Compania Judeţeană Apa Serv S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de Șef Sector Epurare ape uzate Piatra Neamt ”, în cadrul Zonei Operaționale Piatra Neamț .

 

 1. Definirea oficială a postului:Șef Sector

Poziţie COR: 132309 – șef sector (sectie) drumuri – poduri.

2.Nivelul de studii: studii superioare;

3.Calificare necesară: superioare tehnice de lungă durată – Facultatea de mecanică/construcții/

hidrotehnică/energetică și automatizare .

 1. 4. Experienţă: minimum3ani în specialitatea studiilor.
 2. Departament:Sector Epurare Ape Uzate Piatra Neamt, în cadrul Zonei Operaționale P.Neamt
 3. Atribuţii principale:
 • Organizarea și coordonarea Sectorului Epurare ape uzate ;
 • Gestionarea și mentenanța construcțiilor și echipamentelor din cadrul Sectorului;
 • Elaborarea deproceduri si instructiuni de lucru ;
 • Organizarea activității de operare, întreținere și reparare a instalațiilor tehnologice;
 • Coordonareaindeplinirii obiectivelor si indicatorilor de performanta specifici Sectorului
 • Mentenanta,capabilitatea,stabilitatea sistemelor de epurare ape uzate;
 • Folosirea eficienta a resurselor umane si materiale;
 • Calitatea apelor deversate in emisar si a namolului rezultat in urma procesului tehnologic ;
 • Coordonarea personalului din subordine urmarind realizarea la timp a sarcinilor repartizate;
 • Urmarirea activitatiisalariatilor din subordine pentru o evaluare corespunzatoare a performantelor acestora;
 • Urmărirea desfășurării activităților din cadrul Sectorului în concordanțăcu normele cuprinse în avizele pentru Securitate și Sănătate în Muncă, PSI, Mediu și de gospodărire a apelor, ținând seama de programele de conformare pe termen mediu pentru încadrarea în standardele prevăzute de legislația în domeniu;
 • Urmărirea realizării fizice și valoricea Planului de mentenanță anual, cu încadrarea în bugetul alocat;
 • Întocmirea documentației tehnico – ecomomice pentru stabilirea și implementarea pe linie de Mentenanță a măsurilor necesare asigurării în permantență a condițiilor de menținere în stare de funcționare corespunzătoare a instalațiilor și echipamentelor din Sector cu cheltuieli minime;
 • Întocmireadocumentaţiilor pentru fundamentarea și actualizarea Planului de Achiziție a Necesarelor de Produse, Servicii și Lucrări pentru Mentenanță și a Serviciilor Auxiliare, pe Sector Epurare ape uzate ;
 • Întocmirea situațiilor de lucrări interne mentenanță, cu fonduri proprii;
 • Urmărirea execuției lucrărilor cu terți și participarea la recepția lucrărilor;
 • Urmărirea consumurilor realizate pe sector și facturile primite de la furnizori;
 • Urmărirea încadrării consumurilor lunare învalorile programate și întocmirea raportărilor privind consumurile realizate;
 • Întocmirea situațiilor de lucrări interne și înregistrare Centralizator situații lucrări investiții;
 • Participarea la identificarea și localizarea activelor, actualizareainformațiilor referitoare la acestea (informații tehnice, informații economice etc);
 • Participareala activitațile de evaluare/reevaluare a bunurilor proprii și a bunurilor de retur;
 • Întocmirea rapoartelor privind indicatorii de performanțăspecific Sectororului ;
 • Participarea la preluarea bunurilor de retur de la UAT-uri și la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;
 • Inventarierea patrimoniului Companiei, potrivit dispoziției conducerii;
 • Întocmirea rapoartelor statistice specifice activităților realizate.
 • Organizeareaactivitatii Sectorului, repartizarea forta de munca pe activitati componente, tinand seama de regimul de functionare a instalatiilor si echipamentelor tehnologice,de prevederile ,,Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare” al companiei,cat si de prevederile ,,Contractului de delegare ”
 • Asigura comunicarea cu treapta ierarhica superioara cat si buna colaborare intre personalul Sectorului si celelalte compartimente ale companiei.
 1. 7. Cunoştinţe:

– Tehnice, specifice profilului Companiei;

– Cunoașterea structurii și modului de operare al Companiei;

– Tehnologii pentru apă potabilă (captare, tratare, transport, stocare, distribuție);

– Tehnologii pentru tratarea apelor uzate;

– Structura principalelor instalații și stații/rețele de apă potabilă/rețele de canalizare;

– Operare P.C. (Word, Excel, MS Ofiice, program devize);

– Legislația specifică domeniului de activitate.

