Compania Județeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea a unui post de “instalator” din cadrul Serviciului Contorizare-Lucrări Apă-Canal la Zona Operațională Târgu Neamț.

 

 1. Definirea oficială a postului:Instalator.

Poziţie COR: 712602 – instalator apă, canal.

 1. Nivelul de studii: medii – școală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseriade instalator.
 2. Calificare necesară:instalator apă, canal sau similar.
 3. 4. Experienţanecesară: constituie avantaj experienţă în activitate/activităţi similare postului.
 4. Departament:Serviciului Contorizare-Lucrări Apă-Canal, ZonaOperațională Nord  Târgu Neamț. 
 5. 6. Atribuţii principale:

– efectuarea citirilor/recitirilor contorilor de bransament pentru aria sa de responsabilitate ;

– execută debranşări şi rebranşări ale consumatorilor prin demontări – remontări de contori.

– identifică consumatorii frauduloşi şi informează în scris şeful direct;

– respectă prevederile procedurilor şi instrucţiunilor de lucru în vigoare privind supravegherea  rețelelor de distribuție apă;

– furnizeaza către şeful direct informaţiile necesare privind trasee reţele, structura şi componenta reţelei, a căminelor de reţea şi a căminelor de branşament;

– realizează activitatea de reparaţii a instalaţiilor tehnologice, echipamentelor şi a reţelelor publice, în conformitate cu instrucţiunile tehnice specifice, pe baza programului anual de revizii tehnice, reparaţii curente şi reparaţii capitale aprobat de conducerea Companiei şi prevăzut de bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei;

– execută manevrele dispuse de şeful sectorului, în timpul acţiunilor de remediere a incidentelor şi avariilor;

– întocmeste şi transmite lunar şefului de formaţie Raport privind activitatile desfasurate

 1. 7. Cunoştinţe:

– Regulamentul de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă;

– cunoașterea caracteristicilor și părților componente ale reţelelor de distribuţie apă potabilă;

– cunoştinţea procesului tehnologic de distribuţie apă potabilă;

– cunoașterea modului de organizare și funcționare a Companiei Județene Apa Serv S.A.  8. Calităţi şi aptitudini:              – persoană orientată spre scopuri clar delimitate, conştiincioasă; – exigenţă, meticulozitate;                               – rigurozitate în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor; – un bun echilibru emoţional.

 1. 9. Pachet salarial:
 2. salariu de bază și tichete de masă – lunar;
 3. vouchere de vacanță -anual;
 4. concediu de odihnăplătit, minimum 21 zile lucrătoare- anual;
 5. prime ocazionale dePaște, Crăciun, Ziua Instalatorului;
 6. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncăpe unitate.
 7. Locul și termenul de depunere a dosarelor:

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la sediul Companiei Judetene Apa Serv S.A din Tîrgu Neamţ, str. Aleea Salcâmilor nr. 3, ori pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 22.02.2024, ora 14.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele :

 1. scrisoare de intentieși curriculum vitae modelul comun european;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;
 4. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
 5. copia actului de identitate;
 6. consimțământulG.D.P.R.

Concursul va avea loc în data de 26.02.2024, cu începere de la ora 10.00, la sediul Punctului de lucru Tîrgu Neamț, str. Aleea Salcâmilor nr. 3 şi va consta într-o probă practică urmată de interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– proba practică, va cuprinde cinci criterii de notare care totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde șase criterii de apreciere, care totalizează 60 pentru personalul muncitor, cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la scris/practică / 100)x70 + (punctaj obţinut interviu /60)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 50 de puncte la proba practică şi 30 de puncte la interviu.

Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la înregistrarea contestației.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 de ore.

Termenul pentru afișarea rezultatelor concursului la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 / pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/noutati/, în maximum 1 zi lucrătoare.

Termenul pentru prezentare, în vederea angajării, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de “instalator”, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

 

Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati/ şi la tel. 0233-233340, interior 150, Serviciul Salarizare Resurse Umane – Management Integrat – SSM