1. Definirea oficială a postului: Mecanic

Poziţie COR: 723302 – mecanic utilaj.

 1. Nivelul de studii: Şcoală profesională, liceu industrial de specialitate sau cursuri de calificare în meseria de mecanic

 2. Experienţă: constituie avantaj experienţă în activităţi similare cu cele ale postului.

 3. Calificare necesară: mecanic

 4. Departament: Formația înmagazinare transport apă , Zona Operationala P. Neamt.

 5. Atribuţii principale:

realizeaza activitatea de reparatii a instalatiilor tehnologice, in conformitate cu instructiunile tehnice specifice, pe baza programului anual de revizii tehnice, reparatii curente si reparatii capitale aprobat de conducerea companiei ;

executarea manevrelor dispuse de şeful sectorului, în timpul acţiunilor de remediere a incidentelor şi avariilor ;

verificarea şi reglarea instalaţiilor dupa efectuarea operatiilor de intretinere ;

– executa manevrele de refacere a zonelor de interventie la avarii, sau a zoneleor in care s-au

facut reparatii planificate la instalatiile sau echipamente din cadrul obiectivelor ;

– executa actiuni de resetare a sistemului de automatizare si comunicatii din rezervoare,

hidrofoare si statii de poampare a apei ;

– executa activitati de igienizare si spalare a rezervoarelor ;

– executa activitati de intretinere si curatenie a zonelor de protectie sanitara prin activitati

Specifice : varuit, vopsit ; cosit ; verificarea imprejmuirilor zonei de protectie sanitara si

executarea de reparatii de imprejmuire ;

întocmirea Raportului lunar privind activităţiile de reparaţii cuprinzând: revizii tehnice, reparaţii curente, reparaţii capitale, avarii constatate la reţele, vane, manevre efectuate.

 1. Cunoştinţe:
  – Regulamentul de exploatare a retelor de distributie a apei ;
  – Cunoasterea caracteristicilor si partilor componente ale utilajelor;
  – Cunoasterea procesului tehnologic de Captare
  , tratare si distributie a apei ;

 2. Calităţi şi aptitudini:
  – persoană conştiincioasă, corectă, responsabilă;
  – înclinaţii pentru rezolvarea practică a problemelor;
  – meticuloasă şi riguroasă în realizarea sarcinilor prin conştientizarea şi acceptarea regulilor;
  – un bun echilibru emoţional;
  – autonomie personală.
  – rapiditate in reactii
  – rapiditatea cu care se raspunde la aparitia unui stimul vizual;
  – capacitatea decizionala
  – capacitatea de a lua decizii, de a alege alternativa cea mai rationala dintr-o multime de variante disponibile (rationalitatea decidentului).

9. Pachet salarial:
a. salariu de bază și tichete de masă – lunar;
b. vouchere de vacanță – anual;
c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare – anual;
d. sporuri pentru munca în schimburi (unde este cazul): spor munca în repaus săptămânal, spor de noapte, sărbători legale;
e. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

10.Locul și termenul de depunere a dosarelor:

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 11.04.2024, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele:

 1. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;

 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;

 4. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;

 5. copia actului de identitate;

 6. consimțământul G.D.P.R.

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de Mecanic, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

Concursul va avea loc în data de 15.04.2024, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta în proba practică și interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

proba practică, va cuprinde 5 criterii de evaluare care totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

interviul, va cuprinde șase subiecte  pentru personalul muncitor, care totalizează 60 de puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la proba practică 100)x70 + (punctaj obţinut interviu 60)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 50 de puncte la proba practică şi 30 de puncte la interviu.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 50 de puncte.

Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati/, este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la data înregistrării contestațiilor.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 ore.

Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/noutati/ şi la tel. 0233-233340 interior 150, Compartimentul Resurse Umane.