Compania Judeţeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Responsabil Reclamatii, în cadrul Companiei Județene Apa Serv S.A .

1. Definirea postului: Responsabil Reclamatii.

Poziţie COR: 243201Specialist în relații publice.

2. Nivelul de studii: superioare

3. Calificare necesară studii superioare absolvite cu diploma de licență .

4. Experiență: Constituie avantaj experienţa în activitate, sau, în activităţi similare cu cele ale postului.

5. Departament: Serviciul Relații Clienți.

6. Atribuţii principale:

 • Acordarea suportului pentru rezolvarea problemelor clientilor, utilizatorilor si a publicului interesat.

 • Preluarea şi soluţionarea promta şi cu profesionalism a adreselor, reclamaţiilor, sesizărilor, petitiilor primite din zona de activitate.

 • Ofera informatii conform instructiunilor si procedurilor de lucru cat si a dispozitiilor interne.

 • Opereaza in registre reclamatiile si sesizarile/adresele primite spre solutionare si finalizarea acestora.

 • Verifica veridicitatea si corectitudinea informatiilor introduse in baze de date, etc si transmite catre departamentele/persoanele implicate pentru actualizarea numerelor de telefon sau datelor clientilor in baza documentelor justificative transmise de acestia.

 • Completeaza baza de date cu informatiile necesare solutionarii reclamatiilor, cu punctele de vedere primite pe e-mail/scris de la departamentele implicate in solutionarea lor.

 • Urmareste si propune modul de rezolvare a diferitelor aspecte aparute in activitatea de zi cu zi etc.

7. Cunoştinţe:

 • Operare PC ( word , excel);

 • Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

 • Legea nr. 241/2006, republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

 • Ordinul 29/N/1993 al M.L.P.A.T. – privind aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei;

 • Legea nr. 107/1996 – Legea apelor;

 • Legea nr. 458/2002, republicată – privind calitatea apei potabile;

 • O.G. nr. 21/1992, republicată – privind privind protecţia consumatorilor;

 • O.G. nr.27/200 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, actualizata;

 • Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat prin Hotararea nr. 17 din 26.06.2023 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AQUA Neamt.

Cunoştinte privind tehnicile de comunicare şi negociere;

8. Calităţi şi aptitudini:

persoană conştiincioasă şi serioasă, riguroasă în realizarea sarcinilor, responsabilă;

rezistentă la sarcini repetitive (capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de sarcini);

un bun echilibru emoţional;

autonomie personală.

– sa stapaneasca gramatica limbii romanește;

– sa se exprime si sa scrie corect romaneste;

– sa aiba bune abilitati de comunicare;

– sa cunoasca specificul activitatii Companiei;

– capacitate de analiza si sinteza;

– capacitatea de a relationare si lucru in echipa;

– abilitatea de a lucra sub presiune;

– abilitatea de a urmari si respecta termene;

– capacitatea de a munci intr-un sistem bine organizat si structurat;

– capacitatea de interventie rapida si spontana in rezolvarea problemelor aparute.

9. Pachet salarial:

 1. salariu de bază și tichete de masă – lunar;

 2. vouchere de vacanță – anual;

c. concediu de odihnă plătit, minimum 21 zile lucrătoare – anual;

d. sporuri pentru munca în schimburi (unde este cazul): spor muncă în repaus săptămânal, spor de noapte, rbători legale;

e. prime ocazionale de Paște, Crăciun, Ziua Instalatorului;

f. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncă pe unitate.

Locul și termenul de depunere a dosarelor

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in str. Lct.Draghiescu nr.20, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 12.04.2024, orele 11.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 13.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor de concurs, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele inscrisuri:

1. scrisoare de intentie și curriculum vitae modelul comun european;

2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;

4. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;

5. copia actului de identitate;

6. consimțământul G.D.P.R.

7. cazierul judiciar, daca este cazul;

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de “Responsabil Reclamatii”, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

Concursul va avea loc în data de 16.04.2024, cu începere de la ora 10.00, la sediul Companiei Judeţene Apa Serv S.A. din str. Lt. Drăghiescu nr. 20 şi va consta într-un interviu.

Punctajul se va acorda astfel:

– interviul, va cuprinde zece criterii de apreciere, care totalizează 100 puncte, cu pondere de 100% din punctajul total;

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte .

Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str.

Lt. Draghiescu nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/index.php?page=noutati, este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de o zi lucratoare de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: este de 2 zile lucratoare de la înregistrării contestațiilor.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de

internet: o zi lucratoare.

Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

Tematica pentru verificarea cunostintelor

Legea nr. 241/2006, republicată – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

Legea nr. 51/2006, republicată – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

Ordinul 29/N/1993 al M.L.P.A.T.

Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/ şi la tel. 0233-233340 interior 150, Serviciul Salarizare – Resurse Umane – Managemet integrat – SSM – PSI.