală;
– Rezistenţă la efort şi stres;
– Onestitate si loialitate faţă de Companie.

9. Pachet salarial:
a. Salariu de bază și tichete de masă – lunar;
b. Vouchere de vacanță – anual;
c. Concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare – anual;
d. Prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;
e. Alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

10. Locul și termenul de depunere a dosarelor
Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul în str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 27.12.2023, orele 14:00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16:00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor de concurs, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele inscrisuri:

1. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;
2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
3. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
4. copia actului de identitate;
5. consimțământul G.D.P.R.;
Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

Concursul va avea loc în data de 29.12.2023, cu începere de la ora 9:30, la sediul Companiei din Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20 şi va consta în probă scrisă urmată de un interviu.
Punctajul se va acorda astfel:
– interviul, va cuprinde zece criterii de apreciere, care totalizează 100 puncte,

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la interviu.

Termenul pentru afișarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt. Drăghiescu, nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati, este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.
Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.
Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la data înregistrării contestațiilor.
Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 ore.
Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Tematica pentru verificarea cunoştinţelor:
– Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare republicată;
– Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
– Legea nr. 107/1996 – Legea apelor;
– Legea nr. 458/2002 – privind calitatea apei potabile;
– Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcţii;
– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– Legea nr. 52/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991;
– H.G. nr. 273 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;
– H.G. nr. 343/2017 privind modificarea H.G. nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/noutati şi la tel. 0233-233340, interior 150, Compartimentul Resurse Umane.