 1. Calităţi şi aptitudini:
 • spirit analitic;
 • rigurozitate în ţinerea evidenţei şi întocmirea rapoartelor;
 • iniţiativă, receptivitate;
 • memorie vizuală;
 • rezistenţă la efort şi stres;
 • onestitate si loialitate faţă de C
 1. Pachet salarial:
 2. salariu de bază și tichete de masă – lunar;
 3. vouchere de vacanță -anual;
 4. concediu de odihnăplătit, minimum 21 zile lucrătoare- anual;
 5. d. prime ocazionale dePaște, Crăciun, Ziua Instalatorului;
 6. alte drepturi conform Contractului Colectiv de Muncăpe unitate.

 

10.Locul și termenul de depunere a dosarelor

Persoanele interesate vor depune dosarul de înscriere la concurs la registratura Companiei Judeţene Apa Serv S.A. cu sediul in str. Lt. Drăghiescu nr. 20, sau pe adresa de e-mail [email protected] până în data de 22.02.2024, orele 14.00, urmând ca în aceeaşi zi, până la orele 16.00, să fie anunţaţi candidaţii care vor fi selectaţi în vederea susţinerii probelor, dosarele de inscriere trebuind sa contina urmatoarele:

 1. scrisoare de intentieși curriculum vitae modelul comun european;
 2. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 3. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării unei funcţii de conducere de management superior, după caz;
 4. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei / postului;
 5. copia actului de identitate;
 6. consimțământulG.D.P.R.

Prin depunerea cererii în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea postului de Șef Sector Epurare ape uzate Piatra Neamt, persoana în cauză îşi exprimă consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul participării la concurs.

 

 

 

 

 

Concursul va avea loc în data de 26.02.2024, cu începere de la ora 10.30, la sediul Companiei din Piatra Neamt str. Lct.Draghiescu nr.20 şi va consta într-o probă scrisă, urmată de interviu.

 

Punctajul se va acorda astfel:

– proba scrisă, va cuprinde 10 subiecte care totalizează 100 puncte şi va avea o pondere de 70% din punctajul total;

– interviul, va cuprinde zece criterii de apreciere, care totalizează 100 puncte, cu pondere de 30% din punctajul total;

– formula de calcul: Punctajul Total = (punctaj obţinut la scrisă / 100)x70 + (punctaj obţinut interviu /100)x30.

Punctajul necesar pentru promovare este de minimum 70 de puncte la proba scrisă, respectiv, interviu.

 

Termenul pentru afisarea rezultatelor la sediul Companiei din Piatra Neamt, str. Lt. Drăghiescu nr. 20, respectiv, pe pagina de internet https://www.apaserv.eu/noutati/, este de 1 zi lucrătoare de la finalizarea concursului, cu respectarea prevederilor legislației din domeniul G.D.P.R.

Termenul pentru eventualele contestații, este de 24 ore de la data afișării la sediul Companiei/pe pagina de internet.

Termenul pentru soluționarea contestațiilor: 24 ore de la data înregistrării contestațiilor.

Termenul pentru afișarea rezultatului contestațiilor la sediul Companiei/pe pagina de internet: 24 ore.

Termenul pentru prezentare, în vederea perfectării dosarului de angajare, a candidatului admis: de regulă în 10 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, sau, în maximum 25 de zile lucrătoare în cazul persoanelor care provin de la alt angajator cu preaviz.

 

 

Tematica pentru verificarea cunoștințelor:

 1. Negulescu – E. Secara, (1976), Exploatarea instalatiilor de epurare a apelor uzate, Editura Tehnica Bucuresti;
 2. Negulescu (2004) – Exploatarea statiilor de epurare a apelor uzate orasenesti, Editura Agrotehnica;
 3. Legea nr. 241/2006, republicata – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 4. Legea nr. 51/2006, republicata – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 5. Legea nr. 107/1996, republicata– Legea apelor;
 6. Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cupoluanţi a apelor uzate industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, din 02.2002;
 7. Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare aprobat prin Hotărârea nr.3/20.12.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamţ;
 8. G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor finantate din fonduri publice;
 9. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca actualizata si completata;
 10. G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

 

Informaţii suplimentare găsiţi şi pe pagina de internet http://www.apaserv.eu/noutati/ şi la tel. 0233-233340 interior 150,Serviciul Salarizare Resurse Umane – Management Integrat – SSM – PSI.